منابع مقاله درمورد رفتار خرید مصرف کنندگان

منابع مقاله درمورد
رفتار خرید مصرف کنندگان

ی دار بودن ضرایب مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد: .
.
جدول 4-10) معنی داری ضرایب
سطح معنا داری
ضرایب استاندارد شده
Beta
ضرایب رگرسیون
B
متغیرها
0.000
0.001
0.312
0.000
0.475
0.331-
0.086-
0.561
0.493
0.314-
0.08-
0.912
توزیع
ترفیع
قیمت
محصول
با توجه به جدول بالا سطح معناداری آزمون برای ضرایب متغیرهای مستقل توزیع ، ترفیع ، محصول کمتر از0/05 شده بنابراین فرض صفر مبنی بر معنی دار نبودن مدل رد و فرض مقابل پذیرفته می شود .یعنی ضرایب برای این سه متغیر معنی دار است ولی برای متغیر قیمت سطح معناداری بیشتر از 0/05 است در نتیجه ضریب این متغیر بی معنی بوده و این متغیر باید از مدل حذف شود.
جدول 4-11 ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش( فرضیه دوم)
نتیجه آزمون
نوع ارتباط
سطح معناداری
مقدار ضریب متغیر مستقل
فرضیه
عدم تایید فرضیه
ندارد
0.312
0.080-
دوم
مطابق جدول بالا سطح معنی داری ، بزرگتر از 0/05 شده در نتیجه ضریب این متغیر مستقل (محصول) معنی دار نیست به این معنی که وجود خود این متغیر مستقل (قیمت)در مدل معنی دار نیست و داری ارتباط با متغیر پاسخ نمی باشد و باید از مدل حذف گردد.
در یک مدل رگرسیون چندگانه اگر وجود برخی از متغیرهای مستقل در مدل معنی دار نبود باید متغیر مربوطه از مدل خارج شده و مجدداً مدل دیگری بر متغیر های باقی مانده برازش کرد و معنی دار بودن متغیر ها مجدداً آزمون شود.
در این مرحله از تجزیه تحلیل آماری نتیجه میشود که متغیر مستقل (قیمت) در مدل بی معنی است بدین معنی که دارای ارتباط با متغیر پاسخ(وابسته) که رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانویی است ، نمی باشد د رنتیجه فرضیه مبتنی بر” بین قیمت و رفتار خرید محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد” رد می گردد
اکنون که یکی از متغیر های مستقل حذف گردیده باید مدل رگرسیون دوباره برازش گردد و معنی دار بودن آن بررسی شود :
4-3-4) ضریب تعیین و ضریب هبستگی در برازش مجدد مدل رگرسیون چندگانه
جدول 4-12 ) ضریب تعیین و همبستگی
ضریب همبستگی چندگانهR
ضریب تعیین مدل R2
a 737/0
543/0
a.پیشگوها : (ثابت مدل)، محصول ، قیمت ، توزیع، ترفیع
مطابق جدول بالا :
ضریب تعیین مدل 543/0 به دست آمده است به معنی آنکه حدود 54 درصد از تغییرات درمتغیر وابسته (رفتار خرید مصرف کننده) توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود و 46 درصد باقی مانده به سایر عوامل بستگی دارد که در این مدل در نظر گرفته نشده است.
ضریب همبستگی چندگانه 737 /0 به دست آمده که میزان همبستگی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل را به طور تؤام بیان میکند
4-3-5)بررسی مجدد معنی دار بودن مدل رگرسیون با سه متغیر
فرض صفر و مقابل برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد: .
.
جدول 4-13) جدول تحلیل واریانسb برای بررسی معنی داری مدل
سطح معنا داری
آماره فیشر
درجه آزادی
a 000/0
996/3
3
پیشگوها : (ثابت مدل)،محصول، توزیع ، ترفیع
متغیر وابسته : رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانویی
با توجه به جدول بالا سطح معناداری آزمون خیلی کوچک و دست کم تا سه رقم اعشار صفر شده است بنابراین فرض صفر مبنی بر معنی دار نبودن مدل در سطح خطای 1% ( و در نتیجه 5% ) رد و فرض مقابل پذیرفته می شود یعنی مدل جدید معنی دار است
4-3-6)بررسی مجدد معنی دار بودن ضرایب مدل رگرسیون با سه متغیر
فرض صفر و مقابل برای بررسی معنی دار بودن ضرایب مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد:
.
.
جدول 4-14 ) معنی داری ضرایب
سطح معنا داری
ضرایب استاندارد شده
Beta
ضرایب رگرسیون
B
متغیرها
000/0
000/0
000/0
468/0
348/0-
527/0
486/0

