منابع مقاله درمورد ویژگی های جمعیت شناختی و دانشگاه علامه طباطبائی

حسنپور، شهرزاد (1385). ساخت و هنجاریابی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت بر روی دانشآموزان دبستان های دولتی آموزش و پرورش شهر تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد سنجش و اندازهگیری. دانشگاه علامه طباطبایی.
Widget not in any sidebars

حسنزاده، رمضان؛ صالحی، محمد؛ رضایی کیاسری، علیرضا (1393). رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژی (اعتیاد به اینترنت و SMS) و وضعیت آموزشی و روانی دانشآموزان. فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن سال اول، شماره 3، پاییز 1393، صص 81-69.
حسین زاده ، سحر (1385). مقایسه خصوصیات شخصیتی ، سبک های مقابله و آزاردیدگی در دختران فراری و عادی شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
حسین زاده ، نوذر (1392). رابطه بهزیستی روانشناختی با تعهد و سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل کارشناسی ارشد ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد مرو دشت.
حسینی عسکرانی ، زهرا السادات (1390). مطالعه تطبیقی رابطه ی تعامل اجمالی – آموزشی در کلاس درس و تفکر خلاق (با تأکید بر دانش آموزان مقطع ابتدایی) ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا .
حق شناس ، حسن (1388). روانشناسی شخصیت. مشهد: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
حقشناس، حسن (1385). طرح پنج عاملی ویژگیهای شخصیت. چاپ اول. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
دلپسند ، زهرا (1390). تأثیر اینترنت و محیط های مجازی بر روابط خانوادگی دانش آموزان ابتدایی دخترانه اسلامشهر ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران.
رسولی، فاطمه (1393). مقایسه سلامت روان دانش آموزان موفق و ناموفق و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
رشید ، سونیا (1387). رابطه ویژگیهای شخصیتی با سلامت روانی کودکان و نوجوانان ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
رضایی قادی ، خدیجه (1391). تاثیر اینترنت بر تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی کودکان و نوجوانان شهر کرمان) ، رساله دوره دکتری جامعه شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
رمضانی، محمد (1393). بررسی تاثیرات اینترنت بر آموزش کارشناسی ارشد ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
رهبری، بابک (1381). مهارتهای اجتماعی و ویژگیهای آن. تهران: انتشارات اسلام.
ساروخانی، باقر (1380). روش تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ساعتچی، کامکاری و عسگریان (1389). آزمون های روان شناختی ، تهران : نشر ویرایش.
سجادی، علی (1393). بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و رشد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز.
سلامتیان، رضا (1393). معتادان اینترنتی دانش آموزان خوبی نیستند، هفتهنامه سلامت، شماره 76، هفدهم تیرماه 93.
سلطانی، مهری. فولادوند، خدیجه. فتحی آشتیانی، علی (1389). رابطه هویت و هیجانخواهی با اعتیاد اینترنتی. مجله علوم رفتاری. پاییز 1389، 191-197.
سیاسی، علی اکبر (1393). نظریه های شخصیت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سیدمحمدی، یحیی (1391). روانشناسی یادگیری. تهران: انتشارات روان.
سیف، سوسن و کدیور، پروین و کرمینوری، رضا و لطفآبادی، حسین (1385). روانشناسی رشد. تهران: انتشارات سمت.
شاملو ، سعید (1393). مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت. تهران: رشد.
شریفی، حسن پاشا (1383). رابطه خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان مقطع ابتدایی شهرستان تهران ، فصل نامه نوآوریهای آموزشی، شماره 7، سال سوم، بهار 1383.
شعارینژاد، علیاکبر (1388). نظریههای رشد در روانشناسی رشد و تکامل انسان. تهران: انتشارات بهنشر.
شفیعآبادی، عبدالله (1387). مبانی روانشناسی رشد. تهران: انتشارات چهر.

Author: مدیر سایت