منابع و ماخذ تحقیق قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه

دانش آموز در اختیار محقق قرار گرفت . روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلی است از میان 95 مدرسه ابتدایی دولتی و غیر دولتی در منطقه 3 شهر تهران 5 مدرسه به طور تصادفی انتخاب شد از هر مدرسه دو کلاس ( یکی چهارم و دیگری پنجم ابتدایی ) انتخاب شد در هر کلاس میانگین 25 دانش آموز حضور داشتند . و برای کنترل هوش عمومی از پرونده اطلاعات دانش اموزان موجود در مدرسه استفاده کرده و بررسی شد که نمره بهره هوشی تمام دانش آموزان دردامنه91 تا 105 باشند از بعضی کلاسها سه تا چهار دانش آموز حذف شدند همچنین با نظر معلم دانش آموزانی که در خواندن ضعف داشتند از نمونه ما حذف شدند . نهایتا با نمونه ای 230 نفری از دانش آموزان دختر چهارم و پنجم (با میانگین سنی 130 ماه و انحراف معیار 6 ماه )پژوهش ما انجام گرفت .شغل سرپرست خانواده در گروه نمونه در 20 درصد موارد اظهار نشد و در 80 درصد باقی مانده 75 درصد شغل آزاد و 25 درصد کارمند بودند .

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3 نحوه گرد آوری داده ها :
پژوهشگر برای هر آزمودنی به 15 دقیقه زمان نیاز داشت تا چهار آزمون حافظه وکسلر، حافظه شکلی-دیداری آندره ری ، آزمون استروپ ، آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین را انجام دهد . به کمک دو تن از همکاران که آموزش دیده برای اجرای این تستها بودند از 200 نفر نمونه پژوهش داده ها جمع آوری شد . جهت متقاعد کردن وهمراه کردن دانش آموزان و اولیای مدرسه در پایان نتایج و تفسیرآزمونها به آنها و خانواده های دانش آموزان گزارش شد .
4-3 ابزار گردآوری داده ها:
1-4-3 ابزار اندازه گیری اضطراب ریاضی :
برای سنجش اضطراب ریاضی از مقیاس دو بعدی اضطراب ریاضی ( مقیاس اضطراب ریاضی تجدید نظرشده MARS-R) استفاده شد . این مقیاس 14 گویه ای توسط بای و همکارن (2009 (در طیف پنج ارزشی لیکرتی تهیه شده است . بای و همکارن (2009) با بهره گرفتن از تحلیل عاملی وجود دو عامل احساس منفی و کمبود احساس مثبت به ریاضی را مشخص نمودند که بر روی هم 7/66 درصد از واریانس را تبیین کر د. برای نمره گذاری مقیاس های مربوط به کمبود احساس مثبت به ریاضی به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. بای وهمکاران (2009) قابلیت اعتماد کل مقیاس را در جامعه دانشجویان کارشناسی از طریق روش آلفا 91/0 و از طریقه روش همسانی گویه هی موازی 87/0 گزارش نمودند. بای (2011) در پژوهش دیگری که در جامعه دانش آموزان پایه 8 و 7 انجام داد روایی متقاطع مقیاس را از طریق تحلیل عاملی اکتشاف در یک نمونه و تحلیل عاملی تاییدی در نمونه دیگر مطلوب گزارش نمود و همچنین قابلیت در پژوهش مذکور به روش آلفا 85/0 وبه روش بازآزمایی به فاصله نه هفته 71/0 گزارش شده است . برای ترجمه این پرسشنامه ابتدا مقیاس به روش ترجمه های موازی ترجمه شد سپس متخصص زبان انگلیسی به طو جداگانه مقیاس را ترجمه نمودند سپس مترجم سوم با مقابله دو ترجمه موارد اختلاف ترجمه ها را جستجو کرده و در صورت وجود آنها را رفع نموده و بهترین ترجمه گویه ها را انتخاب کرد . سپس ترجمه به سه دانش آموز پایه پنجم دبستان ارائه شد تا از فهم گویه ها اطمینان حاصل شود و پس از این مرحله نسخه نهایی مقیاس تهیه شد (امین زاده 1387).
اعتبار و قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری اضطراب ریاضی
جهت احراز اعتبار از تحلیل عاملی با چرخش نامتعامد (مایل ) آبلیمین استفاده شد . علت استفاده از چرخش مایل که سازندگان مقیاس آن را متشکل از دو عال همبسته می دانند . 14 گویه مقیاس وارد تحلیل شد. مقدار دترمینان ماتریس همبستگی عددی غیر صفر (01/0) است که نشان می دهد محاسبه عکس ماتریس و در نتیجه عمل استخراج عامل ها امکانپذیر است . مقدارKMO(897/0) بیانگر کفایت نمونه برداری و مشخصه آزمون کرویت بارتلت 5/0 معنادار است که نشان می دهد ماتریس همبستگی داده ها در جامعه صفر نیست و بنابراین عمل عامل یابی قابل توجیه است ( هومن 1384) تعیین تعداد عوامل بر اساس روش کایزر ( 1960، به نقل از رضویه ،سیف و امامی 1386) با توجه به ارزش ویژه بالای 1 انجام گرفت . این عوامل بر اساس مبنای نظری احساس منفی به ریاضی و کمبود احساس مثبت به ریاضی نامیده شد . در این مرحله گویه (( به نظر من ریاضی درس چالش بر انگیزی ست )) که در مقیاس اصلی مربوط بار عاملی نداشت و بر عامل نامربوط دارای بار منفی بود . دلیل احتمالی این امر این است که واژه چالش برانگیز در این گویه که در زبان انگلیسی معنای منفی می دهد در زبان فارسی معنی دقیق مثبت یا منفی ندارد . از این رو این گویه حذف شد وتحلیل عاملی برای بار دوم اجرا گردید . در این مرحله نیز دترمینان ماتریس همبستگی عددی غیر صفر (013/0) شاخصKMO 894/0 و آماره آزمون کرویت بارتلت ( 1653/68) معنادار است .نتایج تحلیل عاملی روی 3 گویه باقی مانده در جدول 7-3 آمده است . بر اساس جدول 1 گویه های مقیاس MAS-R روی دو عامل بار می شود . احساس منفی به ریاضی به عنوان اولین عامل استخراجی و کمبود احساس مثبت به ریاضی دومین عامل استخراج شده است که این دو عامل بر روی هم 52 درصد از وایانس را تبیین می کنند و همه گویه ها دارای بار عاملی بالا روی عامل مربوط به خودشان هستند(یزدانی ورزنه 1390)
برای تعیین قابلیت اعتماد مقیاس از روش بازآزمایی و آلفای کرنباخ استفاده شد . برای بازآزمایی دانش آموزان یک کلاس که در دسترس انتخاب شده بودند دو بار به فاصله دو هفته به پرسشنامه پاسخ دادند . با محاسبه همبستگی صفر مرتبه نمرات حاصل از دوبار اندازه گیری ، ضرایب بازآزمایی مقیاس محاسبه شد.
شماره گویه عامل 1 عامل 2
4 780/0
2 741/0
7 713/0

