[do_widget id=kl-erq-2]

این مقاله افزایش سطح آموزش کل جامعه و تقویت انضباط فردی را از عوامل اجرایی بازار هنری می‌داند، همچنین بر توجه به مصاحبه و گفت‌و‌گو با افراد، محافل ، انجمن‌ها نظیر هنرهای زیبا و جامعه منتقدین هنری تأکید می کند .
– مقاله‌ای با عنوان تغییرات روند مد زیورآلات طلا و جواهر ایرانی در نیم قرن اخیر، نوشته شهروز باباعلیپور شماره 3 از فصلنامه پژوهش هنر پاییز 1392:
در این مقاله با مباحثی از تفاوت‌های سلیقه‌ای و تغییرات مد در جوامع مختلف خصوصاً ایران روبرو هستیم و چنین مطرح شده است که نوع پوشش و آراستن افراد از دیرباز تا کنون به عوامل مختلف فرهنگی، اقتصادی و رفتار‌های اجتماعی وابسته بوده است لذا شکل زیورآلات به عنوان آرایشی برای افراد، تابع این عوامل مختلف بوده و تغییرات این روند به تفکیک هر دهه مورد بررسی قرار گرفته است. قرابت موضوعی این مقاله با پایان نامه‌ی پیش رو در پرداختن به نوع سلایق و مد‌های جوامع و اقشار مختلف است که در پایان‌نامه با بحثی کاربردی‌تر عوامل مؤثر بر فروش را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و دیگر این‌که به صورت اختصاصی به جواهرات شیشه‌ای می‌پردازد.
– مقاله‌ای با عنوان بررسی عناصر سه‌گانه نمادین در جام شوش نوشته منیژه علی آبادی در شماره 3 نشریه هنر‌های زیبا- هنرهای تجسمی سال 1391:
در این مقاله به نقش طبیعت در زندگی مردمان پیش از تاریخ پرداخته است و عناصر سه گانه‌ی طبیعت که شامل آب، خاک و باد است را از عوامل مؤثر در نقش‌آفرینی این مردمان بر شمرده است. این بررسی نقوش پیش از تاریخ به عنوان زمینه‌ای تصویری در زیورآلات آبگینه‌ی معاصر ایران نیز نقش دارد و با استفاده‌ی مجدد این تصاویر و نقوش در آثار قصد کاربردی ساختن این پیشینه‌ی تاریخی را دارد. لذا وجه اشتراک این مقاله با پژوهش حاضر در بررسی این نقوش و زمینه‌ی ‌های کاربردی آن‌ها است اگر چه از منظر هدف، دو هدف متفاوت را دنبال می‌کنند.
– رساله‌ی کارشناسی ارشد مهدی معاضد با عنوان مرمت و احیاء بازار شیشه‌گر خانه تبریز، در رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی سال 1378:
این طرح پایان‌نامه‌ای است در رابطه با بازار شیشه‌گری که قدمتی به درازای تاریخ تمدن دارد که در ابتدا به صورت بسیار ساده از لحاظ مفهوم و مناسبات بازرگانی بوده است و با پیچیده شدن جامعه‌ها داد و ستد نیز به مراتب پیچیده تر شده است و سختی بازار فروش را در دوران معاصر مورد بررسی قرار می دهد. قرابت موضوعی این پایان نامه با پژوهش تحلیل ساختاری و زیبایی شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران این است که مبحثی از شیشه‌گری را بیان کرده و سپس بازارهای فروش را مورد بررسی قرار داده است.
– رساله کارشناسی ارشد فاطمه ترکی هرچگانی با موضوع بررسی شاخصه‌های پست‌مدرنیسم در حوزه صنایع دستی با تأکید بر ساخت زیورآلات، به راهنمایی اساتید: زهرا موسوی خامنه و مهین سهرابی در رشته صنایع دستی، دانشگاه الزهرا سال 1388:
این طرح پایان نامه‌ای است در رابطه با پست مدرنیسم که در روزگار معاصر در واکنش به فرد باوری و مطلق گرایی در نیمه دوم قرن بیستم به وجود آوده است . پذیرفتن صنایع دستی به عنوان ابژه‌ای که دارای ویژگی‌های زیبا شناختی بوده و حامل مفاهیم فرهنگی و بومی خود می‌باشد. از بارزترین ویژگی این رویکرد بازگشت به سبک‌ها و هنرهای پیشین و همچنین کثرت گرایی یا پلورالیسم است. این پژوهش پست مدرنیسم را دارای ویژگی‌های فرهنگی ، تاریخی می‌داند و آن را وجه مشترک با صنایع دستی قلمداد می‌کند ، از این رو امکان راه یافتن به حوزه صنایع دستی را پیدا کرده است. مهم‌ترین شاخصه مشترک میان این پایان نامه و پژوهش تحلیل ساختاری و زیبایی شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران پرداختن به حوزه صنایع دستی در مفهوم هنری خلاقانه و بومی در ساختاری متفاوت و نو است. از دیگر ویژگی‌های مشترک میان این دو طرح پژوهشی تدکید بر ساخت زیورآلات و پرداختن به این بخش از تولیدات صنایع دستی است.
