منابع مقاله درمورد نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و نشانهها و علائم بالینی

نظریه در هم ریختگی اجتماعی 2. نظریههای فشار 3. نظریه خرده فرهنگ (امیدوار و صارمی، 1393).
Widget not in any sidebars

ج- نظریههای فرآیند اجتماعی
در این دیدگاه نابهنجار را ناشی از تعاملات انسانها در زندگی اجتماعی روزمره میدانند که به سه دسته تقسیم میشوند:
نظریه تداعی افترافی 2. نظریه کنترل اجتماعی 3. نظریه کنترل اجتماعی هیرشی (امیدوار و صارمی، 1393).
د- نظریههای واکنش اجتماعی
این نظریهها بر روی نقشی که نهادهای اقتصادی و اجتماعی در ایجاد رفتارهای نابهنجار دارند، متمرکز میشود. یعنی روشی که در آن جامعه از خود نسبت به فرد واکنش نشان میدهد و روشی که افراد نسبت به جامعه واکنش نشان میدهند. دو نظریه مهم در بین نظریههای واکنش اجتماعی وجود دارد عبارتند از:
نظریه بر چسب 2. نظریه تضاد (امیدوار و صارمی، 1393).
به جز نظریههای فردی، ساختار اجتماعی، فرآیند اجتماعی و واکنش اجتماعی، نظریههای دیگری هم در خصوص اعتیاد اینترنتی ارائه شده است:
ه- نظریه پویایی روانی و شخصیت
این نظریه ریشههای اعتیاد فرد به اینترنت را به سالهای آغازین زندگی وی ارتباط میدهد. بهعبارتی عمدهترین دلایل گرایش اعتیادآور فرد به اینترنت، شوکهای روحی با کمبودهای عاطفی دوران کودکی، ارتباط با سایر ویژگیهای خاص شخصیتی و با سایر اختلالات و خلق و خوها با گرایشهای روانشناختی ارثی است. طبق این دیدگاه بسته به حوادثی که در دوران کودکی برای فرد اتفاق افتاده است و با ویژگیهای شخصیتیای که در طی بلوغ در این فرد شکل گرفته است. او برای تقویت یک رفتار اعتیاد آمیز و با هر رفتار دیگری مستعد میشود. در این حالت آنچه که اهمیت دارد موضوع یا فعالیت نیست بلکه فرد و شرایطی است که وی متأثر از آن معتاد میشود (دوران، 2003).
و- نظریه کنترل اجتماعی
براساس نظریه کنترل اجتماعی هیرشی عاملی که باعث جلوگیری از رفتارهای انحرافی جوانان و نوجوانان میشود «پیوند اجتماعی» است. به اعتقاد هیرشی پیوندهای اجتماعی دارای چهار عنصر اصلی دلبستگی، تعهد، مشغولیت و اعتقاد است. ضعف هر یک از این چهار عنصر در فرد میتواند موجب بروز رفتارهای انحرافی او شود (امیدوار و صارمی،1393 ).
ز- تبیین رفتاری
این نظریه بر پایه مطالعات شرطی شدن عاملی با کنشگر است. براساس این دیدگاه فرد برای دریافت پاداش وارد اینترنت میشود. پاداشهایی که وی از این رفتار میگیرد. فرار از واقعیت، رسیدن به عشق و سرگرمیهای زیاد است و چنانچه فرد در زمانهای آتی نیز به این پاداشها نیاز داشته باشد احتمالاً به اینترنت روی خواهد آورد در نتیجه این روند تقویت شده و چرخه همچنان ادامه پیدا میکند (امیدوار و صارمی،1393 ).
ح- تبیین بیوپزشکی
