منابع مقاله درمورد اختلال اعتیاد به اینترنت و دانش آموزان ابتدایی


Widget not in any sidebars
3) به محرکهای اجتماعی بیشتر پاسخ میدهد.
4) شناخت و تشخیص گستردهای درباره نقش خود در روابط شخصی با خانواده و گروههای بازی و کار و سایر گروهها به دست میآورد.
5) سرانجام، میتواند مسئولیتهای زیادی به عهده گیرد و دیگران را مراعات کند و دوستشان بدارد. البته ماهیت وجود مشارکت اجتماعی کودک بیشتر تحت تأثیر تجربه پیشین او با پاداشها و کیفرها در مقابل واکنشها قرار میگیرد (گانس، 1950).
رفتار اجتماعی فرزندانی که از لحاظ فعالیت اجتماعی در خانواده محدود بودهاند، رشد و تکامل اجتماعی به مراتب کمتر از آنهایی بوده که شرایط مناسبتر و آزادی بیشتر داشتهاند. محرومیت کودک از رشد و تکامل باعث میشود که او با مردم کمتر تماس بگیرد، به زندگی اجتماعی بیعلاقگی نشان دهد، قدرت ابتکارش ضعیف شود و در طرح نقشه زندگی برای آینده ناتوان جلوه کند. رشد اجتماعی فرد، چه از حیث نوع رفتار اجتماعی و چه از حیث نوع معاشرانی که برای خود انتخاب میکند، فرآیندی منظم و پیوسته است. افراد در طی این فرآیند، در سنین مشخص، مراحل مشخص و یکسانی را پشت سر میگذارند. برای مثال، کودکان در سن مشخصی از بیگانگان خجالت میکشند، در سنی دیگر تمایل شدیدی به آمیزش با کودکان دیگر نشان میدهند و در مرحلهای دیگر از زندگی علاقه خاصی به معاشرت با جنس مخالف دارند (احدی و بنیجمال، 1388).
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
در تحقیقی ، تحت عنوان «بررسی نظرات کودکان و نوجوانان درباره استفاده از اینترنت و میزان و نوع استفاده از این رسانه» در اوایل سال 1393، بر روی 887 نفر از کودکان و نوجوانان 10 تا 30 سال صورت گرفته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که در مجموع 42 درصد از پاسخگویان از اینترنت استفاده میکنند که 87 درصد در منزل و 13 درصد در محل کار، کتابخانهها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و کافی نتها میباشد. این نتایج بیانگر رشد 12 درصدی در میزان استفاده از اینترنت، نسبت به تحقیقات گذشته، در میان این گروه سنی میباشد. همچنین این تحقیقات نشان داد که کودکان و نوجوانان بیشتر از سایتهای تفریحی و سرگرمی (76 درصد) استفاده میکنند و میزان استفاده از سایتهای علمی و تحقیقاتی (19 درصد) میباشد (رسولی، 1393).
در پروژه تحقیقی دیگر که مرکز تحقیقات صدا و سیما در زمستان 1393 تحت عنوان «الگوی کلی مصرف اینترنتی در 30 شهر کشور» و بر روی 13933 فرد بالای 10 سال انجام داده است. نتایج زیر بهدست آمد. 5/74 درصد از پاسخگویان اصلاً از اینترنت استفاده نمیکنند، 8/6 درصد به ندرت استفاده میکنند و تنها 8/18 درصد استفاده کنندگان دائمی هستند. دسترسی نداشتن به اینترنت عمدهترین دلیل کسانی است که اصلاً کاربر اینترنت نیستند. از نظر ویژگیهای جمعیتی، مردان بیش از زنان و مجردان بیش از متاهلین به نحوی از اینترنت استفاده میکنند، با افزایش سن بر غیر استفاده کنندگان افزوده میشود. درصد استفاده کنندگان «هر روزه» از اینترنت در بین جوانان 15 تا 22 سال بیش از سایرین است و با افزایش تحصیلات از درصد غیر استفاده کنندگان کاسته میشود. درصد استفاده «هر روزه» از اینترنت در بین پاسخگویان با تحصیلات عالی بیش از سایرین است و میزان استفاده از اینترنت در شهر کیش بیش از سایر شهرهاست. پس از آن شهرهای تهران و بوشهر قرار دارند. در مقابل اردبیل، زاهدان و سنندج از شهرهایی هستند که استفاده از اینترنت در آنها کمتر از سایر شهرهاست. استفاده کنندگان از اینترنت بیش از همه در منزل از اینترنت استفاده میکنند پس از آن در کافی نت و محل کار با اختلاف قابل توجهی در رتبههای بعدی قرار دارد. محل تحصیل از سوی تعدادی کمتری از پاسخگویان بهعنوان محل استفاده از اینترنت نام برده شده است (معیدفر، 1393).
