منابع مقاله درمورد گشودگی نسبت به تجربه و اعتیاد به اینترنت


Widget not in any sidebars

3- بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه تفاوت وجود دارد.
4- بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی سازشپذیری تفاوت وجود دارد.
5- بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی وظیفهشناسی تفاوت وجود دارد.
6- بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر تعاملات اجتماعی تفاوت وجود دارد.
تعریف متغیرها
الف) ویژگیهای شخصیتی
تعریف نظری: ویژگیهای شخصیت در زندگی روزمره، به صفات پایدار در خلال زمان باز میگردد که از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر چندانی نکرده و به ماهیت وجودی فرد اشاره دارد. به طور عام، رفتار ما تحت تأثیر ویژگیها و تواناییهای شناختی و هیجانی قرار دارد. برای پیشبینی رفتار، باید چنین ویژگیهایی به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند (حقشناس، 1385).
پنج عامل شخصیت عبارتند از:
روانرنجورخویی: اساس این بعد بر تجربه هیجانات نامطلوب است که شامل موارد زیر میباشد: «عصبیت، ناراحتی، دستپاچگی، باورهای نامعقول و غیرواقعبینانه، کنترل بسیار کم تکانهها در مقابل نیازها، ناایمنی شخصی، مستعد تنیدگی، اضطراب، افسردگی، خصومت و آسیبپذیری».
برونگرایی: این بعد، عواملی همچون «جسارت، اعتماد به نفس بالا، پرانرژی بودن، پرتحرک بودن، اجتماعپذیری، حراف بودن، برانگیختگی، جمعگرایی، تعهد بالا، سلطهجویی، هیجانات مثبت، دوستانی صمیمی و خوشبینی» را میسنجد.
گشودگی نسبت به تجربه: این عامل میزان کنجکاوی، استقلال رأی، وسعت علاقه، خردورزی (جنبههای فلسفی و عقلانی)، خلاقیت، گشودگی، منطقمداری، عدم تأکید بر آداب و رسوم را میسنجد و افرادی که در این بعد نمره بالا میآورند به احتمال زیاد زمینه موفقیت در جنبههایی از زندگی فردی و اجتماعی را دارا هستند.
سازشپذیری: نشانگر نوعدوستی، فداکاری، همکاری، همدلی، تفاهم، مهربانی و خوشرویی، انعطافپذیری، سازگاری، خوشطینتی و خوشبینی است. افراد با نمره بالا در این ملاک علاوه بر داشتن ویژگیهای فوق در فعالیتهای گروهی نیز موفقیت بالایی دارند.
وظیفهشناسی: این بعد، شامل پشتکار، استقامت، دقت عمل، قابلیت اعتماد، ارادهمندی و نظم میشود. باوجدان بودن از طریق سه ملاک قابل تشخیص است که شامل موارد زیر میباشد: جهتیابی پیشرفت (سختکوشی، باپشتکار بودن)، وابستگیپذیری (مسؤول و مراقب)، نظم و ترتیب (برنامهمداری و سازمانیافتگی). بنابراین باوجدان بودن با خودکنترلی و نظم و پشتکار ارتباط دارد (کاستا و مکگری، 1991؛ کاستا و مکگری، 1992؛ نقل از ماسر و همکاران، 2007).
تعریف عملیاتی: منظور از ویژگیهای شخصیتی در تحقیق حاضر نمرهای است که فرد در پرسشنامه پنجعاملی شخصیتی (60 سؤالی) NEO دریافت میکند.
ب) اعتیاد به اینترنت
تعریف نظری: اعتیاد به اینترنت نوعی اختلال کنترل تکانه است که به استفاده بیش از حد از اینترنت به نحوی اطلاق میگردد که سایر فعالیتهای اجتماعی فرد را تحت تأثیر قرار داده و به افت عملکرد وی در حوزههای مختلف شغلی، علمی، اجتماعی، حرفهای، خانوادگی، اقتصادی و روانشناختی منجر میشود، به گونهای که باعث نادیده انگاشتن روابط در دنیای واقعی مثل دوستان و خانواده میگردد (حسنپور، 1385).
تعریف عملیاتی: در مطالعه حاضر، مقصود از اعتیاد به اینترنت نمره آزمودنی در مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ است که دارای 20 ماده است و برای ارزیابی نمره حاصل، از دستورالعمل یانگ (1998)، استفاده شد، بدین معنا که نمره 0 تا 39 نشاندهنده کاربر معمولی، نمره 40 تا 69 نشاندهنده کاربر در معرض خطر و نمره 70 تا 100 نشاندهنده کاربر معتاد است.
ج) تعاملات اجتماعی
تعریف نظری: شاید بتوان تعاملات اجتماعی را یکی از مهمترین عوامل رشد اجتماعی هر شخص تلقی نمود. یکی از معیارهای مهم اندازهگیری تعاملات اجتماعی هر کس، میزان سازگاری او با دیگران از قبیل دوستان، معلمان، خانواده و … است. تعاملات اجتماعی نه تنها در سازگاری با اطرافیانی که هم اکنون فرد با آنان سروکار دارد موثر است بلکه بعدها در میزان موفقیت شغلی و پیشرفت اجتماعی وی نیز تأثیر دارد. این افراد دارای خصوصیات زیر هستند: 1. اشتغال 2. پذیرش مسئولیت 3. آیندهنگری 4. میانهروی و اعتدال 5. امیدواری و خوشبینی 6. خوشطبعی، آسانگیری و پرهیز از سختگیری بیمورد (وایتزمن، 1998).
تعریف عملیاتی : منظور از تعاملات اجتماعی در این پژوهش نمرهای است که آزمودنی در پرسشنامه الیس -وایتزمن (1981) کسب کرد.

فصل دوم :
مبانی نظری و
پیشینه تحقیق
اینترنت به خودی خود ابزاری بیطرف و خنثی است که در ابتدا برای تسهیل تحقیقات در بین نهادهای علمی و نظامی به وجود آمد، اما این که اکنون مردم چگونه از آن استفاده میکنند، مشکل عمدهای را بین جامعه و بهداشت روانی ایجاد کرده است. بدون شک روش زندگی افراد و رفتارهایی که در گستره عمر از خود نشان میدهند به طور مستقیم یا غیرمستقیم، سلامت آنان را تحت تأثیر قرار میدهد. متخصصین حوزه سلامت با ارائه شواهد تجربی محکم ثابت کردهاند که رفتارهای آسیبزا از جمله استفاده بیش از حد از اینترنت و رایانه میتواند سلامت افراد را در معرض خطر قرار دهد.

Author: مدیر سایت