منابع مقاله درمورد ساعات استفاده از اینترنت و گشودگی نسبت به تجربه


Widget not in any sidebars

فرضیه سوم: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه تفاوت وجود دارد. 107
فرضیه چهارم: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی سازشپذیری تفاوت وجود دارد. 108
فرضیه پنجم: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی وظیفهشناسی تفاوت وجود دارد. 109
فرضیه ششم: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر تعاملات اجتماعی تفاوت وجود دارد. 110
محدودیت های پژوهش 111
پیشنهاد های پژوهش 112
منابع فارسی 114
منابع انگلیسی 123
فصل اول :
کلیات پژوهش
مقدمه
در دنیایی که روز به روز در حال پیچیده‌تر شدن است، ضرورت استفاده از اینترنت برای انسان بیش از پیش احساس می‌شود، زیرا اینترنت می تـواند نقش عمده‌ای در کسب مهارت ایفا نماید. اینترنت توانسته با ورود خود به سرعت به یکی از ابزارهای لازم زندگی تبدیل شود، تا جایی که حذف آن از امور روزمره زندگی امری اجتناب ناپذیر است. اینترنت بشارتگر کم کردن فاصله ها و گسترش روابط میان آدمیان شده است. تکنولوژی های نوین ارتباطی که امکان همزمان و نامحدود افراد را فارغ از مکان قرارگیری آنان در جهان جدید فراهم ساخته است، عامل تولد جهان جدیدی است که با عنوان جهان مجازی معرفی شده است. جهان مجازی بر خلاف جهان واقعی امکانات بی‌شماری چون سهولت دسترسی ، بیست و چهار ساعته بودن، سادگی کار، هزینه پایین، گم نام ماندن کاربران در آن و سایر موارد را داراست. از طریق این جهان دوم می‌توان به آسانی به تجارت پرداخت، خرید کرد، آموخت ، به منابع اطلاعاتی وسیع دست یافت، از تازه‌ترین اخبار مطلع گردید، سرگرم شد، به راحتی و در عرض چند دقیقه با یک کشور در یک قاره دیگر ارتباط برقرار کرد، هویت جدیدی یافت و در نهایت یک زندگی دوباره و نو یافت. بودن در فضای مجازی اینترنت به کاربران فرصت‌های بی‌شماری می دهد و به هر اندازه که این فرصت ها و خشنود‌ی‌های ناشی از استفاده اینترنت افزایش یابد، کاربران بیشتر به سمت این پدیده نوین سوق خواهند یافت (غفاری، 1385(.
انقلاب الکترونیک، انفجار اطلاعاتی و انقلاب رایانهای تفاوتهای کمی و کیفی بسیاری در جهان نسبت به دو دهه اخیر به همراه آورده است و آن تبدیل جهان به یک کلبه راحت است. مهمترین فعالیت فتاوری جدید برقراری ارتباطات و انتقال و تبادل اطلاعات در طیفی گسترده است که محدودیتی هم نمیتوان بر آن تصور کرد (امیدوار و صارمی، 1393).
اعتیاد به اینترنت میتواند مشکلات جدی تحصیلی برای مخاطبان ایجاد کند و اگر استفادهکنندگان از اینترنت نتوانند به مدت یک ماه دوری از اینترنت را تحمل کنند در معرض خطر اینترنتی قرار دارند و متأسفانه ما شاهد افزایش این پدیده در میان دانشآموزان هستیم، به طوری که بعضی از دانشآموزان شب را تا صبح با اینترنت میگذرانند و تمام مدت صبح را خواب هستند و این مسئله عواقب زیادی را به دنبال دارد. ممکن است اعتیاد به اینترنت مانند سایر موارد اعتیاد آثار جسمی به دنبال نداشته باشد ولی مشکلات اجتماعی که این معضل درپی دارد به وضوح آن را به موازات دیگر موارد اعتیاد قرار میدهد (غفاری، 1385).
روانشناسان معتقدند هر رفتاری که فرد از خود نشان میدهد تحت تأثیر عوامل محیطی، عاطفی و شخصیتی میباشد، که مقصود از عوامل شخصیتی در واقع همان ویژگیهای شخصیتی است (رشید، 1387).
ویژگیهای شخصیتی بیانگر آن دسته از ویژگیهای هر فرد یا افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آنهاست (کدیور، 1383).
تعاملات اجتماعی امروزه از اهمیت ویژهای برخوردار است. همچنین نظر به اهمیت مطالعه شخصیت و نقش آن در شناخت رفتار، طبیعی است تصور کنیم در سراسر تاریخ روانشناسی جایگاه ویژهای به شخصیت داده شده است. بررسی وجود رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعاملات اجتماعی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
بیان مسئله