آزادی (1393) مطالعهای انجام داد با عنوان «بررسی سلامت روانی 2398 دانش آموز شهر کاشان» به این نتیجه رسید که 14 درصد دانش آموز پسر و 8 درصد دانش آموز دختر از افسردگی رنج میبرند. اختلالات به ترتیب افسردگی اساسی 7/8%، اختلال انطباقی با خلق افسرده 7/6%، اختلال کج خلقی 9/5%، اختلال اضطرابی منتشر 7/4% و افسردگی مضاعف 4/3% بودند. میزان اختلال در دانش آموزان پسر 6/20% و در دانش آموزان دختر 3/21% گزارش شد. 8/58 درصد از استفاده کنندگان اینترنت از سایت های سرگرمی استفاده میکنند. پسران بیشتر از دختران از اینترنت استفاده میکنند. استفاده از ایمیل در گروه سنی 15 تا 18 سال بیشتر از سایر گروههاست. (به نقل از رسولی، 1393).
نتایج پژوهش اسدی (1382) روی کودکان 11-8 ساله شهرستان کرج نشان داد که بین افسردگی و کنارهگیری اجتماعی کودکان معتاد به اینترنت و افرادی که به اینترنت اعتیاد ندارند از نظر آماری تفاوت وجود دارد.
در تحقیقی که توسط هنرپروران (1383؛ به نقل از رشید، 1387) در شهر شیراز بر روی پسران استفادهکننده از اینترنت انجام شد نشان داد که بیشترین میزان استفاده کاربران از اینترنت به ترتیب 72% بازی های رایانه ای ، 18% ایمیل و 10% اطلاعات علمی بود. اعتیاد به اینترنت و حضور مداوم در گفتگوهای اینترنتی سبب افزایش نوسانات خلقی، سخن نگفتن با دیگران و افسردگی و قطع روابط اجتماعی میشود، به طوری که فرد برای ارضای خود ساعتهای متوالی بدون وقفه روی خط باقی میماند.
رمضانی (1393) در پژوهش خود بر دانشآموزان مدارس دولتی تهران به این نتیجه رسیده است که بین میزان استفاده از اینترنت و تأثیر آن بر روند آموزش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد بهطوری که دانشآموزان دارای امکانات اینترنتی از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردارند.
وحدانی (1383) رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی دانش آموزان را مورد بررسی قرار داد. این تحقیق نشان داد که بین مؤلفههای سازگاری اجتماعی (مهارتهای اجتماعی، همدلی، خودآگاهی، خودکنترلی و هوشیاری اجتماعی) و اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار وجود دارد.
در تحقیق دیگری توسط نادمی (1384) پیامدهای اجتماعی- روانی اینترنت بر روی کودکان و نوجوانان انجام شد، نتیجه زیر به دست آمد:
هرچه میزان اعتیاد به اینترنت در کودکان و نوجوانان بیشتر باشد، احساس تنهایی، غم، اضطراب در روابط اجتماعی و ضعف اعتماد به نفس در آنها بیشتر است.
در سال 1385 تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بر اساس تست SCL-90-R در مراجعین به کافینتهای شهر مشهد در شش ماهه دوم سال 1384» توسط پوررمضان انجام گرفته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بود. در آن از:
1) پرسشنامه اختلال اعتیاد به اینترنت یانگ، 2) نشانههای بیماری 90 تجدیدنظر شده ، نمونه مورد مطالعه 100 نفر (82 پسر و 18 دختر) بوده است که توسط روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای خوشهای انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن است که بین شرکتکنندگان 47 درصد اعتیاد به اینترنت داشتند، بین اختلال اعتیاد به اینترنت و تمام مقیاسهای بالینی SCL-90-R (جسمانیسازی، وسواس، اجبار، حساسیت در روابط بینفردی، افسردگی، اضطراب، حالات پارانوئیدی، خصومت و پرخاشگری و حالات سایکوتیک) ارتباط معناداری (p0.001) وجود دارد که نمایانگر این است که شیوع اختلالات روانپزشکی در معتادان به اینترنت بالاتر از جمعیت عادی است.
