منابع و ماخذ مقاله راهبردهای مقابله

دانلود پایان نامه

دیگری گارنفسکای، تیردز کراجی، لیگرستی و کومر (2004) به بررسی تفاوت‌های جنسیتی در بیماران افسرده پرداختند نتایج تحقیقات نشان داده که نشخوار فکری فاجعه آمیز خواندن وتمرکز بر تجربیات مثبت معناداری در دختران بیشتراز پسران دیده می‌شود. اما در هر دو گروه گزارش راهبردهای فوق مرتبط با سطوح افسردگی می‌باشد.
سیورت (2008) در تحقیق خود به بررسی دقیقتر انعطاف پذیری هیجان در شرایط تهدید آمیز وغیر تهدید آمیز و رابطه آن با تاب‌آوری پرداخته است. نتایج تحقیقات شیورت نشان میدهد که بکارگیری این دو راهبرد ورابطه آن با تاب‌آوری بستگی به شرایط دارد بگونه ای که در شرایط تهدید آمیز افراد بیشتر به سرکوب کردن هیجان روی می آورند و ترغیب و بیان هیجان بیشتر با شرایط غیر تهدید آمیز به کار گرفته می‌شود.
در تحقیقی که توسط دامونت وپرووست (1998) صورت گرفته است 297 نفر نوجوان در پایه هشتم 159 نفر در پایه یازدهم باتوجه به نمرات نشانه‌های افسردگی و میزان برخورد روزانه با چالش‌ها، به سه گروه سازگار، تاب‌آور و آسیب پذیر طبقه بندی شدند. به کمک روش تحلیل افتراقی ویژگیهای متمایز کننده گروهها از یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. مطابق بانتایح تحلیل، عزت نفس راهبردهای مقابله‌ای حل مسئله، و رفتارهای ضداجتماعی غیر قانونی درگروه همسالان منجر به تمایز گروهها می شد به این ترتیب که گروههای سازگار یافته در عزت نفس از دو گروه دیگر نمرات بالاتری داشته همچنین گروه تاب آور نیز از گروه آسیب پذیر در عزت نفس بالاتر بودند. دومین متغیر مهم افتراقی، فعالیت‌های غیر قانونی و ضد اجتماعی بوده که در گروه سازگار یافته نسبت به گروه تاب‌آور و آسیب پذیر کمتر بوده و در نهایت اینکه نوجوانان تاب‌آور نسبت به دو گروه دیگر در بکارگیری راهبردهای حل مسئله موفق تر عمل می کردند.
بیزلی تامپسون و دیوید سون (2002) نیز در تحقیق خود به بررسی ویژگی‌های شخصیتی همچون سرسختی شناختی و راهبردهای مقابله‌ای در تاب‌آوری در برخورد باشرایط استرس زای زندگی و تجربیات بحرانی زندگی (متغیرهای مستقل) پرداختند. دراین تحقیق تأثیرات مستقیم و واسطه‌ای سرسختی شناختی و راهبردهای مقابله‌ای بر سلامت عمومی روانی و کارکردهای روان شناختی بر روی 187 نفر از دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاکی از تأثیرات مستقیم ارتباط، میان عوامل استرس‌زای زندگی و سلامت روانی است. سرسختی شناختی، راهبردهای مقابله‌ای مثبت، و شرایط منفی و نامطلوب زندگی نیز به شکل مستقیم بر روی دردهای بدنی، و ناراحتی روانی تأثیر می گذارند همچنین نقش واسطه ای مدل نیز در این تحقیق مورد تأکید قرار گرفته است.
