منابع مقاله درمورد الگوی استفاده مرضی از اینترنت گروهول و اختلال اعتیاد به اینترنت

Businessman climbing the corporate ladder of success

اولین اقداماتی که در زمینهی شناخت ساختار شخصیت صورت میگیرد بر محور اقداماتی است که در زمینهی شناسایی و تشخیص خصوصیات دائمی و پایدار است و نشان دهندهی رفتار فرد میباشد. این ویژگیها میتوانند شامل: کمرویی، پرخاشگری، حجب و حیاء، تنبلی، بلند پروازی، وفاداری یا بزدلی و ترسویی باشند. هنگامیکه این خصوصیات در موارد و دفعات متعدد بروز یابند، آنها را خصوصیت یا ویژگی شخصیتی مینامند. این ویژگی هر اندازه پایدارتر و تکرار آن بیشتر باشد بهتر میتواند معرف فرد یا صاحب آن خصوصیت باشد (رابینز،2011).
به گزارش رابینز نخستین تلاشهایی که در جهت شناخت ویژگیهای شخصیتی و تفکیک آنها صورت گرفت راه بهجایی نبرد، زیرا تعداد ویژگیها بسیار زیاد بود. در یک تحقیق 17953 خصوصیت فردی شناسایی شد (آلبورت و آدبرت، 2011؛ به نقل از رابیتز، 2011)، هنگامیکه باید تعداد زیادی خصوصیات فردی را مورد بررسی قرار داد، عملاً شناخت شخصیت فرد و پیشبینی رفتار او غیرممکن میشود. برای اینکه بتوان خصوصیات اصلی فرد را شناسایی کرد، باید آنها را محدود نمود. [do_widget id=kl-erq-2]
اونز، ویس وزواران و دیلچرت (2015) ویژگیهای شخصیتی را بهصورت حالات بادوام و تمایلات افراد برای رفتار به شیوهای خاص تعریف میکنند. از اینرو، شخصیت افراد قسمتی از هویت آنان را شکل میدهد، وی را از دیگران متمایز میکند و در گرایشات فکری، احساسات و اقداماتش بروز مییابد.
بررسی نظریهها بر اساس ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و اعتیاد به اینترنت
«اختلال اعتیاد به اینترنت» یک پدیده بینرشتهای است، و علوم مختلف پزشکی، رایانهای، جامعهشناسی، حقوق ، اخلاق و روانشناسی هر یک از زوایای مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار دادهاند. در هر یک از این علوم مختلف نظریههایی برای این اختلال مطرح شده است و ترکیبی از مفاهیم چندین علم را دربر میگیرد. یک نظریه، مجموعهای از قضایاست که واقعیتهای بیرونی درباره یک پدیده را به یکدیگر پیوند میدهد تا آن پدیده را تبیین کند. بنابراین در تبیین اعتیاد به اینترنت با نظریههای بسیار زیادی روبهرو هستیم. علیرغم پژوهشهای فراوان و تلاشهای هماهنگ برای شناسایی مهمترین عوامل گرایش فرد به اعتیاد به اینترنت، کماکان موارد مبهم و پرسشهای بسیار فراروی محققان و متخصصان این حوزه قرار دارد. وجود دیدگاهها، نظرات، تبیینها و اختلافنظر در مورد نحوه پدید آمدن، طبقهبندی، تشخیص، تداوم و استمرار اعتیاد به اینترنت، به پیچیدگی و معماگونه بودن این آسیب اشاره دارد. به همین خاطر است که هنوز هیچ فردی نظریه و دیدگاهی را که قادر به تبیین کلیه «رفتارهای اعتیادگونه» شده باشد اعلام نداشته است. به همین منظور این فصل به چند نظریه که زیربنا و اساس طرح چند برنامه پیشگیری و درمان بودهاند، اشاره میشود.
سیگل و سنا (1997) نظریههای مربوط به رفتارهای انحرافی/ بزهکاری را به چهار دسته کلی تقسیم کردهاند این چهار دسته کلی عبارتند از: نظریههای فردی، نظریههای ساختار اجتماعی، نظریههای فرآیند اجتماعی، نظریههای واکنش اجتماعی.
سیگل و سنا (1997)، در نظریههای فردی ریشه اختلال در خود فرد جستجو میشود، یعنی ساخت زیستشناختی و ویژگیهای روانشناختی شخص است که سازنده رفتار اوست. بر اساس این دیدگاه، شخصیت، شامل تمامی جنبههای رفتاری، هیجانی، شناختی، اخلاقی، و حتی جنبه جسمانی، عصبی، هورمونی، و بیوشیمیایی میگردد که به وجود آورنده رفتارهای بهنجار یا نابهنجار است.
سیگل و سنا (1997)، بر اساس نظریههای ساختار اجتماعی، رفتار بزهکارانه ناشی از، سازگاری فرد با شرایط حاکم در محیطهای طبقه پایین می دانند.
سیگل و سنا (1997)، نظریههای فرآیند اجتماعی، نابهنجاری را ناشی از تعاملات انسانها در زندگی روزمره در جامعه میدانند.
نظریههای واکنش اجتماعی بر روی نقشی که نهادهای اقتصادی و اجتماعی در ایجاد رفتارهای نابهنجار دارند، متمرکز میشوند. یعنی روشی که در آن جامعه واکنش نشان میدهد (سیگل و سنا، 1997).
الگوی استفاده مرضی از اینترنت گروهول (1999)
در سالهای اخیر تحقیقات و درمان قابل توجهی در زمینه درک مراحل تغییر و کاربرد آن در تشخیص و درمان اعتیاد به اینترنت صورت گرفته است. یکی از الگوهای رایج در زمینه توجیه و تغییر رفتار در زمینه تشخیص، پیگیری و درمان اختلال اعتیاد به اینترنت، الگوی نظری گروهول (1999) است. در شکل 1) نظریه گروهول (1999) ترسیم شده است.
شکل 1): الگوی نظری گروهول (1999)
کاربر فعال
کاربر جدید
فعالیت تازه
سرخوردگی (اجتناب)
فریفتگی (وسواس)
تعادل (بهنجار)
مرحله اول (وسواس)
مرحله دوم (وسواس)
مرحله سوم (وسواس)
کاربر فعال
کاربر جدید
فعالیت تازه