میرحسینی در سال 84 (به نقل از رشید ، 1387) ، تحقیقی با هدف بررسی ویژگیهای شخصیتی و صفت هیجانخواهی در کودکان و نوجوانی که گرایش افراطی به اینترنت دارند انجام داده است. برای رسیدن به هدف وی از آزمون اعتیاد به اینترنت OCS و آزمون شخصیتی کتل و آزمون هیجانخواهی آرنت بهره گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس 120 نفر کودک و نوجوان شهر تهران که 60 نفر از آنها اعتیاد به اینترنت (30 نفر دختر و 30 نفر پسر) و 60 نفر از آنها کودکان و نوجوانان عادی (30 نفر دختر و 30 نفر پسر) بودند، از کافینتهای در دسترس انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و ویژگیهای شخصیتی و صفت هیجانخواهی دختر و پسر رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیههای پژوهش رد میشدند. اما بین اعتیاد به اینترنت کودکان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد و اعتیاد به اینترنت در کودکان دختر بیشتر دیده میشود.
در تحقیق دیگری که توسط قاسمزاده انجام شد (1380) این نتیجه به دست آمد که نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران شهر تهران 2/3 درصد میباشد و همچنین تفاوت معناداری بین تنهایی و عزتنفس گروه وابسته و ناوابسته وجود ندارد، اما گروه وابسته به اینترنت رفتارهای اجتماعی نامناسب بیشتری را نشان دادند و میزان سرکشیشان هم بیشتر بود.
بهروزی (1392) در پایاننامه خود تحت عنوان “بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با رشد اجتماعی” در دانش آموزان ابتدایی اهواز به این نتیجه رسید که بین ویژگیهای شخصیتی با رشد اجتماعی رابطه معنیداری وجود دارد.
بررسی گروسی فرشی و همکاران درباره ویژگی شخصیتی افراد شاد کام نشان داد، شادکامی با برون گرایی ارتباط مثبت و با روان رنجور خوبی ارتباط منفی دارد. (مغانلو و همکاران، 1392).
محمدبیگی و همکاران (1388) تأثیر اعتیاد به اینترنت بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان شهر اراک را با استفاده از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که اعتیاد به اینترنت با افت معدل ارتباط معنیداری دارد.
مرادی (1381؛ به نقل از رشید، 1387) طی تحقیقی در زمینه رابطه اعتیاد به اینترنت و سلامت روان به این نتیجه دست یافت که افرادی که به اینترنت وابستگی دارند، علائم بیشتری از افسردگی، اضطراب، شکایات جسمانی و کارکرد اجتماعی نامناسب از خود نشان دادهاند.
مهرداد نوابخش و همکاران، در تحقیقی تحت عنوان «بررسی آثار اینترنت و موبایل در تغییر هویت کودکان و نوجوانان استان مازندران»، به این نتایج دست یافتند که گرایش کودکان و نوجوانان به استفاده از اینترنت و موبایل در تغییر هویت فردی، گروهی و تغییر ارزشهای خانوادگی و فرهنگی آنان مؤثر است.
طی تحقیقی با عنوان «رابطه هویت و هیجانخواهی با اعتیاد اینترنتی»، که توسط مهری سلطانی و همکاران (1389)، انجام گرفت این مطالعه بر روی 280 نفر از کاربران اینترنت کافینتهای شهر کرمان با استفاده از پرسشنامههای سبکهای هویت برزونسکی، هیجانخواهی زاکرمن و اعتیاد به اینترنتی یانگ انجام شد. مشخص شد که متغیر نهفته هویت به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق هیجانخواهی بر اعتیاد به اینترنت اثرگذار است. نتایج همچنین اثر مستقیم هیجانخواهی بر اعتیاد اینترنتی را نشان میدهد.

Author: مدیر سایت