بررسی نقش و تأثیر تنظیم هیجان به عنوان عامل حفاظتی در مطالعات مربوط به تاب‌آوری دیده می‌شود به عنوان مثال اسکات (1996) برروی نمونه ای مشتکل از 273 نفر از دختران و پسران دبیرستانی به بررسی نقش تنظیم هیجان در جلوگیری و محافظت از رفتار‌های ناسازگارانه پرداخته است. رفتار‌های ناسازگارانه تمایل به کنترل یا بیان هیجان و پیامدهای اجتماعی آن را شامل می‌شده‌است.
در این تحقیق مدل‌های جبرانی وایمن /آسیب پذیری تاب‌آوری مورد استفاده قرار گرفته است. راهبردهای تنظیم هیجان شامل راهبردهای کنترل هیجانی ونظارت هیجانی می‌باشد که توسط پرسشنامه‌های کنترل هیجانی، مقیاس فرا ارزیابی هیجان و هوشیاری هیجانی سنجیده می‌شود که یکی از زیر مقیاس‌های تورنست میباشد. مطابق با نتایج تحقیق تاریخچه رفتارهای ناسازگار بیشترین واریانس پیامدهای اجتماعی را درگروه مردان تبیین می‌کرده‌است. بطور اختصاصی، کنترل هیجان و ارتباط میان رفتارهای ناسازگارانه و بکارگیری راهبردهای رفتاری مقابله‌ای تنظیم هیجان در گروه دختران و پسران نیز متفاوت می‌باشد.
استینبارد، و دالبایر (2008) به بررسی تأثیر مداخلات آموزشی 4 هفته ای به منظور ارتقاء تاب‌آوری، راهبردهای مقابله‌ای، وعوامل حفاظتی در کنار کاهش علائم و نشانه‌های بیماری در مدت زمانی که در طول تحقیق استرس تحصیلی افزایش می یابد، پرداختند. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان دبیرستانی بودند که از طریق گمارش تصادفی در گروه آزمایشی قرار گرفته بودند.
گروه آزمایشی به مدت 4 هفته و روزی دو ساعت در معرض مداخلات آموزشی روانی – تحصیلی قرار گرفتند. پیش آزمون و پس آزمون در اندازه‌های تاب‌آوری، راهبردهای مقابله‌ای، عوامل حفاظتی و علائم بیماری در هر دو گروه اجراء گردید. نتایج نشان میدهد که گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل نمرات بالاتر در تاب‌آوری و بکارگیری راهبردهای کارآمد مقابله‌ای (شامل راهبردهای حل مسئله، رویکرد اجتنابی کمتر)؛ همچنین عوامل حفاظتی (هیجان مثبت،عزت نفس، رهبری) داشتند این گروه همچنین علائم بیماری کمتری را نسبت به گروه کنترل نشان می داد. نتایج این تحقیق گواهی بر تأثیر اطلاعات آموزشی تاب‌آوری به منظور مدیریت بهتر بحران و استرس برای دانش آموزان می‌باشد.

