منابع و ماخذ مقاله راهبردهای مقابله

Location arrow icon. 3d render of chrome location arrow symbol isolated on white background.

2
60/0
65/0
48/0
51/0
60/0
59/0
58/0
61/0
63/0
29/0

16
18
19
20
23
24
25
28
29
33

29/0
38/0
50/0
48/0
52/0
42/0
41/0
49/0
46/0

34/0

38
39
40
46
49
50
51
52

62/0
66/0
68/0
36/0
37/0
62/0
60/0
62/0
مقدار ارزش ویژه 95/9 38/4 48/2
درصد واریانس 42/14 43/8 25/8
واریانس کل 03/31

3-2-4- مقیاس راهبردهای مقابله‌ای
این ابزار یک مقیاس خود گزارشی است که درآن افراد تلاشها و راهبردهای مقابله‌ای خود را در برخورد با شرایط نامطلوب استرس زا توصیف می نمایند. این مقیاس توسط سندلر، آیرز، برنزویگ و مپلر هرسون ولوستیگ(1990) طراحی شده است. منبع اولیه گویه های این ابزار از مقایس مقابله‌ای متمرکز بر رفتار ویلز (1985) گرفته شده است.
سپس سندلر و همکاران (1990) به منظور ارائه‌ی ابزاری جهت شناسایی انوع مختلف انواع راهبردهای مقابله‌ای گویه‌هایی را بدان افزودند. این گویه ها حاصل تحلیل محتوای پاسخ های گسترده و بازی است که کودکان و نوجوانان در برخورد با مشکلات بیان کرده اند. تحلیل محتوا بیانگر 11 بعد مختلف از انواع راهبردهای مقابله‌ای می‌باشد. این ابعاد عبارتند از :
1) تصمیم گیری شناختی (CDM): مثل: قبل ازاینکه کاری انجام دهم درباره کارهایی که می توانم انجام دهم فکر می کنم.
2) حل مستقیم مسئله DPS)) : مثل : کارهایی انجام می دهم تا وضعیت را بهتر کنم.
3) جستجوی اطلاعات (SU): مثل تلاش می کنم بهفمم چرا چننی شرایطی بوجود آمده است.
4) بازسازی شناختی مثبت (POS) مثل سعی می کنم فقط به چیزهای خوب در زندگی فکر کنم.
5) بیان احساسات (EF ): مثل: احساساتم را می نویسم.
6) آزاد سازی فیزیکی عواطف (PRE) مثل دربرخورد بامشکلات من ورزش می کنم.
7) اعمال کناره گیری (DA) :مثل: تلویزیون تماشا می کنم.
8) اجتناب رفتاری AVA)): مثل سعی می کنم خود را از مشکل دور نگه دارم.
9) اجتناب شناختی (CA) مثل: سعی می کنم به مشکل فکر نکنم و آن را از ذهن خود دور نگه دارم.