– رساله کارشناسی ارشد رضا جعفر پور با موضوع بررسی علل و عوامل توسعه نیافتگی شیشیه‌گری دستی و تزیینات آن در ایران، دانشگاه هنر سال 1390، به راهنمایی محمد ضیایی:
این پایان‌نامه در ابتدا به تاریخچه‌ی شیشه‌گری و علل و عوامل رشد و توسعه‌ی شیشه‌گری سنتی در ایران باستان پرداخته است و سپس تکنیک‌های فعال ساخت و تولید شیشه‌گری دستی در ایران و انواع روش ساخت و تولید را مورد بررسی قرار داده است و در نهایت مباحثی از علل و عوامل توسعه نیافتگی شیشه‌گری دستی و تزیینات آن در ایرانبه میان آمده است. در ساختار کلی این پایان نامه با پژوهش تحلیل ساختاری و زیبایی شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران تفاوت اساسی وجود دارد؛ اما پرداختن به مبحث شیشه‌گری و تزیینات مرتبط با آن وجه اشتراک میان این دو پژوهش است که می‌توانند به عنوان مبحثی جداگانه در طرح‌ها و مقالات دیگر مورد تحلیل و آسیب شناسی عمیق‌تر قرار گیرند.
– رساله کارشناسی ارشد محمد اتحادی‌نیا با موضوع مطالعه تطبیقی آثار هنری در تمدن شهر سوخته و جیرفت، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد- دانشکده هنر و معماری، سال 1392 به راهنمایی استاد زنده‌یاد مهرانگیز مظاهری:
پایان‌نامه فوق مباحثی از ویژگی‌های منحصر به فرد تاریخی دو تمدن کهن شهر سوخته و جیرفت را بیان کرده است و با تطبیق و بررسی تولیدات هنری این دو تمدن سعی در بازگشایی وجوه پنهان هنری این دو تمدن دارد. در این
پژوهش عوامل محیطی تأثیر گذار در ساخت تولیدات هنری مورد بررسی قرار گرفته و به بیان تازه‌ای از این نوع بررسی‌ها دست یافته است. یکی از تولیدات مورد بحث در این پایان نامه زیورآلات مکشوفه شهر سوخته است. این مبحث به عنوان وجه اشتراک میان دو پژوهش از منظر پرداختن به فرم‌ها و اشتراکات منقوش این زیورآلات با زیورآلات آبگینه حائز اهمیت است.
– رساله کارشناسی ارشد نرجس کریمی با موضوع هنر معاصر ایران در رویکرد به بازار جهانی هنر، دانشگاه الزهرا سال 1390، به راهنمایی زهرا رهبرنیا:
در این طرح موضوع بازار جهانی هنر مطرح گشته است. نگارنده‌ی پایان‌نامه چنین پرداخته است که هنرمندان پیشروی ایران، تحت تأثیر مسائل جهانی شدن و دغدغه‌های محلی/ جهانی آن قرار دارند؛ اما به دلیل کم‌رنگ شدن تأثیر حامیان دولتی، هنرمندان نیز برای همراهی با شرایط حامیان خصوصی ایرانی و بازارهای بزرگ جهانی خلاقیت خود را تحت تأثیر سلیقه خریدار محدود می نمایند. این پایان نامه با بررسی عمیق شرایط و اوضاع بازارهای هنری امروزه‌ی ایران و جهان وجه مشترکی را در شناخت بازارهای جهانی هنر و صنایع دستی با پژوهش تحلیل ساختاری و زیبایی شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران دارد. لذا حرکت موازی این دو طرح می تواند موجب آسیب شناسی و آشنایی دقیق‌تر با مواضع موفقیت آمیز بازار هنر گردد.
