منابع مقاله درمورد نظریه بومشناختی یوری بران فن برونر و استفاده مرضی ویژه از اینترنت


Widget not in any sidebars

استفاده مرضی
عمومی از اینترنت
ابتدایی
پایانی
برگهای موقعیتی (تقویت)
اینترنت
شناختهای غیرسازشی
استفاده مرضی ویژه از
اینترنت
نشانههای رفتاری استفاده مرضی ویژه از اینترنت
آسیبشناسی روانی (مثال: افسردگی، اضطراب اجتماعی، وابستگی به مواد)
کنارهگیری اجتماعی و یا فقدان حمایت اجتماعی
استفاده مرضی
عمومی از اینترنت
شکل 2) الگوی شناختی- رفتاری اعتیاد به اینترنت (دیویس، 2001)
نظریههای اجتماعی- فرهنگی
از جهت این که اعتیاد در رابطه با سن، جنسیت، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، نژاد، مذهب و ملیت فرق میکند، انواع معینتر اعتیاد در گروههای عینی بیشتر از گروههای دیگر است. بنابراین بر اساس این نظریه میتوان چنین پنداشت که اعتیاد به اینترنت هم در گروههای معینی شیوع بیشتری دارد، اما جهت این که تحقیقات موجود در این زمینه هنوز به اندازه کافی نیست نمیتوان به درستی روشن کرد که کدام گروهها آسیبپذیری بیشتری به اینترنت دارند. دو نظریه عمده از بین نظریههای اجتماعی- فرهنگی، نظریه «بومشناختی» و نظریه «کنترل اجتماعی» است.
نظریه بومشناختی یوری بران فن برونر
یوری بران فن برونر (1986؛ بران فن برونر و موریس، 1998) میگوید: «ما میتوانیم زمینههای زندگی کودکان، یعنی طیف وسیعی از وضعیتها و زمینهایی که هرکودک ، نوجوان یا جوان با آن مواجه است و همچنین نگرش کودکان ، نوجوانان و جوانان در مورد نقشهایی که ایفا میکنند و رابطهها و درک و دریافتهایی که در محیط فرهنگی- اجتماعی دارد، مورد بررسی قرار دهیم» (کاپلان، 2000).
بران فن برونر (1986) برای بیان منظورش، به گردونههای روسی اشاره میکند که درون یکدیگر قرار گرفتهاند. در نظریه بومشناختی، این محیطی به طور نظاممند به یکدیگر متصل هستند و به طرز کار و تأثیر آنها بر یکدیگر اشاره میشود. در این نظریه چهار نظام محیطی و فرهنگی- اجتماعی است که آنها را میتوان در حوزههای مطالعاتی زیر بررسی کرد:
الف) حوزههای مربوط به وضعیت فردی در نظام کوچک: شامل تعاملات بیواسطه شخص و محیط، ویژگیهای روانی و اجتماعی و هویت کودکان ، نوجوانان و جوانان است.
ب) حوزه مربوط به نظام میانی: شامل روابط متقابل موقعیتهایی است که افراد در آنها مشارکت فعال دارند. برای مثال شامل: خانواده، محیط آموزشی، دوستان، محله، وضعیت شغلی، ازدواج، مکانهای مذهبی، نیازها و انتظارات، مشکلات و نابهنجاریها.
ج) حوزههای مربوط به نظام بیرونی: شامل موقعیتهایی میشود که فرد حداقل فعلاً درگیری فعال در آنها ندارد، اما بر خانواده و فرد تأثیر میگذارند، برای مثال محل کار والدین، آموزش و پرورش، آموزش عالی، رسانههای گروهی، محیطهای ورزشی و فراغتی، فرهنگ عمومی، فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه.
د) حوزههای مربوط به نظام بزرگ: شامل ایدئولوژی یا نظام اعتقادی مستتر در نهادهای اجتماعی است از جمله عوامل قومی، فرهنگ، وضعیت و هویت ملی و … .
2- نظریه کنترل اجتماعی هیرشی

Author: مدیر سایت