 
 
330/0-
856/0
توزیع
ترفیع
محصول
B0 (ثابت معادله)=0.208 –
مطابق جدول بالا تمامی سطح معنی داری ها کوچکتر از 05/0 شده در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل پذیرفته می شود بدین معنی که ضرایب این سه متغیر مستقل در مدل معنی دار هستند
4-3-7) بررسی فرضیه های اصلی پژوهش
بررسی فرضیه اول پژوهش: بین محصول و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد
جدول 4-15 ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش (فرضیه اول)
نتیجه آزمون
نوع ارتباط
سطح معناداری
مقدار ضریب متغیر مستقل
(محصول)
فرضیه
تایید فرضیه
مستقیم
000/0
856/0
اول
مطابق جدول بالا سطح معنی داری کوچکتر از 05/0 شده در نتیجه ضریب این متغیر مستقل (محصول) معنی دار است به این معنی که وجود خود این متغیر مستقل در مدل معنی دار است و داری ارتباط با متغیر پاسخ می باشد
بررسی فرض دوم پژوهش:” بین قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد” که در مبحث قبلی علت عدم تایید و رد آن توضیح داده شد
بررسی فرض سوم پژوهش: بین توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد
جدول 4-16 ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش( فرضیه سوم)
نتیجه آزمون
نوع ارتباط
سطح معناداری
مقدار ضریب متغیر مستقل
(توزیع)
فرضیه
تایید فرضیه
مستقیم
000/0
486/0
سوم
مطابق جدول بالا سطح معنی داری کوچکتر از 05/0 شده در نتیجه ضریب این متغیر مستقل (توزیع) معنی دار است به این معنی که وجود خود این متغیر مستقل(توزیع) در مدل معنی دار است و داری ارتباط با متغیر پاسخ می باشد
بررسی فرض چهارم پژوهش: بین ترفیع و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد
جدول 4-17 ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش( فرضیه چهارم)
نتیجه آزمون
نوع ارتباط
سطح معناداری
مقدار ضریب متغیر مستقل
(ترفیع)
فرضیه
تایید فرضیه
معکوس
000/0
330/0-
چهارم
مطابق جدول بالا سطح معنی داری کوچکتر از 05/0 شده در نتیجه ضریب این متغیر مستقل (ترفیع) معنی دار است به این معنی که وجود خود این متغیر مستقل(ترفیع) در مدل معنی دار است و داری ارتباط با متغیر پاسخ می باشد
4-3-8) بررسی پیش فرض های رگرسیون
بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته (پاسخ)
با رسم هیستوگرام و نمودار احتمال نرمال و بررسی چشمی آن در می یابیم که فرض نرمال بودن توزیع متغیر وابسته برقرار است
هیستوگرام 4-4) باقی ماندهها
نمودار 4-5) احتمال نرمال
برای اطمینان بیشتر از آزمون ناپارامتری کولموگروف-اسمیرنف نیز استفاده شده است که نتایج به شرح ذیل می باشد:
جدول 4-18 ) نتایج آزمون ناپارامتری کولموگروف-اسمیرنف
باقی مانده ها
باقی مانده های استاندارد شده
سطح معناداری
999/0
999/0
با توجه به جدول بالا و فرضیات مربوط به آزمون کلموگروف – اسمیرنف :

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه مدیریت در موردمدیریت اطلاعات