مولاتو (1996) به بررسی استرس، مقابله، و سازگاری در نوجوانان اتیوپی پرداخته است. در واقع هدف از این مطالعه بررسی وآزمون انواع استرسورهای مختلف، دوباره ارزیابی‌های شناختی، منابع روانی اجتماعی راهبردهای مقابله‌ای و پیامدهای سازگاری، همچنین بررسی فرآیندهای سازگاری بین فرهنگی مدل استرس و مقابله لازاروس – فولکمن، 1984) در بین نوجوانان اتیوپی بوده است. شرکت کنندگان شامل 766 نفر از دانش آموزان نوجوان در مرکز شهر که به لحاظ وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین بوده است. نتایج نتایج نشان می‌دهد که انواع راهبردهای مقابله‌ای شامل راهبردهای متمرکز بر حل مسئله و متمرکز بر هیجان توسط چنین دانش آموزانی به کار گرفته می‌شود. نتایج SEM و تطابق مدل بیانگر این است که 50% تا 86% از واریانس در مقابله را نشان می‌دهد بطور اختصاصی، راهبردهای متمرکز بر حل مسئله با کاهش مشکلات ناشی از سازگاری همراه می‌باشد. و همچنین پیش بینی کننده سطو ح پایینی از استرس وسطوح بالاتری از منابع حمایتی می‌باشند. منابع همچنین به شکل غیر مستقیم و از طریق تأثیر بر راهبردهای مقابله‌ای با کاهش در نشانه‌های مشکلات رفتاری / هیجانی ارتباط دارد و باعث ترغیب بکارگیری راهبردهای متمرکز بر حل مسئله از طریق تأثیر بر ارزیابی‌های مجدد استرسو رها می‌شود. در این تحقیق تفاوت‌های فرهنگی میان نوجوانان اتیوپی ونوجوان دیگردر مدل استرس ومقابله دیده نمی ود. و تأییدی برای نقش ارزیابی‌های شناخیت، منابع روانی – اجتماعی وراهبردهای مقابله‌ای می‌باشد.
بررسی راهبردهای تنظیم هیجان، بیان هیجان، سطوح الکزیتایمیا و فرآیندهای مقابله‌ای به عنوان عوامل واسطه ای در سازگاری تاب‌آورانه توسط تورز سلمنت (1999) مورد بررسی قرار گرفته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل 120 دانش آموز دختر لاتین و سیاه بوه که دریک کالج عمومی در مرکز شهر مشغول تحصیل بودند. عوامل خطر در این تحقیق تجربیات خطرات روانی – اجتماعی دختران بوده است.
در این پژوهش مقیاس‌های خود گزارشی تنظیم احساسات، تنظمی خلق منفی، مقابله، تورنتوالکزیتایمیا، مهارت‌های اجتماعی، چک لیست نشانه‌ها و سازگاری اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. تاب‌آوری نیز به عنوان کارکردهای عالی تعریف شده است. نتایج آزمون تی نشان می‌دهدکه ا فراد تاب‌آور توانایی تمایز احساسات را از ویژگی‌های بدنی رادارند، راهبرد بیان هیجان، و جستجوی حمایت اجتماعی را در مقایسه با ا فراد غیر تاب‌آور نشان می‌دهند. نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که مشکلات تعمیم یافته تنظیم هیجان از قبیل راهبردهای ناسازگارانه تنظیم احساسات وراهبردهای ناکارآمد مقابله از ویژگی‌های افراد غیر تاب‌آوری می‌باشد نتایج رگرسیون چند گانه نیز نشان می‌دهد، متغیرهای کنترل اجتماعی باور توانایی در تنظیم خراج منفی وتمایل جستجوی حمایت اجتماعی به عنوان عوامل واسطه ای در کارکردهای سازگاران عمل می‌کنند. هم چنین در این تحقیق تفاوت‌هایی در بکارگیری راهبردهای مقابله‌ای میان دختران لاتین و سیاهپوست دیده شده است.
تنظیم هیجان به عنوان یک عامل حفاظتی / آسیب پذیری درگیر در مدیریت و رشد استرس و اضطراب و یا تشدید و حفظ و نگهداری ان مطرح می‌شود. زدلومک و‌هان (2010) درتحقیق خود به منظور بررسی تفاوت‌های جنسیتی در میزان اضطراب به تنظیم هیجان و تعاقب آن میزان نگرانی در میان1080 نفر از زنان و مردان است به مطالعه زدند. نتایج تحقیق بخوبی نقش تفاوت‌های جنسیتی را در بکارگیری راهبردهای مختلف تنظیم هیجان و در نتیبجه اختلالات اضطراب و نگرانی نشان می‌دهد بطور اختصاصی، زنان ومردان به شکل معناداری در استفاده از نشخوار فکری، خود سرزنشی و سرزنش دیگران متفاوت بودند.