10) حمایت های مستقیم برای حل مسئله (PES) مثل : از پدر و ماردم می خواهم که مرا در حل مسئله کمک کنند.
11) جستجوی حمایت های عاطفی مستقیم (EFS) مثل درباره احساسم با پدر ومادرم گفتگو می کنم.
از طرفی این 11 بعد می توانند در چهار بعد کلی نیز تقسیم بندی می گردند که عبارتنداز:
الف) مقابله متمرکز بر حل مسئله که شامل راهبردهای تصمیم گیری شناختی، حل مستقیم مسئله و جستجوی اطلاعات می باشد.
ب : مقابله بازسازی مثبت شامل راهبردهای تمرکز بر تجربیات مثبت،‌ تفکر خوش بینانه (معنا دهی مثبت )،‌ باور کنترل و توانایی فائق آمدن بر موقعیت،‌کاهش اهمیت موقعیت راهبردهای کناره گیری : شامل آزاد سازی فیزیکی،‌ عواطف و فعالیت های اجتنابی.
ج : راهبردهای اجتنابی : شامل راهبردهای اعمال اجتنابی،‌ سرکوب کردن،‌ تفکرات آرزومندانه.
د : راهبردهای جستجوی حمایت : شامل راهبردهای بکارگیری حمایت عملی افراد در جهت حل مسئله،‌ جستجوی حمایت اجتماعی برای تخلیه احساسات و کاهش عواطف منفی.
این مقیاس مشتمل بر 52 گویه می باشد و بر اساس مقیاس 4 درجه‌ای همیشه = 4، بیشتر اوقات = 3، بعضی وقتها =2 و هرگز =1 درجه بندی شده است که آزمودنی در پاسخ به هر گویه یکی از گزینه های فوق را انتخاب می کند.
مطالعه اولیه از این ابزار در برنامه‌ای برای پیشگیری در کودکان و نوجوان طلاق توسط آیرز، سندلر و روزا (1990) صورت گرفته است. نتایج تحلیل محتوای تأییدی 7 بعد از 11 ابعاد فوق را تأیید نموده است. دراین مطالعه همچنین، چهار بعد راهبردهای مقابله فعال، راهبردهای کناره‌گیری، راهبردهای جستجوی حمایت، و راهبردهای اجتنابی بهترین تطابق را با داده ها دارند. همچنین این مطالعه مدل ساختاری را مورد آزمون قرار داه است که بر مبنای آن راهبردهای متمرکز بر حل مسئله با نشانه های افسردگی و اضطراب پایین وعزت نفس بالا ارتباط داشته همچنین بازسازی شناختی مثبت منجر به اختلالات روانی کمتری خواهد شد. راهبردهای کناره گیری نیز با اختلالات بالای افسردگی و راهبردهای اجتنابی با عزت نفس پایین همراه می باشد. نتایج تحلیل عاملی در جدول 3-4 آمده است.

