منابع مقاله درمورد گشودگی نسبت به تجربه و پنج عامل بزرگ شخصیت

Sticky note figures climbing the career steps on blackboard.
[do_widget id=kl-erq-2]

2- پرسشنامه پنج عاملی بزرگ شخصیتی NEO
پرسشنامه NEO-FFI (مورد استفاده در این پژوهش) فرم کوتاهی از پرسشنامه تجدیدنظر شده NEO (NEO-PI-R، کاستا و مکگری، 1992) است که برای ارزیابی مختصر و سریع پنج عامل اصلی شخصیت طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 60 ماده است. 5 بعد شخصیت بهنجار را اندازهگیری میکند و شامل 12 ماده برای هر یک از پنج بعد است (کاستا و مکگری، 1992). خرده مقیاس های هر یک از پنج عامل عبارتند از :
1- روانرنجورخویی: تمایل عمومی به تجربه عواطف منفی چون ترس، غم، دستپاچگی، عصبانیت، احساس گناه و نفرت (گروسی، 1380).
2- برونگرایی: دوست داشتن مردم، ترجیح گروههای بزرگ و گردهماییها، با جرأت بودن، فعال بودن و پرحرف بودن از صفات برونگراهاست (گروسی، 1380).
3- گشودگی نسبت به تجربه: عناصری چون تصور فعال، احساس زیباپسندی، توجه به احساسات درونی، تنوعطلبی، کنجکاوی ذهنی و استقلال در قضاوت (کدیور، 1381).
4- سازشپذیری: عناصری چون نوعدوستی، خوشخلقی، قابل اعتماد بودن، داشتن حس همکاری، با گذشت بودن و خوشباوری را دربر میگیرد (کدیور، 1381).
5- وظیفهشناسی: افرادی منطقی، مرتب و پاکیزه، دقیق، وقتشناس، قابل اطمینان و هشیار و مراقب هستند (گروسی، 1380).
ضریب آلفای گزارش شده پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت NEO-FFI توسط مکگری و کوستا بین 74/0 تا 89/0 با میانگین 81/0 متغیر بوده است. در تحقیقی که توسط بوچارد و همکاران در سال 1999 صورت گرفت، ضریب آلفا برای روانرنجورخویی 850/، برای برونگرایی 72/0، برای گشودگی نسبت به تجربه 68/0، برای سازشپذیری 69/0 و برای وظیفهشناسی79/0 به دست آمده است که نشاندهنده همسانی درونی بالای پرسشنامه است (بوچارد و همکاران، 1999). ضریب همبستگی بین نمرههایFFI NEO- با NEO-PI-R در نمونه ABLSA به ترتیب 92/0 ، 90/0 ، 91/0 ، 77/0 ، 87/0 ، برای شاخصهای A،C N ،E و O محاسبه شد.
حقشناس (1385) ضریب اعتبار بازآزمایی برای یک گروه نمونه ایرانی شامل 208 دانش آموز با سه ماه فاصله زمانی به ترتیب 79/0، 79/0، 80/0، 75/0، 83/0 برای روانرنجورخویی، برونگرایی، گشودگی نسبت به تجربه، سازشپذیری و وظیفهشناسی به دست آورد (ملازاده، 1381).
در زمینه روایی همزمان این پرسشنامه، بین پرسشنامه ریخت مایرز بریگز، پرسشنامه شخصیتی مینهسوتا، پرسشنامه تجدیدنظر شده کالیفرنیا، بررسی مزاج گیلفورد و زاکرمن، سیاهه یا فهرست رگهها و مقیاس رگه بینفردی، رابطه بالایی مشاهده شده است. این یافتهها نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه است (ابراهیمی زاده، 1387).
در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ برای روانرنجورخویی، برونگرایی، گشودگی نسبت به تجربه، سازشپذیری و وظیفهشناسی به ترتیب 77/0، 72/0، 78/0، 74/0 و 83/0 به دست آمده است.
3- تعاملات اجتماعی
پرسشنامه تعاملات اجتماعی الیس – وایتزمن دارای 27 سوال 3 و 4 گزینه ای می باشد. آزمودنی باید یکی از این گزینه ها را مشخص کند. پس از این که آزمودنی ها به سوالات پاسخ دادند، پاسخ ها را به کمک کلید استخراج نموده و به آن ها نمره داده می شود.
پایایی و روایی
در تحقیق امیری (1385)، ضریب پایایی مقیاس در همسانی درونی با آلفای کرونباخ برابر با 72% و ضریب روایی همزمان برابر با 86% گزارش شده است.
فرآیند اجرای پژوهش
ابتدا ضمن کسب مجوز از آموزش و پرورش منطقه 5 و ارائه آن به مدارس، نسبت به توزیع پرسشنامهها در بین دانش آموزان اقدام شد. به این ترتیب که با مراجعه به کلاس ها، پرسشنامهها را همراه توضیحات لازم به دانش آموزانی که بیشتر از سایرین به اینترنت دسترسی داشتند، تحویل داده و بعد از 30 دقیقه مجدداً برای دریافت پرسشنامهها به کلاس ها مراجعه میکردیم. این کار یک هفته به طول انجامید.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در قسمت مربوط به توصیف دادهها از روش آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و …) استفاده شد و برای آزمون فرضیههای پژوهش، روش آمار استنباطی آزمون t به کار گرفته شد
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل
دادهها
در این بخش به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده است، جهت انجام این امر از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در بخش توصیفی از فراوانی، شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی استفاده شده و در بخش استنباطی از آزمونهای آماری t مستقل استفاده شده است.
دادههای توصیفی
اعتیاد به اینترنت