2-9- نتیجه‌گیری از تحقیقات گذشته

بطور کلی تحقیقات موجود را می توان به چند دسته تقسیم نمود :
گروه اول تحقیقات به بررسی رابطه میان تاب‌آوری بطور کلی و عوامل حفاظتی متعددی در سطوح فردی، خانواده و محیط ‌آموزشی پرداخته‌اند و بر نتایجی هم مبتنی بر اهمیت متغیرهای چندی دست یافته‌اند. گروه دیگری از تحقیقات نیز بطور اختصاصی بر بررسی رابطه میان عوامل حفاظتی و تاب‌آوری تحصیلی و تاب‌آوری هیجانی بطور جداگانه متمرکز بوده‌اند. تحقیقات کمی نیز کارکردهای درونی نوجوانان و جوانان را از قبیل تاب‌آوری هیجانی مورد بررسی قرار داده اند (ورنر و اسمیت، 1982، 1992). تحقیقات بسیار معدودی نیز دو حوزه تاب‌آوری هیجانی و تحصیلی را همزمان مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند(روسرو همکاران، 1999، تایت،2002؛ وینسنت،2007). گروه دیگری از تحقیقات به بررسی رابطه میان راهبردهای تنظیم هیجان و یا راهبردهای مقابله‌ای با با پیامدهای زیستی، روانی و یا تحصیلی پرداخته اند که لازم به ذکر است تحقیقاتی که در این حوزه در زمینه‌ی رابطه میان راهبردهای تنظیم هیجان و یا راهبردهای مقابله‌ای با تاب‌آوری تحصیلی صورت گرفته بسیار کم باشد. عمدتاً تحقیقاتی که در این زمینه وجود دارد بیشتر در حوزه آسیب شناسی روانی و در برخورد با تروما و دیگر حوادث نامطلوب زندگی می‌باشد. از طرفی تحقیقات دیگری هم وجود داردکه در آنها بطور جداگانه نقش هر یک از عوامل خانوادگی و یا فردی و یا مدرسه ای را بر پیامدهای تاب‌آوری مورد بررسی قرار داده اند.
کنکاش در مبانی ومدل‌های نظری ارائه شده در خصوص تاب‌آوری، همچنین بررسی پژوهشهای انجام شده که در فصول قبل بدان‌ها اشاره شد، نشان می‌دهد درک و تبیین آنچه که در تاب‌آوری اتفاق می افتد مستلزم ادراک فرآیندها و کارکرد‌های تنظیمی می‌باشد که خود متأثر از سیستم‌های دیگر می‌باشد. بطور کلی، برپایه مباحث نظری، اجماع کلی در خصوص اهمیت تنظیم هیجان و بکارگیری راهبردهای مقابله ای مؤثر در کارکردهای تاب‌آوری وجود دارد؛ اگر چه توافق کمی بر مفهوم سازی، تعریف و عملیاتی نمودن تنظیم هیجان درادبیات تحقیق وجود دارد. مکانیزم‌ها و فرآیندهای تنظیمی مقابله موفق یا به بیان دیگر رشد تاب‌آوری هیجانی بوسله گستره ای از راهبردهای مقابله ای یعنی قدرت انتخاب راهبردهای مناسب با عوامل استرس زای محیطی و توانایی اجرایی کردن چنین راهبردهایی صورت می گیرد. اما مروری بر پژوهش‌ها ونظریات موجود نشان می‌دهد که تا کنون پژوهشی که بتواند در یک مدل تبیینی و علّی به بررسی عوامل حفاظتی درونی و بیرونی مؤثر بر فرآیندهای تنظیمی و پیامدهای تاب‌آوری هیجانی و تحصیلی بپردازد انجام نشده است.
بنابراین همانگونه که بیشتر گفته شد مهم ترین اهداف این پژوهش عبارتند از:
ارائه مدلی تبیینی از چگونگی تاب‌آوری هیجانی و تحصیلی با ایجاد تمایز میان عوامل حفاظتی، فرآیندها، و پیامدهای تاب‌آوری.
بررسی پیش‌آیندهای فرآیندهای تنظیمی پژوهش با در نظرگرفتن عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی.
مقایسه‌ی تأثیر قدرت پیش‌بینی‌کنندگی عامل‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی بر فرآیندهای تنظیمی پژوهش.
بررسی نقش فرآیندهای تنظیمی پژوهش به عنوان متغیر میانجی میان متغیرهای برون‌زاد و تاب‌آوری تحصیلی و هیجانی.
بررسی ارتباطات درونی و نیمرخ پیش‌بینی‌های تاب‌آوری تحصیلی و هیجانی.
مقایسه نیمرخ پیش‌بینی‌های افراد تاب‌آور و غیر تاب‌آور در رویکرد متمرکز بر شخص.

