منابع و ماخذ تحقیق تحلیل واریانس

Businessman plan growth and increase of positive indicators on dark background

تحت عنوان ” تست شکل تجمعی ری و آزمون بازشناسی “RCFT برای سنین6 تا 89 سال در نمونه ای از 601 بزرگسال 18 تا 89 ساله و 505 کودک ونوجوان 6تا 17 ساله هنجاریابی شده است ( مه یرز و مه یرز 1997، نقل از دادستان 1379) در این هنجاریابی جدید به سنجش حافظه در 3 مرحله پرداخته اند : ترسیم شکل ازحفظ ، سه دقیقه پس از رو برداشت ، ترسیم شکل از حفظ 30 دقیقه پس از بازپدید آوری حفظی اول و بازشناسی عناصر شکل
شکلی که برای این آزمون انتخاب شده معنای مشخصی ندارد و تحقق ترسیمی آن نیز ساده است اما پیچیدگی ساختار کلی شکل در حدی است که برای ترسیم آن باید به یک فعالیت ادراکی تحلیل کننده و سازمان دهنده متوسل شد . آزمون دو مرحله دارد :
در مرحله اول مرحله کپی یا روبرداشت از شکل است و تحلیل روش ترسیم آزمودنی در این مرحله چگونگی فعالیت ادراکی وی رابه دست می دهد . در مرحله دوم مرحله تولید حفظی است که بر اساس نتایج آن میتوان گستره و صحت حافظه دیدداری را آشکار کرد(دادستان 1379).
در مرحله اول تصویر را به صورت افقی به آزمودنی نشان می دهیم و از وی می خواهیم تا روی کاغذ سفیدی که در اختیار دارد آن را بکشد آزمایشگر به منظور ضبط عینی فرآیند روبرداشت باید از 5 تا 6 مداد به رنگهای مختلف استفاده کند . یک مداد رنگی (مثلا قرمز ) در اختیار آزمودنی می گذاریم و اجازه می دهم تا چند لحظه به کشیدن مشغول شود سپس مداد دیگری به او میدهیم و از وی می خواهیم تاکارش را با مداد اخیر ادامه دهد . کافی است که توالی رنگها را یادداشت کنیم تا بتوانیم فرآیند روبرداشت را مشخص کنیم . پس از مدت کوتاهی که نباید از 3 دقیقه بیشتر باشد مرحله دوم آزمون که عبارت از تولید حفظی شکل روبرداشت شده قبلی است آغاز می شود و تولید حفظی شکل مورد توجه قرار گرفته است .استریپ(1945؛ نقل از دادستان 1379)شکل را به 18واحد تقسیم کرده که نمره گذاری هر واحد بدین ترتیب انجام می شود که هر واحد صحیح در محل صحیح 2 نمره ، هر واحد صحیح در محل غلط نمره هر واحد تغییر شکل یافته ولی قابل شناخت در محل صحیح ا نمره ،هر واحد تغییر شکل یافته ولی قابل شناخت در محل غلط 5/0 نمره هر واحد غیر قابل شناسایی یا ترسیم نشده صفر می گیرد . نمره بالا در این آزمون نشان دهنده کفایت تحلیل عقلانی داده های دیداری –فضایی است و نمره های پایین نشان دهنده مشکلات در تحلیل عقلانی ساختهای دیداری – فضایی است .
همبستگی RCFT و سنجشهای دیگر در نمونه هایی متشکل از آزمودنی های بهنجار و آسیب دیده مغزی ،روایی تشخیصی این آزمون را به عنوان ابزار سنجش توانایی دیداری – فضایی (آزمون روبرداشت ) و حافظه دیداری – فضایی ( آزمونهای به یادآوری با تاخیر و بازشناسی ) تایید کرده اند ( دادستان 1379) نتایج تحلیل عاملی نیز مبین این نکته است که RCFT به قلمرو کنشوری روان عصب شناختی ،پوشش می دهد : حافظه به یادآوری دیداری – فضایی ، حافظه بازشناسی دیداری فضایی ، سوگیری در پاسخ سرعت پردازش و توانایی ساخت دهی دیداری – فضایی (دادستان 1379) پژوهشگران معتقدند که نمره روبرداشت از شکل تجمعی نشان دهنده کنش سازماندهی اطلاعات دیداری- فضایی (دنکلا1996؛ نقل از آلیزی زرا 2001) هستند و نمره تولیدی حفظی نشان دهنده عملکرد نیمکره راست در سازماندهی دیداری – فضایی ( مانند لزاک، 1996؛ اینگرام و همکاران 194؛ نقل از آلیزی زرا 2001) هستند.
اعتبار همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برای نمره روبرداشت و تولید حفظی به ترتیب 96/0 و 99/0 گزارش شده است ( کافارا،وزادینی ، دیسی ، زناتو و ونری 2002) در پژوهش حاضر اعتبار این آزمون با روش بازآزمایی در نمره روبرداشت 72/0ودر نمره تولید حفظی 7/0 به دست آمد .
