منابع مقاله درمورد روش آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد

منابع مقاله درمورد روش آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد


Widget not in any sidebars

از آن‌جایی‌که جامعه آماری تحقیق نامحدود بود برای تعیین تعداد نمونه از فرمول ککران با مشخصات زیر استفاده شد.
که در آن
n: حجم نمونه
z: مقدار متغیر نرمال یا سطح زیر منحنی که با توجه به ضریب اطمینان تعیین می شود. در این تحقیق ، در نتیجه می شود.
p: نسبت افرادی که واجد خصوصیت مورد مطالعه هستند. در این بررسی در نظر گرفته شده است.
q: نسبت افرادی که فاقد خصوصیت مورد مطالعه هستند. به عبارتی .
d: اشتباه مجاز تعریف شده. در این تحقیق d=0.07 در نظر گرفته شده است.
بر این اساس تعداد نمونه مورد بررسی 197 به دست آمد. که با توجه به نظر متخصصین امر در مورد نسبت خریداران ایرانی و غیر ایرانی به ترتیب نسبت 75% و 25% یعنی 150 خریدار ایرانی و 50 خریدار غیر ایرانی در نظر گرفته شد.
3-4-2 بررسی روایی پرسش‌نامه
منظور از “روایی” اینست که وسیله اندازه‌گیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه‌گیری کند و نه خصیصه دیگری را لذا یکی از نکات اصلی در تنظیم هر پرسش‌نامه، بالا بودن روایی آن است .روش های متعددی برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری همچون روایی محتوایی و صوری وجود دارد. در این پژوهش از روش روایی محتوایی استفاده گردیده است. به عبارت روشن تر پرسش های آزمون تا چه میزان، معرف کل مجموعه یا حیطه ای از درون مایه یا محتوای آن مجموعه می باشد. چون روایی محتوا جنبه عقلی و منطقی دارد و نتیجه را نمی توان به صورت یک ضریب عددی تعیین نمود بر اساس روشهای آماری صورت نمی گیرد از این رو پرسشنامههای مذکور، ابتدا پس از تایید اساتید محترم راهنما و مشاور؛ در بین 10 نفر از کارشناسان صاحبنظر توزیع گشت و پس از نظر خواهی از آنان، پرسش‌نامه نهایی تدوین شد. لذا میتوان به روایی محتوایی سوالات اطمینان حاصل نمود.
3-4-3 بررسی پایایی پرسش‌نامه
منظور از “پایایی ” نیز ثبات در یافته‌های تحقیق است. یعنی اگر یک ابزار اندازه‌گیری خصیصه‌ای را مورد سنجش قرار داد، تحت شرایط مشابه، نتایج تکرار شود. در حقیقت بایستی اندازه‌گیری جدید مشابه اندازه‌گیری قبلی باشد.
سه روش عمده برای برآورد قابلیت اتکاء عبارتند از:
آزمون مجدد
فن آزمونهای هم وزن
تقسیم وسیله اندازه گیری به دو بخش
روش آلفای کرونباخ
یکی از روشهای دیگر محاسبه قابلیت اعتماد (پایائی) استفاده از فرمول آلفای کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند، بکار می رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید واریانس نمره های زیر مجموعه هر سوال پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود:
در این رابطه هریک از متغیرها عبارتند از:
(j) : تعداد زیر مجموعه سؤال هر پرسش‌نامه یا آزمون
(sj) : انحراف معیار زیر آزمون j ام
(s) : انحراف معیار کل آزمون
آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مورد نظر 73/0 محاسبه شده است و با توجه به اینکه درجه پایایی , عددی بین صفر و یک را می تواند اختیار کند و مقدار پایایی بدست آمده بیشتر از 7/0 است، لذا پایایی پرسشنامه قابل قبول است.

مدیر سایت