منابع مقاله درمورد ویژگیهای روانی اعتیاد به اینترنت و طبقهبندی اعتیاد به اینترنت

یازدهم: فرد علیرغم بالا بودن صورتحساب مخارج گوناگون، دوباره به استفاده از اینترنت ادامه میدهد. (مارگارت و همکاران، 2001).
Widget not in any sidebars

واسموسن (2000) معیارهای زیر را برای اختلال اعتیاد به اینترنت ارائه میدهد:
1- به طور فزاینده در تعهدات عمده خود در کار، مدرسه یا خانه مشکل دارند.
2- از اینترنت استفاده بیشتر میکنند و لذت کمتری میبرند.
3- در مواقعی که تماس ندارند، بیقرار، حساس و مضطرب هستند.
4- در کنترل کردن یا قطع استفاده موفق نیستند.
5- به خاطر استفاده از اینترنت مشکلات جسمی، روانشناختی و اجتماعی دارند اما در رفتار خود پافشاری میکنند (مارگارت و آنگز، 2002).
طبقهبندی اعتیاد به اینترنت
اعتیاد به اینترنت اصطلاح وسیعی است که شامل مشکلات کنترل امیال و رفتار متنوع و وسیعی میشود. در طبقهبندیای که توسط روانشناسان صورت گرفته است حداقل 5 نوع مشخص اعتیاد به اینترنت وجود دارد:
1- وابستگی به وبسایت جنسی (اتاق گفتگو یا سایتهای هرزهنگاری).
2- وابستگی به ایجاد رابطه با دوستان مجازی در اتاق گفتگو که جایگزین دوستان واقعی فرد شوند.
3- وسواس و وابستگی به قماربازیهای آنلاین، وابستگی به حراجهای آنلاین، تجارب وسواسی آنلاین.
4- اضافه بار کردن اطلاعات (پوشش افراطی وبسایت، وبگردی بیهدف و …).
5- وابستگی به بازیهای اینترنتی افراطی، بارگذاری نرمافزار جدید و مختلف و هر آن چه که به علم کامپیوتر و نرمافزارهای گوناگون مربوط میشود (مارکس و ویرجینیا، 2003).
پراتارلی و دانشجویان، 4 فاکتور و گروه را برای کاربران اینترنت و مدل آسیبشناختی استفاده از اینترنت (PIU) توصیف کردهاند:
طبقه اول: روی رفتارهای اختلالگونه که به استفاده فراوان از اینترنت مربوط است متمرکز شده و به وسیله چندین سبک رفتارهای مشکلآفرین طرح کلی آن را مطرح کردهاند.
طبقه دوم: استفاده کاربردی از اینترنت را بررسی کرده که شامل استفاده بامعنی و مفید (هدفمند) از اینترنت است.
طبقه سوم: بر روی استفاده از اینترنت در جهت دستاوردهای اجتماعی یا ارضاء جنسی تأکید دارد. این فاکتور توضیح میدهد که چگونه کاربر خجالتی یا درونگرا به اینترنت اعتماد میکند تا احساسات خودش را بیان و توجه افرادی را در اتاقهای گفتگو به دست آورد.
طبقه چهارم: افرادی را توصیف میکند که به هیچوجه به اینترنت وابسته نشدند یا به طور معمولی و بهنجار از این تکنولوژی استفاده میکنند (استفانیا، 2002).
ویژگیهای روانی اعتیاد به اینترنت
1. اعتیاد اینترنتی، نوعی اختلال و بینظمی وسواسی است که برخی ویژگی های آن مشابه شرایط آسیب شناسانه است. در واقع، زمانی میتوان گفت که فرد دچار اعتیاد به اینترنت شده است که دارای علائم خستگی زودرس، تنهایی، افسردگی و غیره باشند. روش های درمان این نوع اعتیاد نیز رفتار درمانی شناختی و تقویت درمانی انگیزش است.
2. اعتیاد اینترنتی، نوعی اختلال و بینظمی روانی است. از این دیدگاه زمینه تحقیقی جدیدی تحت عنوان «روان درمانی اینترنتی» ظهور کرده است. این دیدگاه، معتادان اینترنت را بهعنوان بیمار میبیند. روش درمان این نوع اعتیاد نیز، تشکیل گروه های خبری و گروه های بحث است. در این شکل از درمان، اعضای اختلالات روانی مرتبط بههم، نقش یک گروه حمایتی را بازی کرده و با ارائه پیشنهادات آنلاین و روشهای برخورد با آن، از شدت اعتیاد اینترنتی میکاهند.
3. اعتیاد اینترنتی، نوعی مشکل رفتاری است. دلیل این مسئله نیز، یک رابطه قوی بین اعتیاد اینترنتی و وابستگی شیمیایی است. مطالعات نشان دادهاند که افرادی که مشکلات وابستگی شیمیایی دارند، در هفته وقت بیشتری را صرف اینترنت میکنند، تا کاربران وابسته غیر شیمیایی (ضیایی پرور، 1393).
روانشناسان همچنین علائم هشداردهندهای را مشخص کردهاند که اگر افراد آن علائم را در خود بیابند میتوانند متوجه وابستگی خود و سوءمصرفش از اینترنت شوند. این علائم عبارتند از:
1- فرد احساس میکند مجذوب اینترنت شده است و پیوسته به فعالیتهای قبلی آنلاین خود فکر کرده و یا منتظر جلسه بعدیای که آنلاین خواهد شد، میباشد.

Author: مدیر سایت