منابع مقاله درمورد اختلال اعتیاد به اینترنت و پنج عامل بزرگ شخصیت


Widget not in any sidebars

4- پژوهشهای بیشتری در سایر مناطق شهر تهران انجام گیرد و نتایج با هم مقایسه شوند.
منابع
منابع فارسی
ابراهیمیزاده، علیمحمد (1387). رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با سلامت روانی. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
احدی، حسن و بنیجمال، شکوهسادات (1388). روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک. تهران: انتشارات جیحون.
احمدی ، خدابخش (1382). بررسی عوامل موثر بر حل مشکلات دانش آموزان در کاهش مشکلات تحصیلی . پایان نامه منتشر نشده دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی
اخوان تفتی، مهرناز و موسوی، سیدهفاطمه (1386). بررسی رابطه رشد اجتماعی و رشد زبانی ، دختران دانشآموز پایه اول. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 1.
ادیب نیا ، نعیمه (1392). نقش رابطه‌ای سبک‌های اسناد در ارتباط با ویژگی‌های شخصیتی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان لستیک ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد مرو دشت .
اسدی دربندی، شهنوش (1382). رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی و کنارهگیری اجتماعی در کودکان و نوجوانان شهر کرج. پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرج.
افروز، غلامعلی (1384). مقدمهای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی. تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
امیرتاش، علیمحمد و سبحانینژاد، مهدی و عابدی، احمد (1385). مقایسه رشد اجتماعی دانشآموزان پسر ورزشکار و غیرورزشکار دوره ابتدایی تحصیلی. نشریه تربیت بدنی المپیک، 34.
امیری، علی؛ رحیمی، مریم (1393). زمینهیابی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر و پسر دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران. سایت باشگاه پژوهشگران جوان (http://bpdanesh.ir/dtailnews.asp?id=932).
امیدوار، احمد علی و صارمی، علی اکبر (1393). اعتیاد به اینترنت، توصیف، سبب شناسی، پیشگیری، درمان و مقیاس های سنجش اختلال اعتیاد به اینترنت، مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی پردیس، مشهد: انتشارات تمرین.
آقاور، سیدمهدی و جمشیدیها، غلامرضا و فرخی، احمد (1385). بررسی فراتحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی. مجله حرکت. 27.
آناستازی، آن (1386). روانآزمایی. ترجمه محمدتقی براهنی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1992).
بحرانی، سید ابراهیم (1389). بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان میرو کارزین و عملکرد تحصیلی آنان در سال تحصیلی 89-88 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد مرودشت .
برجعلی، احمد (1384). تحول شخصیت نوجوان (با تأکید بر شیوههای فرزندپروری) دیدگاههای نظری درباره تحول روانی- اجتماعی، عوامل موثر بر تحول روانی- اجتماعی. تهران: انتشارات ورای دانش.
بولتون، رابرت (1391). روانشناسی روابط انسانی. ترجمه حمیدرضا سهرابی و افسانه حیاتروشنایی. تهران: نشر رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1994).
بیگدلی، سمیه (1392). رابطه ویژگی های شخصیت و خلاقیت، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
لارنس، ای (2001). روانشناسی شخصیت، نظریه و تحقیق. جلد اول. چاپ پنجم. ترجمه: محمدجعفر جوادی، پروین کدیور (1381). مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
پاشاشریفی، حسن (1392). رابطه رشد اجتماعی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های تهران، فصلنامه نوآوری های آموزشی،شماره 7، سال سوم، بهار.
پوررمضان، منا (1385). بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بر اساس تست SCL-90-R در مراجعین به کافینتهای مشهد در 6 ماهه دوم سال 1384. پایاننامه دکتری،. دانشکده علوم پزشکی مشهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
تامپسون، جان ب (1995). رسانهها و مدرنیته، نظریه اجتماعی رسانهها. چاپ اول. ترجمه مسعود اوحدی (1380). تهران، انتشارات سروش.
جدیدی، محسن (1385). بررسی و مقایسه نیمرخ روانی افراد وابسته به اینترنت با افراد عادی. پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

Author: مدیر سایت