منابع مقاله درمورد کارآزمایی بالینی و انحراف معیار

Circular Maze with Arrow - White Background - 3D Rendering
[do_widget id=kl-erq-2]

1-3 نوع پژوهش :
مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی می باشد که در آن تاثیر تحریک حسی شنوایی سازمان یافته بر تغییرات سطح هوشیاری و وضعیت همودینامیک در بیماران کمایی مورد بررسی قرار گرفت.
2-3 جامعه پژوهش :
جامعه مورد پژوهش این مطالعه، بیماران کمایی ناشی از ترومای سر بستری در بخشهای مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت در سال 93 می باشند.
3-3 نمونه پژوهش و روش تعیین حجم نمونه:
در پژوهش حاضر حجم نمونه پژوهش بر اساس مطالعه ی حسین زاده و همکاران(2013) با عنوان تاثیر تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای پرستار بر طول مدت کما در بیماران ضربه مغزی(15) و با فرمول تعیین حجم نمونه میانگین دو گروهی با ضریب اطمینان 95% تعیین شد.

حجم نمونه برای هر گروه 30 نفر تعیین شد که با توجه به 2 گروهه بودن حجم کل نمونه 60 نفر تعیین شد.
S1 : انحراف معیار نمره GCS روز سوم در گروه مداخله
S2 : انحراف معیار نمره GCS روز سوم در گروه کنترل
X1 : میانگین نمره GCS روز سوم در گروه مداخله
X2 : میانگین نمره GCS روز سوم در گروه کنترل
4-3 روش نمونه گیری :
در پژوهش حاضر نمونه گیری بصورت در دسترس انجام گرفت. بدین منظور هر بیمار کمایی با سطح هوشیاری کمتر و مساوی هشت (با ترومای سر) در صورت داشتن شرایط ورود به مطالعه که در بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت پذیرش شد، پس از کسب رضایت نامه از بستگان درجه اول (ولی قهری) به عنوان نمونه وارد مطالعه شد. علاوه بر انجام همسان سازی گروهی با توجه به معیار های ورود مطالعه ، قرارگیری نمونه ها بصورت تصادفی بلوکه در دو گروه کنترل و مداخله بود؛ بدین منظور ابتدا 15 بلوک 4 نفره برای دو گروه مداخله و شاهد طراحی و چیدمان داخل بلوک ها انجام و بلوک ها شماره گذاری و سپس با توجه به جدول اعداد تصادفی ، شماره بلوکها انتخاب شد و با شیر و خط کردن، اولین نمونه در گروه مداخله قرار گرفت و در ادامه نمونه ها بر اساس چیدمان بلوک ، در گروه مداخله یا شاهد قرار گرفته و وارد مطالعه شدند. نمونه گیری به روش ذکر شده 3 ماه (از 24 تیرماه تا 28 مهر ) به طول انجامید. قابل ذکر است چنانچه بیماران قبل از اتمام 3 روز مداخله در دو گروه کنترل و مداخله ، فوت یا به مرکز دیگری منتقل می شدند از مطالعه خارج شده و جزء نمونه مطالعه نبودند اما اگر هوشیار می شدند و به بخش انتقال می یافتند، جزء واحد های مورد پژوهش بودند. در مجموع 83 بیمار شرایط ورود به مطالعه را داشتند. که ازین تعداد ولی قهری 7 بیمار پس از توضیح در مورد مطالعه و نحوه انجام مداخله ، جهت شرکت در مداخله رضایت ندادند ؛ همچنین شرایط همودینامیک 9 بیمار پس از شناسایی در 24 ساعت اول بستری ، پایدار نشد و از مطالعه خارج شدند. از طرفی 7 بیمار در مجموع در حین انجام مداخله دو گروه از مطالعه خارج شدند بطوریکه 2 بیمار در گروه مداخله به مرکز بیمارستانی دیگر منتقل و از مطالعه خارج شدند ؛ 2 بیمار در گروه مداخله (یکی در روز اول مداخله و یک بیمار قبل از شروع تحریک شنوایی در روز سوم ) و 3 بیمار نیز در گروه کنترل (2 بیمار در روز دوم مطالعه و یک بیمار در شیفت شب روز اول مطالعه) فوت نمودند و از مطالعه خارج شدند که مجدد با نمونه های دیگر جایگزین شدند.
5-3 مشخصات واحد های مورد پژوهش:
در این پژوهش، کلیه واحد های مورد پژوهش در زمان ورود به مطالعه شرایط زیر را دارا بودند :
ترومای سر با GCS: 3-8
طول مدت کما حداکثر 72 ساعت در شروع بررسی
سن 16 سال به بالا
راه هوایی مصنوعی (لوله تراشه –دهانی یا بینی- یا تراکئوستومی)
همودینامیک پایدار از24 ساعت قبل از ورود به مطالعه
فشار سیستول در محدوده ی 90 تا 160 میلی متر جیوه
ضربان قلب بین 60-100 در دقیقه
تعداد تنفس 12 تا 24 در دقیقه
دمای بدن بین 5/35 تا 38 درجه سانتیگراد