جدول 3-4- نتایج تحلیل عاملی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای
سئوالات راهبردهای مقابله فعال راهبردهای کناره‌گیری راهبردهای جستجوی حمایت راهبردهای اجتنابی
1
2
7
8
14
15
20
21
26
27
33
34
39
40
46
47
51 58/0
46/0
60/0
57/0
50/0
40/0
60/0
59/0
68/0
47/0
65/0
68/0
57/0
34/0
51/0
49/0
52/0

4
17
23
29
36
42
44
49

52/0
81/0
59/0
75/0
35/0
80/0
39/0
40/0

3
16
25
28
32
38
41
45
52
6
58/0
48/0
62/0
69/0
39/0
53/0
34/0
51/0
50/0
31/0

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

24
37
43
50

43/0
54/0
44/0
47/0
مقدار ارزش ویژه 10/7 62/3 20/3 43/2
درصد واریانس 81/11 90/6 70/6 65/6
واریانس کل 10/32

ضرایب آلفای کرونباخ گزارش شده و در مطالعه جداگانه توسط سندلر و همکاران (1990) و آیرز و همکاران(1991) و پژوهش حاضردر جدول زیر گزارش شده است.

جدول 3-5- ضرایب آلفای کرونباخ راهبردهای مقابله‌ای
سندلر و همکاران (1990) راهبردهای مقابله ای فعال 88/0 بازسازی شناختی مثبت راهبردهای کناره گیری راهبردهای اجتنابی
65/0 راهبردهای جستجوی حمایت 86/0
زیر مقیاس ها CDM DPS SU PCR DA PRE AVA CAV PFS EFS EF
سندلر و همکاران (1990) 62/0 61/0 58/0 83/0 * * 43/0 62/0 74/0 710 *
آیرز (1991) 72/0 68/0 72/0 68/0 60/. 64/0 64/0 72/0 46/0 50/. 34/0
پژوهش حاضر 66/0 62/0 70/0 56/0 35/0 80/0 * 44/0 55/0 63/0 *
توجه: ابعادی که با ستاره مشخص شده‌اند در این تحقیقات مورد استفاده قرار نگرفته اند.
در پژوهش حاضر ضرایب پایایی آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس های راهبردهای مقابله فعال، راهبردهای کناره‌گیری، راهبردهای جستجوی حمایت، و راهبردهای اجتنابی به ترتیب 86/0، 74/0 ،76/0، و 49/0بدست آمده است. 3-2-5- پرسشنامه تنظیم شناختی عاطفی(CERQ)
پرسشنامه تنظیم شناختی عاطفی توسط گارنفسکای و کراجی (2003) به منظور تأکید بر راهبردهای شناختی و پیشانیدی تنظیم عواطف طراحی شده است. این پرسشنامه شامل 9 راهبرد شناختی تنظیم عواطف می باشد. فرم بلند آن شامل 36 گویه بوده و هر چها گویه هر کدام از راهبردهای فوق را می سنجد و فرم کوتاه آن شامل 18 گویه می باشد و هر دو گویه هر کدام از زیر مقیاس های مدرک را مورد سنجش قرار می دهد که عبارتند از سرزنش خود، سرزنش دیگران، پذیرش، تمرکز بر برنامه ریزی، تمرکز بر تجربیات مثبت، فاجعه آمیز خواندن، ارزیابی های مثبت، نشخوار فکری حادثه منفی و کاهش اهمیت موقعیت. در این تحقیق از فرم کوتاه آن استفاه شده است. درجه بندی آن بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت از 1= هرگز تا 5= اغلب اوقات می باشد. همسانی درونی فرم بلند آن از 68/0 تا93/0 و اعتبار همگرا و واگرایی آن از طریق بررسی همبستگی آن، با پرسشنامه‌های افسردگی و اضطراب (دروگانیز،1977) توسط گارنفسکای و کراجی(2001، 2002، 2004) وکراجی و گارنفسکای(2003) مورد تأیید قرار گرفته است.
پایایی و روایی فرم کوتاه آن نیز توسط گارنفسکای و کراجی (2008) مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. ضرایب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس سرزنش خود 67/0 ولی برای زیر مقیاس های دیگر از 73/0 تا 81/0 گزارش شده است. در مجموع خصوصیات روان سنجی آن مورد تأیید می باشد.
اعتبار همگرا و واگرایی آن نیز از طریق بررسی همبستگی آن با آزمون چک لیست علائم (دروگاتیز، 1977) و زیر مقیاس های افسردگی و اضطراب آن مورد تأیید قرار گرفته است.
در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و برای سنجش روایی از تحلیل عوامل استفاده شد. شاخص KMO برابر 75/0 و مقدار مجذور خی‌دو در آزمون کرویت بارتلت برابر 04/2، که در سطح 0001/0 P معنا دار بوده که نشان دهنده کفایت نمونه‌گیری و ماتریس همبستگی گویه‌های مقیاس بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی بیانگر وجود2عامل کلی در مقیاس بود. عامل‌های موجود بر اساس ارزش ویژه‌ای که داشتند، در مجموع 70/33 درصد از واریانس کل مقیاس را پیش‌بینی می‌کردند. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس های تنظیم هیجانی شناختی مثبت و تنظیم هیجانی شناختی منفی به ترتیب 75/0 و 73/0 بدست آمده است. نتایج تحلیل عاملی در جدول 3-6 آمده است.