5-4-3 آزمون استروپ
آزمون استروپ (1395؛ نقل از بال و اسکریف 2001) برای اندازه گیری میزان توانایی فرد در توقف پاسخ غالب استفاده می شود . بازداری پاسخ غالب فرآیندی است که از تولید پاسخهای قدرتمند و بارز اما نامربوط با تکلیف جلوگیری می کند . در این پژوهش از نسخه ویکتوریا (اسپرین و استراس 1991؛ نقل از هماک و ریکسیو 2004 ) استفاده شد . در مرحله اول آزمون که خط پایه نام دارد از کودک خواسته می شود که واژه های قرمز ، آبی ، سبز و زرد را که با جوهر مشکی چاپ شده اند با سرعت بخواند . مرحله دوم شرایط همگرایی است که در آن برای مثال واژه قرمز به رنگ قرمز نوشته شده است و از کودک خواسته می شود واژه را بخواند . مرحله سوم شرایط ناهمگرایی است و درآن به طور مثل کلمه قرمز به رنگ سبز نوشته شده است از آزمودنی خواسته میشود رنگ واژه و نه خود واژه را بگوید (پاسخ صحیح سبز است) در هر مرحله 24واژه که در 4ردیف به طور تصادفی قرار گرفته اند ارائه شده است . در هر مرحله تعداد خطاها و مدت زمان پاسخگویی ثبت می شود.
در این پژوهش سه نمره از آزمون استروپ برای اندازه گیری کنش توجه مورد استفاده قرار می گیرد: 1) نمره تداخل که از تفاضل زمان اجرای شرایط ناهمگرا و زمان اجرای مرحله خط پایه حاصل می شود . نمره مثبت بالا در نمره تداخل نشان دهنده نقش بیشتر عوامل مداخله کننده در شرایط ناهمگرا است 2) نمره تسهیل که از تفاضل زمان اجرای شرایط همگرا و زمان اجرای شرایط همگرا و زمان اجرای خط پایه حاصل می شود و نمره مثبت بالا بیانگر نقش موثر عوامل تسهیل کننده در شرایط همگرا 3) تعداد خطا در مرحله سوم که بیانگر عدم توانایی بازداری پاسخ غالب است (ولف 2004).
گلدن (1978) معتقد بود که
آزمون استروپ می تواند به عنوان ابزاری یا بخشی از مجموعه ای از ابزارها برای آشکار سازی نارسا کنشی مغز مورد استفاده قرار گیرد . وی آزمون استروپ
را در بررسی نمونه هایی از 141 نفر با صدمات مغزی و آزمونهای عادی مورد استفاده قرار داد . نتایج نشان دادند که آزمودنی هایی که نمره پایینی در هر سه مرحله استروپ گرفتند نارسایی هایی پراکنده در نیمکره چپ داشتند و آزمودنیها یی که نمره پایین در شرایط ناهمگرا یی اما عملکرد متوسطی در دو مرحله دیگر داشتند نارسایی هایی در نیمکره راست نشان دادند.
اعتبار این آزمون از طریق باز آزمایی در مراحل خط پایه همگرایی و نا همگرایی بالا گزارش شده است (8/0 r؛ هماک و ریکسیو 2004) در پژوهش حاضر اعتبار نمره تداخل تسهیل و تعداد خطا با روش بازآزمایی به ترتیب 93/0 و 42/0 و 25/0 به دست آمد.
5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها :
چنانچه دو متغیر در مقیاس فاصله ای یا نسبی اندازه گیری شده باشند به منظور تعیین میزان رابطه بین آنها از همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده می شود تحلیل گشتاوری پیرسون از نوع تحلیل پارامتری است . پیش فرض های محاسبه همبستگی پیرسون این است که دو متغیر دارای توزیع توامان بهنجار باشد در صورتی که پیش فرض ها ی یادشده معتبر نباشد استفاده از این شاخص نادرست است . (سرمد و همکاران 1377) .
همچنین در این پژوهش از روش همبستگی تفکیکی و نیمه تفکیکی استفاده شده است . ضرایب همبستگی تفکیکی به منظور کنترل آماری متغیرها استفاده می شود و در گزینش متغیرها در تحلیل رگرسیون در کنترل متغیرهای مزاحم در تحلیل کواریانس استفاده می شود . نشان دهنده همبستگی بین تغییرات xوy است که از طریق z قابل پیش بینی نبوده است در واقع آن قسمت از تغییرات x ,yاز طریق z قابل پیش بینی بوده از طریق رگرسیون تفکیک شده ست ( سرمد وهمکاران 1377).
فصل چهار م