مطلب مرتبط :   مقاله درباره عدالت اجتماعی

در این پژوهش باورهای انگیزشی (خود کنترلی، خود – اطمینانی، ارزش گذاری مدرسه، جهت گیری یادگیری، و اجتناب از شکست )، دلبستگی، و جو تعاملی معلم- دانش‌آموز به عنوان متغیرهای برون زاد مدل و راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات به عنوان متغیر واسطه ای و تاب‌آوری هیجانی وتاب‌آوری تحصیلی به عنوان متغیرهای درون زاد مدل بودند. در شکل شماره 2-1 نمایی از مدل پژوهش ارائه گردیده است.

2-10-فرضیه‌های مدل

در این مدل با استناد به نظریه‌ها و پژوهش‌های انجام شده برای مسیرهای ارائه شده فرضیه‌های زیر مطرح می‌شود:
مسیر باورهای انگیزشی به راهبردهای مقابله‌ای :
1 – خود کنترلی، خود اطمینانی، ارزش گذاری مدرسه، و جهت گیری‌های یادگیری با راهبردهای مقابله‌ای فعال، و راهبردهای مقابله‌ای جستجوی حمایت رابطه ای مثبت و با راهبردهای کناره گیری، و راهبردهای اجتنابی رابطه منفی دارد.
2 -مسیر سیستم دلبستگی به راهبردهای مقابله‌ای :
دلبستگی ایمن با راهبردهای مقابله‌ای فعال، و راهبردهای مقابله‌ای جستجوی حمایت، و تنظیم شناختی مثبت رابطه ای مثبت و با راهبردهای کناره گیری، راهبردهای اجتنابی، و تنظیم شناختی منفی رابطه منفی دارد.
3-مسیر جو تعاملی معلم -دانش‌آموز به راهبردهای مقابله‌ای:
ارضاء نیاز به خوداستقلالی و نیاز به تعلق و نیاز به مهارت با راهبردهای مقابله‌ای فعال، و راهبردهای مقابله‌ای جستجوی حمایت، و تنظیم شناختی مثبت رابطه مثبت و با راهبردهای کناره گیری، و راهبردهای اجتنابی، و تنظیم شناختی منفی رابطه منفی دارد.
4 -مسیر راهبردهای مقابله‌ای به تاب‌آوری تحصیلی و هیجانی :
راهبردهای مقابله‌ای فعال، و راهبردهای مقابله‌ای جستجوی حمایت رابطه ای مثبت و با راهبردهای کناره گیری، و راهبردهای اجتنابی رابطه منفی دارد.
2-10-1- فرضیه کلی مدل
باورهای انگیزشی و شناختی فرد، دلبستگی به والدین و همسالان، و جو تعاملی معلم-دانش‌آموز از طریق تأثیر بر راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی تاب‌آوری تحصیلی و هیجانی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

شکل شماره 2-1 مدل تاب‌آوری تحصیلی و هیجانی پژوهش را نشان می دهد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم

روش پژوهش

در این فصل ابتدا به معرفی جامعه اماری و شرکت‌کنندگان در پژوهش پرداخته و سپس ابزارهای پژوهش و روش‌های احراز پایایی و روایی مطرح می‌گردند. پس از آن نیز نحوه اجرای پژوهش و تحلیل‌های اماری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

3-1- شرکت کنندگان

پاسخی بگذارید