جدول شماره 3-6- نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه تنظیم شناختی عاطفی
گویه‌ها تنظیم هیجانی شناختی مثبت تنظیم هیجانی شناختی منفی
2
3
5
8
9
10
12
14
16

1
4
6
7

13
15
17
18
45/0
53/0
55/0
53/0
57/0
66/0
44/0
38/0
60/0

38/0
59/0
67/0
72/0
66/0
73/0
32/0
33/0
مقدار ارزش ویژه 10/3 98/2
درصد واریانس 15/17 56/16
واریانس کل
70/33

3-2-6- مقیاس تاب‌آوری تحصیلی
منظور از تاب‌آوری تحصیلی در این پژوهش، مجموع نمرات هر فرد در مقیاس تاب‌آوری تحصیلی (مارتین،2006) و زیر مقیاس های رفتاری چرخه انگیزشی و درگیری دانش آموزان (مارتین، 2001، 2003)، شامل اصرار و پافشاری، برنامه ریزی، مدیریت مطالعه – خود- ناتوان سازی و عدم درگیری، در کنار نمرات پیشرفت تحصیلی استانداردشده بوده که بصورت نمره فاکتور تحلیل عاملی پرسشنامه‌های فوق در نظر گرفته می‌شود. ضرایب بار عاملی به ترتیب برای مقیاس تاب آوری تحصیلی، ابعاد رفتاری سازگار و ناسازگار و نمرات پیشرفت تحصیلی استانداردشده عباتند از: 68/0، 66/0، 67/0-، و 50/0. شاخص KMO برابر59/0 و ضریب کرویت بارتلت برابر 48/76 که در سطح 0001/0 معنا دار بوده است. واریانس تبیین شده نیز برابر با 31/41 می‌باشد. زیر مقیاس های رفتاری چرخه انگیزشی و درگیری دانش آموزان (مارتین، 2001، 2003) معرفی گردیده‌اند و مقیاس تاب‌آوری تحصیلی مارتین در ادامه معرفی می‌گردد.

3-2-6- 1- مقیاس تاب‌آوری تحصیلی مارتین
مقیاس تاب‌آوری تحصیلی مارتین به منظور سنجش تاب‌آوری تحصیلی دانش آموزان در بر خورد با موانع، چالش ها و شرایط فشار و استرس تحصیلی توسط (مارتین، 2001، 2003) طراحی شده است. این مقیاس یک مقیاس تک بعدی بوده و شامل 6 گویه می باشد. هر گویه با مقیاس لیکرت از 1= کاملاً مخالم تا 7 (کاملاً موافقم) درجه بندی شده است. روایی بیرونی این مقیاس نیز از طریق اعتباریابی از روشهای تحلیل مسیر، همبستگی، و تحلیل خوشه ای با سازه های دیگر مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. روایی سازه این مقیاس در تحلیل بررسی روایی درونی از راه خصوصیات عاملی مورد تأیید قرار گرفته است. همسانی درونی مقیاس از طریق تحلیل گویه ها و همبستگی آنها، بررسی میانگین و انحراف معیار گویه ها، ضریب همبستگی کل با هر گویه، ضریب پایای آلفای کرونباخ به شکل اختصاصی هر بار با حذف آیتم ها قرار گرفته است. و همچنین بار عاملی گویه ها از 62/0تا 86/0 با توجه به تک بعدی بودن این مقیاس گزارش شده است که همگی بیانگر روایی مطلوب مقیاس تاب‌آوری تحصیلی می باشد. همچنین ضرایب پایایی آلفای کرونباخ اختصاصاً در هر بار حذف آیتم ها از 85/0 تا 88/0 گزارش شده است.
در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و برای سنجش روایی از تحلیل عوامل استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفه‌های اصلی بیانگر وجود فقط یک عامل کلی در مقیاس بود. عامل‌ موجود بر اساس ارزش ویژه‌ای که داشته در مجموع 90/47 درصد از واریانس کل مقیاس را پیش‌بینی می‌کردند.شاخص KMO برابر 83/0 و مقدار مجذور خی‌دو در آزمون کرویت بارتلت برابر 90/2 است که در سطح 0001/0 P معنا دار بوده و نشان دهنده کفایت نمونه‌گیری و ماتریس همبستگی گویه‌های مقیاس بود. ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای مقیاس برابر با 77/0 بدست آمده است. نتایج تحلیل عاملی در جدول 3-7 آمده است.
جدول3- 7- نتایج تحلیل عاملی مقیاس تاب‌آوری تحصیلی
گویه ها ضرایب بار عاملی
1
2
3
4
5
6 68/0
73/0
74/0
77/0
55/0
67/0
مقدار ارزش ویژه 90/2
درصد واریانس 90/47