بر پایه این نظریه عواملی ارثی و با اختلالات شیمیایی در مغز و فرارسانها، دلایل اصلی روی آوردن فرد به اعتیادند. از نظر این دیدگاه وجود برخی کرومورومها، هورمونها، مواد زائد و یا فقدان مواد شیمیایی لازم و مشخص و فرارسانهایی که فعالیت مغز و سایر دستگاههای عصبی را تنظیم میکنند در بروز اعتیاد فرد موثرند. آزاد سازی حجم زیاد در پایین در مرکز لذت باعث سرکوبی کارکردهای حیاتی مغز و نهایتاً کنترل آن میشود. از این نظر روشهای چندی وجود دارد که طی آن، استفاده از اینترنت محتمل باعث تحریک این فرآیند عصبی- بیولوژیکی میشود (معیدفر و همکاران، 1393).
ط- نظریه شناختی
همانند دیدگاه روانکاوی، دیدگاه شناختی متوجه فرآیندهای درونی است. البته این دیدگاه بیش از آنکه بر امیال و نیازها و انگیزشها تأکید کند بر اینکه افراد چگونه اطلاعات را کسب کرده و تغییر میکنند و آنها را در حل مشکلات بهکار میگیرند، تأکید دارد. در اصل دیدگاه شناختی بیشتر به افکار کنونی و شیوههای حل مسئله توجه دارد تا تاریخچه شخصی .در این دیدگاه اعتیاد به اینترنت، بر آمده از شناختهای معیوب و با پردازش شناختی است و درمان آن مبتنی بر تصحیح فرآیند شناختهای معیوب است (معیدفر و همکاران، 1393).
ی- نظریه شناختی- رفتاری
گسترش اعتیاد به اینترنت با شرایط روانشناختی قبلی بهوجود میآید. در اکثر موانع این آسیبشناسی شامل افسردگی، اضطراب اجتماعی و انواع روان پریشیهاست. وقتی فرد در معرض استفاده از اینترنت قرار میگیرند فرآیند کاربرد مشکل زای اینترنت شروع میشود این آسیب شناسی زمینهای، نوعی آمادگی و تعامل است و موجب شروع استرس میشود.
از دیدگاه رفتاری- شناختی نشانههای اختلال شامل افکار وسواسی درباره اینترنت، کنترل تکانه ضعیف، ناتوانی در متوقف کردن استفاده از اینترنت و مهمتر از همه، این باور که اینترنت تنها دوست فرد است. علاوه بر این در موقعی که تماس برقرار نیست، به فکر اینترنت بودن، پیشبینی تماس بعدی و صرف مخارج زیاد درباره اینترنت و مسائل مربوط به نشانههای دیگر این اختلال هستند. مشکل دیگر جدا شدن فرد از دوستان خود به نفع دوستان اینترنتی است و در نهایت نوعی احساس گناه درباره استفاده از اینترنت و دروغ گفتن به دوستان درباره وقت صرف شده و مخفی نگه داشتن آن، نشانههای دیگر این اختلال هستند (معیدفر و همکاران، 1393).
نشانهها و علائم بالینی
اورزاک (1999) اعتیاد به اینترنت را به عنوان یک مشکل روانشناختی دارای دو دسته علائم و نشانهها میداند. نشانهها و علائم روانشناختی و دیگر نشانهها و علائم جسمانی:
الف) نشانههای روانشناختی: نوعی احساس خوب بودن و رضامندی که به فرد هنگام استفاده از رایانه دست میدهد. ناتوانی در متوقف کردن فعالیت و صرف کردن
وقت زیاد و بیشتر با رایانه، دوری از خانواده و دوستان، احساس تهی بودن، افسردگی، بدخلقی در مواردی که فرد از رایانه استفاده نمیکند، دروغ گفتن به کارفرما یا افراد خانواده در مورد فعالیتها، مشکل در مدرسه.
ب) نشانههای جسمانی: سندروم عصبی، خشکی، سردرد میگرنی، پشتدرد، بینظمی در غذا خوردن و صرفنظر کردن از بعضی وعدههای غذایی، توجه نکردن به بهداشت شخصی، اختلال خواب و تغییر در الگوی خواب (آرتز و همکاران، 2002).

Author: مدیر سایت