تجزیه و تحلیل داده ها
در این فصل ابتدا به کنترل مفروضههای همبستگی پیرسون میپردازیم سپس ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش را بدون تفکیک و متعاقب آن ضرایب متغیرها به صورت تفکیکی (پاره ای) ، برای تحلیل داده ها جهت دست یابی به پاسخ سئوالات پزوهشی انجام می شود .
4-1 بررسی پیش فرض های تحلیل رگرسیون
طبق پدهازر (1997) تحلیل خطی رگرسیون ایجاب می کند که ابتدا پیروی داده ها از روند خطی مشخص شود . به تعبیر دیگر برای اینکه رگرسیون خطی قابل استفاده یاشد میانگین آرایش ها باید روی خط رگرسیون بیفتد .
جهت برقراری فرض خطی بودن در نرم افزار spss ، دستور compare means را انتخاب کرده سپس در دستور means گزینه Test for linearity را انتخاب کرده ، در صورت خط نبودن به کمک دستور scatter plot، زیر مجموعه دستور Graghs، مقادیر داده های پرت را شناسایی کرده و سپس باحذف آنها و گرفتن مجدد آزمون خطی بودن نهایتا به خطی بودن روابط بین متغیرها دست می یابیم .
جدول1-4 بیانگر مفروضه خطی بودن متغیرهای پژوهش
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن داده های دو متغیر عملکرد ریاضی و حافظه کاری بینایی
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن
90/380
1
90/380
19/178
00/0
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن داده های دو متغیر عملکرد ریاضی و حافظه کاری کلامی
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن
22/26
1
22/26
5/98
01/0
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن داده های دو متغیر عملکرد ریاضی و بازداری
منبع تغییرات

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن
11/865
1
11/865
4/376
0/044
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن داده های دو متغیرعملکرد ریاضی و جابه جایی
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن
13/865
1
13/865
1/513
0/002
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن داده های دو متغیر عملکرد ریاضی و اضطراب ریاضی
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن
414/059
1
414/059
13/136

 
 