3-2-7- مقیاس تاب‌آوری هیجانی
تاب‌آوری هیجانی در تحقیقات متعدد به اشکال گوناگونی عملیاتی شده است به عنوان مثال تنظیم عواطف (پایرز،2004)، بهزیستی روانی (وینسنت، 2007)، مجموعه ای از ویژگیهایی همچون حفظ رفتارهای نرمال، عزت نفس، انگیزش، معنویت و اخلاق، درگیری فعالانه در کارها (پاورز، 2008)، مجموع بهزیستی ذهنی و فقدان استرس بالینی در بررسی حوادث زندگی (متزل، 2007)، عدم وجود نشانه های بالینی، سازگای اجتماعی، ونمره پیشرفت تحصیلی، (سلمنت، 1999)؛ بررسی اضطراب آشکار، علائم افسردگی و حوادث استرس زای زندگی،(کوهن،1998)، تاب‌آوری عاطفی کودکان که یکی از 5 حوزه ای است که توسط بهزیستی عاطفی اجتماعی برنارد(2003) سنجیده می شود (پایرز، 2004).
در این پژوهش تاب‌آوری عاطفی شامل مجموعه ای از عواطف مثبت، همچنین عدم وجود نشانه‌های افسردگی و اضطراب، و بهزیستی روانی می باشد که توسط مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی واتسون ، کلارک و تلگن (1988)، پرسشنامه افسردگی کودکان (CDI ، کواکس و بک ، 1977) ، و بهزیستی روانی سنجیده می شود. شاخص کلی تاب آوری هیجانی نمره فاکتور تحلیل عاملی پرسشنامه‌های فوق می‌باشد. سپس به منظور مثبت شدن اهیت سازه، این نمره در تابع (1-) ضرب شده‌است. مقدار ضریب KMO برابر با 75/0 و ضریب کرویت باتلت برابر با 67/324 (001p/) می‌باشد. نتایج تحلیل عاملی در جدول زیر آمده‌است.

جدول 3-8 نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه‌های عواطف مثبت و منفی،
افسردگی، و بهزیستی روانی
متغیرها ضرایب
عواطف مثبت 53/0-
عواطف منفی 81/0
بهزیستی روانی 84/0-
افسردگی 84/0
واریانس کل 56/58
در ادامه این مقیاس‌ها به ترتیب معرفی می‌گردند.

3-2-7-1- مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی
این مقیاس توسط واتسون، کلارک و تلگن (1988) برای اندازه گیری عاطفه مثبت و منفی استفاده شده است. مؤلفین این مقیاس جهت ساخت یک مقیاس پایا و مختصر و هم با قابلیت اجرای راحت، مقیاس 20 ماده ای با عنوان PANAS را تدوین کرده اند. این مقیاس بصورت پنج نقطه ای از 1 (خیلی کم) تا 5 (خیلی زیاد) درجه بندی شده و هر یک از ده حالات عاطفی
مثبت و منفی را با دستورالعمل زمانی متفاوت می‌سنجد. در راهنمای تکمیل این مقیاس بسته به اهداف پژوهشی 7 دستورالعمل زمانی از “همین لحظه، امروز، چند روز گذشته، هفته گذشته، چند هفته گذشته، سال گذشته، و به طور کلی” پیشنهاد شده که در اینجا دستورالعمل زمانی “به طور کلی” استفاده شده است.
طراحان این مقیاس، ضرائب آلفای کرونباخ را بسته به دستورالعمل زمانی از 86/0 تا