 
 
6 7/0
11 622/0
9 607/0
14 552/0
13 714/0
1 701/0
3 669/0
5 668/0
10 660/0
12 627/0

ارزش ویژه 04/5 78/1
درصد واریانس 83/38% 71/13%
درصد واریانس تجمعی 83/38% 54/52%

2-4-3 آزمون فراخنای حافظه وکسلر
برای اندازه گیری فراخنای حافظه کاری از آزمونها ی فراخنای حافظه عددی مستقیم و معکوس در نسخه فارسی فرم تجدید نظر شده هوش وکسلر برای کودکان (شهیم 1373الف) استفاده شد . در آزمون فراخنای حافظه حافظه مستقیم اعداد به تدریج از سه تا نه عدد در هر ردیف افزایش می یابد و از آزمودنی خواسته می شود تا اعداد را دقیقا به همان ترتیبی که شنیده تکرار کند . در آزمون فراخنای حافظه معکوس اعداد به تدریج از دو تا هشت عدد در هر ردیف افزایش می یابد و از آزمودنی خواسته می شود تا اعداد راکه شنیده در جهت معکوس تکرار کند . چون در هر ردیف دو سری از اعداد قرار دارند هر ردیف 2 نمره اگر یک سری اعداد به طور صحیح گفته شود یک نمره به آزمودنی اختصاص می یابد و اگر هر دو سری اشتباه گفته شود آزمون متوقف می شود . تعداد پاسخهای صحیح در آزمونها ی فراخنای حافظه مستقیم و معکوس اندازه متغیرهای فراخنای حافظه مستقیم و فراخنای حافظه معکوس را مشخص می کنند . نمره بالا در فراخنای عددی مستقیم و معکوس نشان دهنده ظرفیت بالا در حافظه کاری است. سنتکلر-تامپسون و گترل (2006) اعتبار آزمون فراخنای حافظه معکوس برای کودکان 9تا 11 ساله از طریق بازآزمایی 71/0 به دست آوردند. همچنین الوی (2006) اعتبار فراخنای حافظه مستقیم و معکوس را از طریق بازـآزمایی به تربیت 84/0 و 60/0 محاسبه کرد . اعتبار بازآزمایی فراخنای حافظه ( مجموع فراخنای مستقیم و معکوس)د رجامعه ایرانی برای سنین 9تا 10 سال به ترتیب برابر 57/0 و 43/0 محاسبه شده است ( شهیم ،1373؛ نقل از امین زاده).
3-4-3 آزمون دسه بندی کارت ویسکانسین
آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین اولین بار توسط گرنت و برگ (1948، نقل از رومین و همکاران 2004) برای اندازه گیری استدلال انتزاعی ، شکل گیری مفاهیم و راهبردهای پاسخدهی به تغییر تصادفی وابسته به قراین به کارگرفته شد این آزمون در پژوهش حاضر برای اندازه گیری کنش اجرایی جا به جایی مورد استفاه قرار گرفت در این آزمون علاوه بر دستکاری ابعاد و رد نظر در همان لحظه روند کار از طریق پس خوراند آزمونگر نیز ارزشیابی می شود . به کارگیری وسیع پردازشهای متفاوت بر مبنای مطالعات انجام شده در زمینه تصویر سازی ذهنی مورد حمایت قرار گرفته اند . این مطالعات نشان می دهند تعداد نواحی عصبی که در هنگام اجرای این آزمون به کار گرفته می شود به اندازه آزمونهای دیگری است که در کنش های اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد (برمن و همکاران1995؛نقل از از بال و اسکریف 2001) پژوهشگران معتقدند که اجرای این آزمون بهترین پیش بینی کننده برای توانایی جابه جایی بین راهبردهای مختلف است( میاک و همکاران 2000).
در آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین برای طبقه بندی کارتهای از سه بعد ( رنگ ، شکل و تعداد ) استفاده شده است . چهار شکل متفاوت(مثلث ، ستاره ، صلیب و دایره ) تعداد شکل های متفاوت (یک ، دو ، سه و چهار ) و رنگ های متفاوتی از شکل ها( قرمز، سبز ، زرد وآبی) در برابر آزمودنی قرار داده می شود . سپس پرسیده می شود کارتها چه فرقی با هم دارند . به آزمودنی آموزش داده می شود که یکی از کارتها را بردارد و بر اساس یکی از ویژگیهای کارتهای راهنما جور کند . اگر کودک در بار اول کارتی را با یکی از ویژگی ها مثلا رنگ به طور صحیح جور کرد آزمایشگر میگوید “درست است ” و کودک می تواند جور کردن را با همین روش ادامه دهد . اگر کارت انتخاب شده با ویژگی خواسته شده منطبق نباشد آزمایشگر میگوید”اشتباه است” و کودک باید با ویژگی دیگری به جور کردن کارت ها ادامه دهد . هر گاه کودک تا 10 کارت را به درستی جور کرد یک مقوله شکل گرفته ، آنگاه ویژگی مورد نظر تغییر داده می شود و آزمون ادامه می یابد . آزمون تا آنجا ادامه می یابد که آزمودنی در 6 مرحله جایگزینی 10 کارت را در یک طبقه انجام دهد و یا به طور خود به خودی اصل زیر بنای آزمون را توضیح دهد . معمولا بعد از این که 30 الی 40 کارت اشتباها جایگذاری شد و به نظر رسید آزمودنی رغبتی به درک و فهمیدن ازمون ندارد آزمون متوقف می شود.
