[do_widget id=kl-erq-2]

دهه هشتاد را باید آغاز تحقیقات مجدد بر روی مسئله فرهنگ سازمانی به شمار آورد. علاقه برای انجام تحقیقات بیشتر بر روی فرهنگ سازمانی نشأت گرفته از عوامل گوناگونی می باشد. از جمله به این موارد می توان اشاره کرد: اولاً، دهه هشتاد دهه آغاز جهانی شدن سازمان ها و کسب و کارها می باشد؛ لذا بحث هماهنگی بین کارکنان این گونه سازمان ها، بحث روز بود. ثانیاً، در این دهه مشخص شد که سطوح مختلف عملکرد سازمان را می توان به نوع فرهنگ سازمان مرتبط دانست(گافی و جونز، 2001: 3). ثالثاً، فرهنگ سازمانی می تواند به عنوان منبعی برای ایجاد مزیت های رقابتی پایدار عمل کند؛ زیرا برخی از فرهنگها به راحتی قابل تقلید توسط رقبا نیستند و همچنین، از دلایل دیگر می توان به ظهور قدرت اقتصادی و صنعتی ژاپن به مثابه یک رقیب قابل توجه و مهم در برابر آمریکا اشاره کرد که محققان یکی از دلایل عمده آن را تفاوت های فرهنگی بین دو کشور دانسته اند(کوئین و کامرون، 2006: 16).عموماً عدم توجه به فرهنگ سازمانی، باورها و ارزش های افراد اگر منجر به شکست مطلق سازمان و نرسیدن به اهداف و چشم انداز نشود، حداقل اشکالات عدیده ای را در روند حرکت سازمان ایجاد کرده و انرژی زیادی را برای حل معضلات ایجاد شده ناشی از رودررویی اهداف پیش بینی شده با فرهنگ رایج سازمان هدر می دهد(هدایتی، 1385: 1-3). آن گونه که از شواهد موجود برمی آید، فرهنگ سازمانی پدیده ای پیچیده می باشد که در عین حال در تسریع روند پیشرفت و دگرگونی سازمان نقش به سزایی دارد. لذا زمانی که سازمان ها از فرهنگ سازمانی خود و ابعاد و شاخص های آن شناخت کافی نداشته باشند، در عمل با مشکلات فراوانی همانند تعارض سازمانی، عدم انسجام سازمانی و کاهش عملکرد مواجه می شوند(اردلان و همکاران، 1387: 98). بنابراین، شناسایی فرهنگ سازمانی به مدیران کمک می کند تا باآگاهی و دید کامل نسبت به فضای حاکم بر سازمان از نقاط قوت آن استفاده نموده و برای نقاط ضعف، تدابیر و اقدامات لازم را پیش بینی نمایند. فرهنگ سازمانی در واقع بخش مکمل عملکرد سازمان می باشد. غنای این فرهنگ سبب ایجاد همدلی در میان تک تک اعضای یک سازمان شده و به آنها کمک می کند تا همگی خود را در یک صف ببینند. نقشی که فرهنگ سازمانی در یک سازمان ایفا می کند به عملکرد فرهنگ سازمانی و نیز تأثیرات آن بر بخش های گوناگون سازمان تقسیم می شود(ایران زاده و همکاران، 1390: 54).
از آنجا که رفتار شهروندی می تواند مزایای بسیاری برای سازمان داشته باشد، لذا متغیرهای فوق الذکر متغیرهای مهمی هستند که مطالعه آنها می تواند باعث افزایش سلامت روانشناختی کارکنان و عملکرد و کارایی سازمان گردد و در نتیجه با انجام این تحقیق و تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان می توان توصیه ها و پیشنهادهایی ارائه داد که ضمن افزایش رفتار شهروندی، باعث افزایش عدالت سازمانی و بهبود فرهنگ سازمانی گردد.قطعا این موضوع می تواند دارای پیامدهای مهم انگیزشی ، بهداشتی و اقتصادی باشد.
1-4.اهداف تحقیق
1-شناخت و توصیف رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان.
1-1-شناخت و توصیف رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان.
1-2-شناخت و توصیف رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با جوانمردی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان.
1-3-شناخت و توصیف رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با احترام و تکریم در دستگاههای اجرایی شهر کرمان.
1-4-شناخت و توصیف رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان.
1-5-شناخت و توصیف رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با نگرش مدنی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان.
1-6-شناخت و توصیف رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان.
2-شناخت و توصیف رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با جوانمردی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان.
3-شناخت و توصیف رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان.
4-شناخت و توصیف رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با نگرش مدنی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان.
1-5.قلمرو تحقیق
1-5-1.قلمرو موضوعی تحقیق
تحقیق حاضر در حوزه رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی می پردازد
1-5-2.قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق نیمه دوم سال 1392 و نیمه اول سال 1393 می باشد.
1-5-3.قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق در دستگاههای اجرایی
شهر کرمان می باشد.
1-6. تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها ـ مفاهیم ـ متغییرها