0/001
.
بر اساس نتایج مندرج در جدول1-4 چون سطح معناداری مقادیرF آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای05/0 است. بنابراین بین متغیرهای فوق الذکر روابط خطی برقرار است.
برای برقراری پیش فرض نرمال بودن در نرم افزار spss در گزینه analyze در دستور Descriptive Statistics گزینه Frequencies را انتخاب کرده نمودار هیستوگرام با خط نرمال داده ها را ترسیم می کرده ،شکل توزیع را از نظر کجی و تیزی مورد بررسی قرار می دهیم و با شناسایی داده ها که توزیع را کج یا تیز کرده اند را حذف می کنیم و با گرفتن مجدد آزمون نرمال بودن (آزمون کالموگرف- اسمیرنوف ) به توزیع نرمال نزدیک می شویم .
جدول2-4 بیانگر مفروضه نرمال بودن متغیرهای پژوهش
آزمون کالموگروف- اسمیرنوف یک بُعدی
متغیر
عملکرد ریاضی
حافظه کاری بینایی
حافظه کاری کلامی
بازداری
جا به جایی
Z برای کالموگروف- اسمیرنوف یک بُعدی
1/30
1/33
1/31
1/31
1/339
سطح معناداری (دو دمنه)
0/066
0/058
0/063
0/064
0/056
N
65
120
95
146
103
توزیع نرمال است
با توجه به نمرات آزمون کالموگروف- اسمیرنوف و همچنین سطح معناداری بهدست آمده از این آزمون، تمام مقادیر به دست آمده بین 96/1+ و 96/1- است. از سویی دیگر سطح معناداری آزمون دو دامنه بیشتر از 5/2 درصد است بنابراین می توان با 95 درصد اطمینان به نرمال بودن توزیع حکم داد.
2-4 بررسی پیش فرض های واسطه گری و تعدیل کنندگی
بارون و کنی ( 1986) برای اینکه بتوانیم درباره واسطه گری متغیرها صحبت کنیم چند پیش فرض یابد برقرار باشد همانطور که در شکل 4-1 می بینید مسیر واسطه گری شامل دو بخش است a , b . مسیر a که متغیر مستقل را به متغیر واسطه بالقوه متصل می کند و b مسیری که متغیر وابسته را یه متغیر واسطه احتمالی متصل می کند ما نیاز داریم که نشان دهیم رابطه با معنایی بین متغیر واسطه بالقوه و متغیر مستقل و متغیر وابسته برقرار است. جداول 3-4 و 4-4 این مفروضه ها را نشان میدهد .
متغیر واسطه ای
b
متغیر برآمد (وابسته)
متغیر مستقل
c
a
شکل 4-1
دیاگرام مسیر یک مدل علّی سه
متغیر واسطه ای
b
متغیر برآمد (وابسته)
متغیر مستقل
c
a
شکل 4-1
دیاگرام مسیر یک مدل علّی سه

جدول 3-4 ضرایب همبستگی پیرسون متغیرها با متغیر ملاک عملکرد ریاضی
عملکرد ریاضی
0/493**
0/0
120
حافظه کاری دیداری معناداری دودامنه
N
0/321*
0/038
130
حافظه کاری کلامی معناداری دودامنه
N
0/280*
0/025
146
بازداری
معناداری دودامنه
N
0/474 **
0/003
103
جابه جایی
معناداری دو دامنه
N
-0/419**
0/01
150
اضطراب ریاضی معناداری دو دامنه N
** سطح معناداری 0/01 دو دامنه
*سطح معناداری 0/05 دو دامنه
طبق جدول 3-4 متغیرهای حافظه کاری بینایی با ضریب همبستگی (0/493) و کارکرد اجرایی جابه جایی ضریب همبستگی (0/474) و اضطراب ریاضی با ضریب همبستگی (-0/419) در سطح معناداری 0/01 همبستگ معناداری با عملکرد ریاض ( متغیر ملاک ) دارند و کارکرد اجرایی بازداری با ضریب همبستگی (0/280) و حافظه کاری کلامی با ضریب همبستگی (0/321) در سطح معناداری 0/05 با متغیر ملاک همبستگی معنادار ارند . برای اینکه متغیری به عنوان متغیر واسطه عمل کند باید با متغیر ملاک همبستگی معناداری داشته باشد (سرمد 1387) . همچنین به جز اضطراب ریاضی دیگر متغیرها (حافظه کاری وکارکردهای اجرایی) رابطه مستقیم با عملکرد ریاضی دارند.
جدول 4-4 بیانگر همبستگی پیرسون بین متغیرهای واسطه و متغیر پیش بین اضطراب ریاضی
اضطراب ریاضی
حافظه کاری دیداری
معناداری دودامنه
N
-0/231*
0/019
120
حافظه کاری کلامی
معنا داری دو دامنه
N
-0/227*
0/034
130
بازداری
معناداری دو دامنه
N
-0/321**
0/008
146
جابه جایی
معناداری دو دامنه
N
-0/289**
0/047
103
** سطح معناداری 0/01 دو دامنه
*سطح معناداری 0/05 دو دامنه
طبق جدول 4-4 متغیر حافظه کاری بینایی با ضریب همبستگی (O/231) و حافظه کاری کلامی با ضریب همبستگی (0/227) در سطح معناداری 0/01 با متغیر پیش بین همبستگی معناداری دارد . همچنین متغیر کارگرد اجرایی بازداری با ضریب همبستگی (0/321) و کارکرد اجرایی جابه جایی با ضریب همبستگی (0/289) در سطح معناداری 0/05 همبستگی معناداری با متغیر پیش بین اضطراب ریاضی دارد. برای اینکه متغیری به عنوان متغیر