منابع مقاله درمورد آموزش مهارتهای اجتماعی و دانشگاه فردوسی مشهد

شکرکن، حسین، و نعامی، عبدالرضا (1386). بررسی رابطه ساده و چندگانه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای در معلمان مدارس ابتدایی اهواز. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، دوره سوم ، سال سیزدهم ، شماره 3.
شولتز ، دوان ، شولتز ، سیدنی الن (1383). نظریه های شخصیت ، ترجمه یحیی سید محمدی . تهران : نشر ویرایش.
Widget not in any sidebars

شولتز، دوان (1384). نظریه های شخصیت (ترجمه کریمی)، تهران: ارسباران، ص 144 (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1998).
شولتز، دوان (1388). روانشناسی کمال (ترجمه گیتی خوشدل). تهران: نشر نو (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1996).
شولتز، دوانپیو شولتز، سیدنی الن (1391). نظریههای شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: انتشارات رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2005).
عزیزی، محمد (1386). مهارتهای ارتباطی. فصلنامه روانشناسان ایرانی، 3.
عطایی ، جهان بخش (1392). مقایسه ابعاد تعاملات اجتماعی توصیفی شهرستان خلخال ، پایان نامه‌ کارشناسی ارشد، پژوهشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد خلخال.
علاسوند، مریم؛ خواجه موگهی، خدیجه (1393). بررسی متغیرهای پیشبینی کننده اعتیاد به اینترنت. مجله علمی پزشکی، دوره 9، شماره 4، صص، 25-20.
علوی، سیدسلمان. هاشمیان، کیانوش. جنتیفرد، فرشته (1387). مقایسه رشد اجتماعی و سلامت روان در دانش آموزان استفادهکننده از اینترنت. تحقیقات علوم رفتاری، دوره 6، شماره 1، 1387.
غفاری، مسعود (1385). بررسی تأثیر آموزش خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه در کاهش کنارهگیری اجتماعی و کاربری اجباری اینترنت در کاربران آن. پایاننامه دکترای روانشناسی عمومی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
فاتحیزاده، مریم (1380). بررسی و مقایسه روشهای عملی افزایش رشد اجتماعی در دانشآموزان دوره ابتدایی شهر اصفهان. هفته نامه دانشگاه اصفهان، 25-19.
فیست، جس و فیست، گریگوری جی (1391). نظریههای شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: انتشارات روان (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2002).
قایدی ، فهیمه (1391). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و کمال گرایی با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز .
قلی زاده ، رضا (1389). تأثیر متغیرهای تعاملات اجتماعی عادلانه بر روی مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی «مورد مطالعه: بیمارستان‌های تأمین اجتماعی در استان گلستان» ، پایان ‌نامه‌ کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد.
کاپلان، جرالد، و سادوک، بنیامین (1389). خلاصه روانپزشکی علوم رفتار- روانپزشکی بالینی (ترجمه نصرت الله پورافکاری).( تاریخ انتشار به زبان اصلی 2003).
کارتلج، جی، و میلبرن، اف جی (1393). آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان. ترجمه محمدحسین نظرینژاد. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1978).
کدیور ، پروین (1383). روانشناسی تربیتی ، تهران : انتشارات آوای نور.
کریمی، یوسف (1393). روانشناسی شخصیت. موسسه نشر ویرایش.
گروسی فرشی ، محمد تقی (1377). هنجاریابی آزمون شخصیتی NEO و بررسی تحلیل ویژگی ها و ساختار عامل آن در بین دانش آموزان شهرستان تفت ، رساله دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس.
گروسی فرشی، میرتقی (1380). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت. تبریز: نشر دانیال.
ماسن، هنری، کیگان، جروم، کارول هوسترون، النا و کانجر، جان جین وی (1390). رشد و شخصیت کودک. ترجمه مهشید یاسائی. تهران: انتشارات ماده (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1978).
متسون، جانی و اولندیگ، توماس (1384). بهبودبخشی مهارتهای اجتماعی کودکان: ارزیابی و آموزش. ترجمه احمد بهپژوه. تهران: انتشارات اطلاعات (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1988).
محمدبیگی، لیلا (1388). تجزیه و تحلیل نیمرخ هویتی دانش آموزان دوره ابتدایی و اثرپذیری آن از نوع و میزان استفاده از اینترنت. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
مختاری دوست، محمد (1386). اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود رشد اجتماعی. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
مستقیمی، مریم. (1387) اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر عزتنفس دختران ساکن در مراکز شبانهروزی بهزیستی تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

Author: مدیر سایت