منابع مقاله درمورد تحلیل واریانس و تجزیه وتحلیل

منابع مقاله درمورد تحلیل واریانس و تجزیه وتحلیل


Widget not in any sidebars

3-4-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات
در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش ، نوع فرضیات و نوع پرسشنامه (درجه ای ) و نیز سهولت در ساخت و تفسیر نتایج مقیاس لیکرت در مقایسه با سایر مقیاسها (افتراق معنایی، ثرستون ، گاتمن و بوگاردوس) ، از مقیاس لیکرت استفاده شده است این مقیاس شامل مجموعه ای از سوالات است که بار نگرشی یا ارزشی همه آنها تقریبا برابر تلقی می شود و هریک از سوالات تخصصی با استفاده از طیف پنج گزینه‎ای بصورت زیر امتیازبندی شده است :
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی
موافقم
کاملا موافقم
1
2
3
4
5
تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نیز با استفاده از فنون آماری مناسب شامل آزمون t تک گروهی، روش رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. این روش ها و آزمون ها در قالب نرم افزارهای MINITAB و 22; SPSSwin صورت می پذیرد. در این قسمت توضیح مختصری از هریک از روش های آماری استفاده شده ارائه می شود.
بخش اول تجزیه و تحلیل سوالات
در این بخش سوالاتی که در پرسشنامه به منظور کسب اطلاع در مورد ویژگی های افراد پاسخ دهنده طراحی شده اند از طریق تشکیل جدول فراوانی و استخراج اطلاعات در قالب گزاره های آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند.
بخش دوم تجزیه و تحلیل سوالات
بخش دوم تجزیه و تحلیل سوالات ، در واقع بررسی فرضیات تحقیق است که آزمون معمول مورد استفاده در این مواقع آزمون t – تک گروهی (one sample t test)می باشد. در مرحله بعد عوامل معنی دار با استفاده از روش رتبه بندی فریدمن (Friedman Test)، رتبه بندی شده اند. آزمون فریدمن معادل ناپارامتری تحلیل واریانس با انداره های تکراری است. داده ها در این آزمون عبارت اند از مقادیر متغیر ها به ازای مشاهدات مختلف. فرض کنیم k متغیر را می خواهیم آزمون کنیم و برای هر متغیر، n بار اندازه گیری خاصی را تکرار کرده ایم. در هر سطر، مقادیر را از 1 تا k رتبه می دهیم.
رتبه مشاهدات درون سطرi ام است. این رتبه دهی را در تمام سطرها تکرار کنیم. اگر مشاهدات هم رتبه ایجاد شد، از رتبه متوسط استفاده می کنیم. مجموع رتبه های هر متغیر را با به ازای به دست می آوریم. مقدار مبنای آماره آزمون قرار می گیرد. در اجرای آزمون، فرض می شود که متغیرها دو به دو مستقل اند یا به عبارتی نتایج مشاهدات برای یک متغیر نتایج دیگر را تحت تاثیر قرار نمی دهد. فرضی که مورد آزمون قرار می گیرد، هم شانس بودن مقادیر رتبه ها در هر متغیر است ( یا به عبارت دیگر یکسان بودن اثر متغیرها). آماره آزمون عبارت است از:
که ر آن
است. اگر هم رتبه وجود نداشته باشد.

مدیر سایت