منابع تحقیق درباره مصاحبه بالینی و خود ارزشیابی

Pfeilschuss auf Scheibe

[do_widget id=kl-erq-2]

گویه یک: خود توصیفی سؤالات اصلی یا هسته ای: شما چگونه آدمی هستید؟ یا چه چیزی بیانگر یا معرف شما است؟ یا چه چیزی بیانگر یا معرق شما نیست؟
سؤالات محکی: این درباره شما چه چیزی را بیان می کند ؟ چرا این مهم است؟ این (ویژگی ذکر شده از طرف پاسخگو) چه تفاوتی را سبب می شود؟ چه فرقی می کرد اگر شما این بودید (یا نبودید)؟
گویه دوم: خود ارزشیابی
سؤالات اصلی: چه چیزی در مورد خودت (یا خودتان) به شما احساس غرور و افتخار می دهد؟ چه چیزی در وجود شما است که به شما احساس غرور می دهد؟
سؤالات محکی: این چه چیزی را درباره شما می گوید؟ چرا این مهم است؟
گویه سوم: خود در گذشته و آینده یا خود در بعد زمان
سؤالات اصلی: فکر می کنید در پنج سال آینده شما همین می مانید که هستید، یا اینکه فرق می کنید؟ وقتی به بزرگسالی رسیدید چی؟ پنج سال پیش چطور؟
سؤالات محکی: چه چیزی همین که هست خواهد ماند؟ چرا آنقدر مهم است؟
گویه چهارم: علائق خود
سؤالات اصلی: دلت می خواهد که چگونه بودی؟ دلت می خواهد چه نوع یا چه تیپ آدمی می باشی؟ در زندگی چه چیزی می خواهی، یا دلت می خواهد؟ اگر می تونستی سه آرزو داشته باشی، کدام بودند؟ فکر می کنی چه چیزی مناسب و برایت خوب است؟
سؤالات محکی: چرا می خواهی (اینگونه) باشی؟ چرا می خواهی چیزهایی را که خواستی داشته باشی؟ چرا این آرزوها را داری؟
3-4-2-2-متن سؤالات: خود به عنوان فاعل یا شناساگر
گویه های پنجم، ششم و هفتم معطوف به وجه ذهنی یا خود به عنوان فاعل بوده و به ترتیب تداوم ، اراده و اختیار و تمایز را می سنجند . در بیان دیگر، سؤالات پنج، شش و هفت، به نوعی، تعریف عملیاتی خود ذهنی یا شناساگر در قالب تداوم، تمایز و اراده است.
گویه پنجم، تداوم
سؤالات اصلی: آیا از این سال به آن سال تغییر می کنی؟‌…… چگونه …. ؟ اگر از سالی به سال دیگر تغییر کنی، چگونه می دانی که همیشه خودت هستی؟
سؤالات محکی: چگونه و از چه جهت همیشه همان هستی؟ آیا این چیز مهمی است که درباره شما گفته بشود؟ چرا؟
گویه ششم: اراده یا اختیار
سؤالات اصلی: چگونه این آدمی شدی که الان هستی؟ چه چیزی شما را این آدمی کرده که الان هستید؟ چگونه می توانی آدم دیگر، یک آدم متفاوت بشوی؟
سؤالات محکی: این چه تفاوتی می کند؟ آیا این تنها دلیلی است برای اینکه تو آدمی بشوی که الان هستی؟ آیا این تنها دلیل است؟ چه چیزی دیگری می تواند شما را متفاوت بکند؟ این (دلیل کودک) چگونه عملی می کند؟
گویه هفتم: تمایز
سؤالات اصلی: آیا فکر می کنی کسی باشی که از هر جهت، مثل تو باشد؟ چه چیزی شما را از دیگر کسانی که می شناسید، متفاوت می سازد؟
سؤالات محکی: چرا این آنقدر مهم است؟ این چه تفاوتی می کند؟ شما از چه جهات دیگر متفاوت می باشید؟ آیا متفاوت هستید یا اینکه فقط در بعضی جهات فرق می کنید؟ چگونه ….. از کجا می دانید؟ آیا با همه آدم ها فرق دارید، یا اینکه فقط با بعضی از آنها فرق می کنید؟ چگونه می دانید که با هر کس دیگر فرق دارید حال آنکه خیلی آدم در دنیا هست که شما آنها را نمی شناسید؟
3-4-2-3-روش اجرای مصاحبه
روش اجرا کاملاً در چهار چوب مصاحبه بالینی به شیوه توصیف شده توسط پیاژه بوده و ترتیب ارائه سؤالات نیز بگونه ای است که در ساختار توصیف شد. منتها مجدداً یادآور می شود که ترتیب قراردادی بوده و بر حسب موارد فردی، می تواند تغییر کند. در صورتی که درست اجراء شود، مصاحبه حدود سی و پنج تا شصت دقیقه وقت می گیرد و می تواند افراد در ردیف های سنی وسیعی را شامل گردد.