منابع تحقیق درباره آستان قدس رضوی و عربستان سعودی

Trophy with Star on Wood Floor - Chalkboard Background - 3D Rendering
[do_widget id=kl-erq-2]

البدایه والنهایه، ابن کثیر-774، دار إحیاء التراث العربی – بیروت – لبنان، 1408 – 1988 م
البرهان فی تفسیر القرآن‏، بحرانی سید هاشم‏، قرن: یازدهم‏، بنیاد بعثت‏، تهران‏، 1416 ق‏، نوبت چاپ: اول‏
بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّى الله علیهم‏ ،صفار، محمد بن حسن ‏
البیان فی تفسیر القرآن‏، خویی سید ابوالقاسم‏، قرن: پانزدهم‏، بی نا، بی جا، بی تا
تاریخ الطبری ،الطبری ،مؤسسه الأعلمی للمطبوعات – بیروت ،1403 – 1983 م
تاریخ بغداد ،الخطیب البغدادی ،دار الکتب العلمیه – بیروت، 1417 – 1997 م
التبیان فى تفسیر القرآن‏ ،طوسى محمد بن حسن‏ ،قرن: پنجم‏ ،دار احیاء التراث العربى‏ ،بیروت‏
التحریر و التنویر، ابن عاشور محمد بن طاهر، قرن: چهاردهم‏، بی نا، بی جا، بی تا
ترجمه تفسیر المیزان‏، موسوی همدانی سید محمد باقر، قرن: چهاردهم‏، دفتر انتشارات اسلامی جامعه‏ی 14-مدرسین حوزه علمیه قم‏، قم‏، 1374 ش‏، نوبت چاپ: پنجم‏
ترجمه تفسیر جوامع الجامع‏، مترجمان‏، قرن: پانزدهم‏، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی‏، مشهد، 1377 ش‏، نوبت چاپ: دوم‏
ترجمه تفسیر طبری‏، مترجمان‏، قرن: چهارم‏، انتشارات توس‏، تهران‏، 1356 ش‏
ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏، مترجمان‏، قرن: پانزدهم‏، انتشارات فراهانی‏، تهران‏، 1360ش‏
تفسیر اثنا عشری‏، حسینی شاه عبدالعظیمی حسین بن احمد، قرن: چهاردهم‏، انتشارات میقات‏، تهران‏، 1363 ش‏
تفسیر الجلالین‏، محلی جلال الدین / جلال الدین سیوطی‏، قرن: نهم / دهم‏، مؤسسه النور للمطبوعات‏، بیروت‏، 1416 ق‏، نوبت چاپ: اول‏
تفسیر الصافی‏، فیض کاشانی ملا محسن‏، قرن: یازدهم‏، انتشارات الصدر، تهران‏، 1415ق، نوبت چاپ: دوم‏
تفسیر القرآن العظیم، ابن ابی حاتم عبدالرحمن بن محمد‏، قرن: چهارم، ‏مکتبه نزار مصطفی الباز، عربستان سعودی‏، 1419 ق‏، نوبت چاپ: سوم‏
تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر دمشقی اسماعیل بن عمرو، قرن: هشتم‏، دار الکتب العلمیه، منشورات محمدعلی بیضون‏، بیروت‏، 1419 ق‏، نوبت چاپ: اول‏
تفسیر المراغی‏، مراغی احمد بن مصطفی‏، قرن: چهاردهم، داراحیاء التراث العربی‏، بیروت‏، بی نا، بی جا، بی تا
تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان‏، نیشابوری نظام الدین حسن بن محمد، قرن: هشتم‏، دار الکتب العلمیه‏، بیروت‏، 1416 ق‏، نوبت چاپ: اول‏
تفسیر کبیر، فخر رازی، محمد، بیروت، دارالفکر، 1415ق، ج1، ص144. 4
تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب‏، قمی مشهدی محمد بن محمدرضا، قرن: دوازدهم‏، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامی‏، تهران‏، 1368 ش‏، نوبت چاپ: اول‏
تفسیر نمونه‏، مکارم شیرازی ناصر‏، قرن: پانزدهم‏، دار الکتب الإسلامیه، تهران‏، 1374 ش‏، نوبت چاپ: اول‏
تفسیر الکاشف‏ ،مغنیه محمد جواد ،قرن: چهاردهم‏ ،دار الکتب الإسلامیه ،تهران‏ ،1424 ق‏ ،نوبت چاپ: اول
التفسیر المنیر فى العقیده و الشریعه و المنهج‏ ،زحیلى وهبه بن مصطفى‏ ،قرن: پانزدهم‏ ،دار الفکر المعاصر ،بیروت دمشق‏ ،1418 ق‏ ،نوبت چاپ: دوم ‏
تفسیر فرات الکوفی ،فرات بن إبراهیم الکوفی ،مؤسسه الطبع والنشر التابعه لوزاره الثقافه والإرشاد الإسلامی – تهران ،1410 – 1990 م