عملکرد ضعیف در انجام این آزمون می تواند ناشی از انواع مختلفی از نارساییهای مغز باشد . اگر آزمودنی در دسته بندی کردن کارتها براساس ملاکها ی تعیین شده ضعیف باشد این مشکل ناشی از مفهوم سازی است که اکثرا در کودکان دچار آسیب قطعه پیشانی بویژه در پیشانی چپ در ناحیه میانی دیده می شود . عدم توانایی در تغییر ملاک طبقه بندی ، به هنگام تغییر ملاک ، نشان دهنده مشکل “برجاماندگی” است و این خطا در بیماران با آسیبهای قطعه پیشانی بیشتر است . گروهی دیگر از آزمودنی ها به آسانی طبقات را تشکیل وبه سرعت ممکن است درمانده و گیج دست از کار بکشد . این آزمون را می توان به چند طریق نمره گذاری 1- مفهوم سازی اولیه (تعداد کارتهای نادرست تا شکل گیری اولین مقوله ) 2- خطای برجاماندگی : عدم توانایی در تغییر ملاک ( تعدادکارتهایی که برا ساس ملاک قبلی صحیح بوده اما در این کوشش نادرست است)3 – تعداد مقوله های صحیح 4 – عدم توانایی ادامه جایگذاری کارتها در یک مقوله بعد از این که پنج کارت درآن ملاک به طور صحیح جایگذاری شد 5- دیگر خطاها : دسته بندی کارتها به گونه ای که نشان دهنده هیچیک از ملاکهای دسته بندی نباشد . در این پژوهش تعداد مقوله های صحیح و خطای برجاماندگی اندازه گیری شده است . در رابطه با این آزمون ت
وجه به پنج نکته ضروری است (نیهس و بارسلو 2009) 1-آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین همیشه بیماران با نارسایی در لب پیشانی را از بیماران واجد نارسایی در سایر لبها یا افراد عادی متمایز نمی کند 2- به نظر می رسد نقش حافظه کاری در این آزمون مهم باشد . فرآیند این آزمون بدین شرح است : توانایی حل مسئله از لحاظ مفهومی استفاده از پسخوراند ، توانایی اصلاح راهبرد غلط ، انعطاف پذیری و بازداری پاسخ در جریان اما به گونه ای نادرست 3- قوانین حل مسئله برای رسیدن به هدف باید بدون اطلاع آزمودنی در طی ازمون تغییر کنند . آزمودنی باید کارتها را با توجه به سه اصل و بر اساس پسخوراند که دریافت می کند دسته بندی کند4-نسخه کامپیوتری آزمون با نسخه استاندارد آن متفاوت است و کودکان درخودمانده به نسخه کامپیوتری نسبت به نسخه سنتی بهتر پاسخ می دهند 5- مطالعات گوناگون متغیرهای مختلفی مانند مفهوم سازی اولیه خطای برجاماندگی را از آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین گزارش می کنند.
نادری (1373) قابلیت اعتماد این آزمون را در جمعیت ایرانی با روش بازآزمایی 85/0 گزارش گرده است . در پژوهش حاضر قابلیت اعتماد این آزمون با روش بازآزمایی در تعداد مقوله های صیح 51/0 و در خطای برجاماندگی 72/0 به دست آمد
4-4-3 آزمون شکل تجمعی آندره ری
یکی از مشهورترین آزمونهای در سطح سازماندهی ادراکی و تجسمی ،آزمون روبرداشت و باز پدید آوری حفظی یک شکل تجمعی است که نخستین بار در سال 1942توسط ری پیشنهاد شد و سپس به وسیله اوستریث مورد بررسی قرار گرفت (دادستان 1379)نسخه هنجاریابی شده این آزمون در سال 1959 توسط انتشارات مرکز روانشناسی کاربردی پاریس به چاپ رسید و آنچه در این قسمت می اید برگرفته از نسخه اخیر است که تاکنون نیز انتشار آن به صورت گسترده ای ادامه دارد و سودمندی خود را در قلمروهای مختلف تشخیصی به اثبات رسانده است( ری 1959،1969، نقل از دادستان 1379) . این آزمون در پژوهش حاضر برای اندازه گیری سازماندهی دیداری –فضایی مورد استفاده قرار گرفت. .
آزمون روبرداشت و بازپدیدآوری یک شکل تجمعی

دیدگاهتان را بنویسید