1-6 روش و فنون اجرایی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی می باشد. از سوی دیگر از آنجا که جهت تحقق نتایج تحقیق ابتدا به توصیف و آنگاه تحلیل پرسش نامه های نظر سنجی که توسط مشتریان پاسخ داده شده اند، می پردازد، لذا روش انجام آن نیز توصیفی – تحلیلی است. که روش تحلیلی آن از نوع رتبه بندی می باشد. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز به سه طریق مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی ،مصاحبه‌های تخصصی و پرسش‌نامه جمع‌آوری شده‌اند.این پژوهش با استفاده از مستندات، در زمینه صنایع دستی ایران، شیشه های آبگینه و سایر منابع مرتبط، که در ارتباط با فرضیات تحقیق بوده اند، پیشینه موضوع را مدون کرده است. بر اساس این مبانی و استفاده از همفکری و راهنمایی اساتید محترم راهنما و نیز مصاحبه با برخی از خبرگان در دسترس، پرسشنامه طراحی و پس از تعیین روایی شاخص‌ها و عوامل از ایشان نظرسنجی میدانی به عمل آمد. در نهایت بر اساس داده‌های بدست آمده از پرسش‌نامه‌های جمع‌آوری شده، با استفاده از آزمون‌های مناسب آماری (آزمون t برای تک گروهی و روش رتبه بندی فریدمن) فرضیات تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. جامعه آماری پرسشنامه‌ها خریداران ایرانی و ساکنان ایرانی و خارجی فرای مرزهای ایران هستند. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه فارسی و انگلیسی مدون گشته و نتایج بیانگر تأثیر عوامل کیفیت اثر بر تصمیم خریدار می‌باشد و رتبه‌بندی عوامل نشان می‌دهد که اولویت عوامل کیفی اثر بر تصمیم خرید افراد که شامل خریداران داخلی و خارجی می‌باشد به چه صورت است و استعداد و ویژگی بارز و منحصر به فرد که باعث رضایت‌مندی مخاطب، قرار گرفته کدام است، علاوه بر آن استفاده از رتبه‌بندی مناسب و تأثیر آن در عرضه بازارهای داخلی و جهانی معتبر به چه صورت می‌باشد.
1-7 معرفی جامعه آماری و نمونه‌ها
در بخش معرفی روش‌ها و تکنیک‌های متفاوت کار، از انواع روش‌ها که مشتمل بر 14 شیوه‌ی ساخت است تصاویری به عنوان نمونه آورده شده است. همچنین در بخش جمع‌آوری میدانی اطلاعات که به صورت پرسشنامه در اختیار افراد قرار گرفته است و مشتمل بر 200 فرد به عنوان مشتری فرضی از جامعه‌ی آماری بی نهایتی است که احتمال خریداری محصول را دارند. این افراد منتخب از ایرانیان داخل کشور و ساکنان ایرانی و خارجی خارج از کشور هستند و معیار انتخاب این افراد شناسایی بازارهای جهانی و اقبال زیورآلات آبگینه در میان اقشار مختلف در جوامع جهانی بوده است که پرسش‌های گزینشی از این افراد در قالب پرسشنامه‌های فارسی و انگلیسی در اختیار آنان قرار گرفته است. نتایج این پرسشنامه‌ها به صورت جداول آماری استنتاج نهایی پژوهش را ساخته و موجب تدوین گزارشی شده است که پاسخ‌گوی سؤالات پژوهش می‌باشد.
1-8 محدودیت‌های پژوهش
این پژوهش به تحلیل ساختاری در زیورآلات پرداخته است و به معیارهای هنری آثار، جهت عرضه در بازارهای جهانی اشاره دارد و تهیه و تدوین جداول این پژوهش از نظرسنجی حاصل آمده است. از محدودیت‌های این پژوهش می‌توان به این مورد اشاره کرد که با وجود عرضه زیور‌های آبگینه ایرانی در کشور‌های دیگر به علت عدم دسترسی جهت نظر سنجی حضوری با خریداران خارجی، پرسشنامه‌های فارسی در میان خریداران ایرانی که ساکن ایران یا مقیم خارج از کشور بوده و به صورت توریست به ایران سفر کرده بودند، توزیع گردیده است و پرسشنامه‌های انگلیسی خریداران غیر ایرانی به صورت غیر حضوری و از طریق ارسال اینترنتی مدون گشته است و محدودیتی در جهت برخورد مستقیم خریدار با اثر و پرسش‌های مستقیم با وی وجود داشت. از دیگر مواردی که می‌توان به عنوان محدودیت پژوهشی در این حیطه‌ی موضوعی از آن یاد کرد کمبود منابع مکتوب تحقیقی است که به طور مستقیم با موضوع بحث مرتبط باشد که این خود منجر به ایجاد محدودیت‌های در جمع آوری پیشینه‌ی پژوهش گشته است.
فصل دوم:
تاریخچه شیشه‌گری و بررسی ساز و کار معاصر اقتصاد جهانی هنر