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

..
.
سطح معناداری بیشتر از 0.05 می باشد در نتیجه فرض صفر تایید می شود بدین معنی که توزیع متغیر مورد نظر نرمال است
– بررسی فرض ثابت بودن واریانس : برای بررسی این فرضیه کافی است نمودار پراکنش مانده های استاندارد در مقابل مقادیر پیش بینی شده را رسم شود با توجه به نمودار زیر که طرح خاصی را نشان نمی دهد و پراکندگی نقاط تصادفی می باشد ، دال بر ثابت بودن واریانس است
نمودار 4-6) پراکنش مانده های استاندارد
– بررسی فرض ناهمبسته بودن باقی مانده ها: برای بررسی این فرضیه از آماره ی دوربین واتسون استفاده می شود . که مقدار این آماره87/1 شده و در بازه ی 5/1 تا 5/2 باشد و فرض ناهمبسته بودن(عدم همبستگی) باقی مانده ها پذیرفته می شود
جدول 4-19 ) نتایج آمارهی دوربین وتسون
R2ضریب تعیین
R ضریب همبستگی
آماره ی دوربین واتسون
543/0
737/0
87/1
– بررسی فرض استقلال یا عدم هم خطی بین متغیرهای پیشگو: برای تشخیص هم خطی بین متغیرهای پیشگو از آماره های Tolerance و VIF استفاده می شود. اگر 0.5 T باشد و 2 VIF به معنای عدم وجود هم خطی است . در نتیجه مطابق جدول زیر فرض عدم همخطی بین متغیرهای پیشگو پذیرفته می شود.
جدول 4-20 ) نتایج آزمون کردن عدم هم خطی بین متغیرهای مستقل
مدل
VIF
T(تلورانس)
مکان
ترفیع
محصول
905/1
895/1