همزمان با دسترسی روز افزون و گسترده مردم به اینترنت شاهد نوعی وابستگی در کودکان و نوجوانان هستیم. همانند تمامی انواع دیگر اعتیاد، اعتیاد به اینترنت با علائمی همچون اضطراب، افسردگی، کم خلقی، بیقراری، تفکر های وسواسی، کناره‌گیری، اختلالات عاطفی، و از هم گسیختگی روابط اجتماعی همراه است.از طرفی در عین حال که روابط افراد (به ویژه کودکان و نوجوانان) در جهان مجازی افزایش می‌یابد، در مقابل از روابط آنها در جهان واقعی کاسته می‌شود و احتمال افت عملکرد آموزشی آنان نیز می‌رود (سامسون و کین، 2005، به نقل از غفاری، 1385).
بسیاری از مواقع پیش میآید که کودکان و نوجوانان شیوه عملکرد بزرگترها را درک نکرده اما به محض اعتراض، نافرمانی یا عصیان با تنبیه و سرکوب روبهرو میشوند و این باعث شده آنان به سمت محرکها، مخدرها و جانشینها روند تا تشویش خود را کاهش دهند. به هر حال پدیده اعتیاد به اینترنت همزمان با افزایش دسترسی روزانه مردم به منابع روی خط شایعتر میشود. شبکه جهانی (وب) سرگرمکننده، اطلاعدهنده و مفید است. اما برای بسیاری از افرادی که در آن معتادند نوع این استفاده در حال تبدیل شدن به آسیبها و نابهنجاریهای روانی و رفتاری است. اما در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه هنوز مطالعات و تحقیقات در حوزه اعتیاد به اینترنت و عوامل پدیدآورنده یا مستعدکننده آن در ابتدای مسیر قرار دارد و نیاز به پژوهشهای گسترده و کاربردی در این زمینه به ویژه روی افراد و گروههایی که در معرض خطر بیشتری قرار دار
ند، کاملاً احساس میگردد. بنابراین، آن چه مهم و اساسی است بررسی عوامل مرتبط با بروز این اعتیاد در بین گروههای در معرض خطر است. این که چه عواملی باعث میشود تعداد ساعات استفاده از اینترنت در برخی افراد روز به روز افزایش یابد و درنتیجه مشکلات تحصیلی را به دنبال داشته باشد؟ این که چرا برخی افراد قادر به کنترل کردن میزان زمان استفاده خود از اینترنت نیستند؟ چه عواملی باعث میشود که برخی افراد نسبت به برخی دیگر گرایش بیشتری به اینترنت داشته باشند؟
اینترنت کدام یک از نیازهای این افراد را برآورده میسازد؟ آیا این نیازها آن قدر اساسی هستند که فرد حاضر میشود به جای پرداختن به امور تحصیلی ، زمان خود را صرف اینترنت نماید؟ علت این علاقه و وابستگی شدید چه میتواند باشد؟ چه زمینههایی میتواند برخی از افراد را مستعدتر سازد؟ این زمینهها محیطی است یا به خود فرد برمیگردد؟ آیا برخی افراد با داشتن برخی ویژگیها، میتواند برای این وابستگی آمادهتر و مستعدتر باشند؟
از طرف دیگر روان‌شناسان معتقدند هر رفتاری که فرد از خود نشان می‌دهد تحت تأثیر عوامل بسیاری همچون عوامل محیطی، عاطفی و شخصیتی می‌باشد. مقصود از عوامل شخصیتی در واقع همان ویژگی‌ های شخصیتی است که می‌تواند یک فرد را مستعد بروز یک سری از رفتارها نماید ، در صورتی که ممکن است آن فرد با ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی دست به چنین رفتارهایی نزند. بنابراین عوامل شخصیتی یکی از مهم‌ترین عواملی است که قادر است که در شناخت پیچیدگی‌های رفتار انسان در موقعیت‌های مختلف کمک شایان توجهی نماید و از این رو نمی‌بایست از چشم محققان دور بماند.
مک کری و کوستا از بین تمام عوامل و ویژگی‌های شخصیتی ، پنج عامل شخصیتی اصلی را شناسایی نموده اند که شامل روان رنجور خویی ، برون گرایی ، گشودگی نسبت به تجربه ، سازش پذیری و وظیفه شناسی است و معتقدند که ویژگی‌های شخصیت را می‌توان براساس این پنج عامل شامل روان رنجور خویی ،برون گرایی ، گشودگی نسبت به تجربه، سازش پذیری و وظیفه شناسی دسته‌بندی نمود. براساس این رویکرد در این پژوهش سعی بر آن است که این پنج عامل در قشر کودکان استفاده کننده از اینترنت بررسی کنیم.
بنابراین، در این پژوهش محقق به دنبال فراهم کردن پاسخی علمی به این سؤالات پژوهشی است:
با عنایت به این که افراد دارای ویژگیهای شخصیتی روانرنجورخویی، افرادی هستند که به طور کلی نگران و مستعد اضطراب و به طور خفیف مستعد افسردگی میباشند. آیا بین دانشآموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر این ویژگی شخصیتی تفاوت وجود دارد؟

Author: مدیر سایت