869/1
525/0
528/0
535/0
4-4) نتیجه ی آزمون فرضیه ها
رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانویی هدف تحقیق حاضر بوده است و فرضیه های تحقیق نیز بر این اساس صورتبندی شدهاند. به موجب تجزیه و تحلیلهای آماری صورت گرفته،تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها به شرح زیر ارائه میشود.
1-بین محصول و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد.پس از معنی دارشدن مدل رگرسیون و ضریب متغیر محصول با استناد به این که ضریب معناداری (0.000 sig =) و کوچکتر از 5% است، با اطمینان 95% می توان گفت که همبستگی معناداری بین دو متغیر محصول و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی وجود دارد و ضریب این متغیر در مدل رگرسیونی برابر با 856/0 می باشد و این به آن معنی است که با فرض ثابت بودن سایر متغیرها ، هر یک واحد افزایش در متغیر محصول باعث ایجاد 85/0 افزایش در رفتار خرید مصرف کننده می شود . این فرضیه تایید می گردد.
2- بین قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به این که ضریب معناداری) 0.312 sig = ) و بزرگتر از 5% است با اطمینان 95% می توان گفت که همبستگی معناداری بین دو متغیر قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی وجود ندارد و باعث رد شدن این فرضیه می شود.
3- بین توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد. با استناد به این که ضریب معناداری (0.000 sig =) و کوچکتر از 5% است، با اطمینان 95% می توان گفت که همبستگی معناداری بین دو متغیر توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی وجود دارد و ضریب این متغیر در مدل رگرسیونی برابر با 486/0 می باشد و این به آن معنی است که با فرض ثابت بودن سایر متغیرها ، هر یک واحد افزایش در متغیر محصول باعث ایجاد 48/0 افزایش در رفتار خرید مصرف کننده می شود .این فرضیه تایید می گردد
4- بین ترفیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد. با استناد به این که ضریب معناداری (0.000 sig =) و کوچکتر از 5% است، با اطمینان 95% می توان گفت که همبستگی معناداری بین دو متغیر توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی وجود دارد و ضریب این متغیر در مدل رگرسیونی برابر با 0.330 – می باشد و این به آن معنی است که با فرض ثابت بودن سایر متغیرها ، هر یک واحد افزایش در متغیر محصول باعث ایجاد33/0کاهش در رفتار خرید مصرف کننده می شود .این فرضیه تایید می گردد.
از ضرایب استاندارد شده می توان برای مقایسه اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با یکدیگر استفاده کرد و اثر متغیرهای مستقل را رتبه بندی کرد. در این تحقیق از چهار عامل متغیر مستقل تنها سه متغیر آن مؤثر بر رفتار خرید شناخته شد و با توجه به ضرایب استاندارد شده ، عامل محصول ، عامل توزیع و سپس عامل ترفیع به ترتیب دارای بیشترین اثر شناخته شدند و مدل رگرسیونی این پژوهش به قرار زیر می باشد: .
.
که R2 ضریب تعیین مدل برابر 54% شده به معنی آنکه حدود 54 درصد از تغییرات درمتغیر وابسته (رفتار خرید مصرف کننده) توسط متغیرهای محصول ، توزیع ، ترفیع تبیین می شود و
ثابت معادله.
ضریب متغیر = محصول می باشد.
.ضریب متغیر = توزیع می باشد.
ضریب متغیر = ترفیع می باشد.
متغیر وابسته یا همان رفتار خرید محصولات نانویی
در نتیجه خواهیم داشت:
.
4-5) خلاصه فصل
این فصل با بررسی آماره های توصیفی و تحلیلی شروع گردید. ابتدا داده های توصیفی مورد بررسی قرارگرفت . سپس آزمون فرضیه ها اصلی با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه برای رتبه بندی و موثر بودن چهار متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. یک مورد از متغیرهای مستقل (قیمت) غیر موثر و بی ارتباط با متغیر وابسته شناخته شد و از مدل حذف گردید مجدداً مدل با سه متغیر مستقل مورد آزمون واقع شد با موثر شناخته شدن این سه متغیر و معنی دار بودن مدل رگرسیونی جدید بحث و استنباط در مورد فرضیه ها و نحوه ی ارتباط متغیرهای مستقل با وابسته صورت گرفت . سه فرضیه تایید و یک فرضیه رد شد و در نهایت مدل رگرسیونی چندگانه( سه متغیره) بیان شد
فصل پنجم
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
5-1)مقدمه
در فرآیند هر پژوهش، نتایج آن اهمیت بسیاری دارد،به دلیل آن که این نتایج می تواند مبنایی برای رفع مشکلات موجود یا بهبود وضعیت فعلی به سمت وضعیت مطلوب مفید واقع شود. در این بخش از تحقیق، یافته های مربوط به مشخصات عمومی نمونه ها و با توجه به تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرضیه های تحقیق، یافته های اصلی تحقیق گزارش شده و سپس بحث در مورد یافته ها و مقایسه نتایج با مبانی نظری و نتایج تحقیقات پیشین و علاوه بر این با توجه به یافته های حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق، پیشنهادهایی را در راستای عملی شدن نتایج تحقیق ارائه شده است.
5-2)یافته های تحقیق
5-2-1)یافته های مربوط به مشخصات عمومی نمونه ها:
مردان پاسخگو 58 % و زنان 48% نمونه را تشکیل داده اند، که نشان میدهد گروه خریداران مرد از گروه خریدارن زن بیشتر بوده است.با توجه به نتایج آمار توصیفی فصل چهارم مشاهده شد میانگین نظرات مردان و زنان برای محصول، قیمت، توزیع ترفیع تقریبا مساوی بوده در نتیجه عامل جنسیت در اهمیت دادن به متغیر های اصلی بی تاثیر بوده است.
اکثریت خریداران از لحاظ میزان تحصیلات را لیسانس با 57% و فوق لیسانس با 32% پس از این دو گروه خریداران با تحصیلات فوق دیپلم2% و دکتری1% قرار داشتند ، به علت این که جامعه تحصیلات دارای لیسانس از فراوانی بیشتر در سطح جا />معه برخوردار است گروه خریدارن نیز بیشتر مربوط به همان طبقه می شود. .با توجه به نتایج آمار توصیفی فصل چهارم مشاهده شد میانگین نظرات گروه های تحصیلی مختلف برای محصول بسیار به هم نزدیک بوده، در نتیجه عامل تحصیلات در اهمیت دادن به متغیر محصول بی تاثیر بوده است.برای متغیر قیمت میانگین نظر گروه دیپلم از سایر گروه ها بالاتر بوده و گروه فوق لیسانس ،لیسانس و فوق دیپلم در مکانها بعدی اهمیت دادن میباشند. برای متغیر توزیع میانگین نظر گروه دیپلم از سایر گروه ها بالاتر بوده و گروه فوق لیسانس ،لیسانس و فوق دیپلم در مکانها بعدی اهمیت دادن میباشند.برای متغیر ترفیع میانگین گروهای تحصیلی تقریبا مساوی بوده و عامل تحصیلات در اهمیت دادن به این متغیر بی تاثیر بوده است.
اکثریت خریداران از لحاظ سن، 20 تا 30 سال با 61% بیشترین و گروه سنی 30 تا 40 با 21% و سپس گروه سنی 40 تا 50 سال با 7% و 50 تا سال60 با 8% و60 تا 70 سال با 1% در گروه خریداران قرار داشتند. با در نظر گرفتن گروه

این مطلب را هم بخوانید :
مدیریت اسلامی-فایل تمام متن

90

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *