منابع و ماخذ مقاله راهبردهای مقابله

وجو تعاملی 159
جدول شماره 4-22) رگرسیون راهبردهای مقابله‌ای بر روی باورهای انگیزشی،
دلبستگی به والدین و همسالان و جو تعاملی معلم-دانش‌آموز 161
جدول شماره 4-23) رگرسیون تنظیم شناختی بر روی باورهای انگیزشی، دلبستگی
به والدین و همسالان و جو تعاملی معلم-دانش‌آموز 162
جدول شماره 4-24) رگرسیون همزمان تاب‌آوری تحصیلی روی راهبردهای مقابله‌ای
و تنظیم شناختی مثبت و منفی با باورهای انگیزشی، دلبستگی به والدین و همسالان،
و جو تعاملی معلم-دانش‌آموز 163
جدول شماره 4-25) رگرسیون تاب‌آوری هیجانی بر روی باورهای انگیزشی، دلبستگی
به والدین و همسالان، وجو تعاملی 166
جدول شماره 4-26) رگرسیون همزمان تاب‌آوری هیجانی روی راهبردهای مقابله‌ای
و تنظیم شناختی مثبت و منفی با باورهای انگیزشی، دلبستگی به والدین و همسالان،
و جو تعاملی معلم-دانش‌آموز 168

جدول شماره 4-27- ضرایب تابع افتراقی استاندارد هریک از متغیرهای وارد در
معادله تحلیل افتراقی گروههای تاب آور تحصیلی و غیرتاب آور تحصیلی 175
جدول شماره 4-28- ماتریس ساختاری متغیرها بر اساس ترتیب اهمیت متغیرها
در افتراق گروهی تاب آور تحصیلی و غیرتاب آور تحصیلی 176
جدول 4-29 میانگین استاندارد شده 177

جدول 4-30- درجه قدرت تفکیک و تشخیص معادله تحلیل افتراقی 177
جدول شماره 4-31- ضرایب تابع افتراقی استاندارد هریک از متغیرهای وارد درمعادله
تحلیل افتراقی گروههای تاب آور هیجانی و غیرتاب آور هیجانی 179
جدول شماره 4-32- ماتریس ساختاری متغیرها بر اساس ترتیب اهمیت متغیرها در
افتراق گروههای تاب آور هیجانی و غیرتاب آور هیجانی 180
جدول 4-33 میانگین استاندارد شده 180

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-34- درجه قدرت تفکیک و تشخیص معادله تحلیل افتراقیگروههای تاب
آور هیجانی و غیرتاب آور هیجانی 181
فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل1 -1- عوامل حفاظتی تاب‌آوری در کودکان و نوجوانان 12
شکل 1- 2- مدل کامپفر (1999) (شخص – فرآیند- بافت) 18
شکل 1-3 ددیگاههای نظری اصلی و سازه های مربوطه . 42
شکل 1-4- چرخه انگیزشی و درگیری دانش‌آموزان 43
شکل 1-5- مدل کارکردی دلبستگی 48
شکل1-6- مدل فرآیندهای تاب‌آوری بر مبنای جو تعاملی معلم- دانش‌آموز 51
شکل 1-7- مدل کلی تاب آوری تحصیلی و هیجانی 56
شکل شماره 2-1- مدل تاب‌آوری تحصیلی و هیجانی پژوهش 105
شکل شماره 4-1) زیر مدل‌های مورد بررسی در پژوهش 133
شکل شماره 4-2) مدل تأثیر باورهای انگیزشی، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم
شناختی هیجانات، و تاب‌آوری تحصیلی 138
شکل شماره 4-3) مدل تأثیر باورهای انگیزشی، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم
شناختی هیجانات، و تاب‌آوری تحصیلی 141
شکل شماره 4-4: مدل دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم
شناختی هیجانات، و تاب‌آوری تحصیلی 146
شکل شماره 4-5: مدل دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم
شناختی هیجانات، و تاب‌آوری هیجانی 149
نمودار شماره 4 -6 مدل جو تعاملی، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات،
و تاب‌آوری تحصیلی 157
شکل شماره 4 -7 مدل جو تعاملی، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات،
و تاب‌آوری هیجانی 160
شکل 4-8) تأثیر مستقیم متغیرهای برون‌زاد بر تاب‌آوری تحصیلی
شکل4-9) تأثیر راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات بر تاب‌آوری تحصیلی با
کنترل متغیرهای برون‌زاد 165
شکل 4-10) تأثیر مستقیم متغیرهای برون‌زاد بر تاب‌آوری هیجانی 167
شکل 4-11) تأثیر راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات بر تاب‌آوری هیجانی
با کنترل متغیرهای برون‌زاد 170
شکل 4-12) مدل نهایی: تأثیر راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات بر
تاب‌آوری هیجانی و تحصیلی با کنترل متغیرهای برون‌زاد 171

فصل اول

مقدمه

1-1-کلیات

مطالعات محققین در طی دهه هفتاد حاکی از آن بود که بسیاری از کودکان علیرغم تجربیات و شرایط نامطلوب و نامساعد، پیامدهای رشدی مطلوب و مثبتی را از خود نشان میدهند (به عنوان مثال: گارمزی ، 1974؛ موریارتی ، 1976؛ راتر ، 1979؛ به نقل از یتس و ماستن ، 2004). افرادی که چنین پیامدهای فراتر از انتظار از محیط‌های پرخطر را نشان میدادند؛ بقایی ، تاب‌آور ، مقاوم به استرس ، و یا آسیب ناپذیر نامیده شدند. چنین مشاهداتی خط سیر تحقیقات تاب‌آوری را در حوزه‌های مختلف روان شناسی از جمله روان شناسی تحولی، روان شناسی تربیتی، روان شناسی خانواده، و غیره به خود اختصاص داده است (کمپبل- سیلز ، کوهن ، واستین ،2006).
تحقیقات حوزه تاب‌آوری بیشتر معطوف به پاسخگویی به پرسشهایی از این قبیل می‌باشد: “چرا و چگونه برخی از افراد میتوانند در برخورد با شرایط ناگوار و استرس‌زاکارآمدی مؤثر خود را حفظ کنند در حالی که برخی دیگر امید خود را از دست میدهند؟ چگونه برخی بر این باورند که آنها میتوانند شرایط را عوض کنند؟ چه عواملی آنها را قادر می سازد که در شرایط بحران به سازگاری مثبت دست پیدا کنند؟”.
بطور کلی، تاب‌‌آوری توانایی بازگشت به حالت اولیه و سازگاری موفقیت آمیز علیرغم استرس زیاد و شرایط ناگوار می‌باشد (لوتار ، 1991). اگرچه باورهای اولیه در خصوص تاب آوری، آن را صفتی ذاتی در نظر گرفته و افراد تاب آور را غیر آسیب‌پذیر و با ویژگی‌های منحصر به فرد می‌پنداشتند؛ اما نتایج تحقیقات در سالهای اخیر نشان داده که تاب‌آوری یک توانمندی ذاتی نبوده و قابل دستیابی است و زمانی حاصل می‌شود که عوامل حفاظتی مناسب علیرغم وجود عوامل خطر زا در زندگی افراد تاب آور حضور داشته باشند (ماستن، 2001). بنابراین تمرکز اصلی پژوهشها در حوزه‌ی‌ تاب‌آوری شناسایی اسناد‌ها و شرایط مؤثر در رشد تاب‌آوری می‌باشد. چنین متغیرهایی به عنوان عوامل حفاظتی و یا ارتقاء دهنده یا ترغیب و تسهیل کننده تاب‌آوری مفهوم سازی شده اند. این عوامل حفاظتی را می‌توان در سه سطح طبقه بندی نمود: عوامل فردی، عوامل خانوادگی، و عوامل اجتماعی (گارمزی و راتر، 1983؛ راتر، 1990).
علاوه بر عوامل تأثیرگذار بر کارکردهای تاب‌آوری، موضوع دیگری که در تحقیقات مربوط به تاب‌آوری باید بدان توجه داشت، ماهیت سازه‌ تاب‌آوری است. در تحقیقات اولیه، این سازه اغلب به عنوان یک سازه تک بعدی در نظر گرفته می شد، اما برخی مطالعات و شواهد تحقیقاتی حاکی از آن بود که افراد در معرض خطر، علیرغم نشان دادن کارکردهای مهارتی و سازگاری در بعضی از حوزه‌ها، پیامدهای ناسازگارانه جدی را در دیگر زمینه‌ها نشان میدهند (به عنوان مثال، کافمن ، کوک ، آرنی ،جونز و پی تی نسکای ، 1994؛ لوتار، 1991؛ لوتار، سیچیتی ، و بیکر ، 2000) از این رو در سال‌های اخیر، به علت پیچیدگی سازه‌ی تاب‌‌آوری و گستردگی حوزه‌های مورد مطالعه، شناسایی ابعاد مختلف تاب‌آوری از جمله تاب‌آوری تحصیلی (وانگ ، هتیل و ولبرگ ، 1994؛ به نقل از سیچیتی و روگوش ،‌ 1997)، تاب‌آوری هیجانی (کلاین و شورت ، 1991؛ به نقل از سیچیتی و روگوش،
‌ 1997) و تاب‌آوری رفتاری (کارپنتیری ، مولهرن ، داگلاس ،‌هانا ، و فیرداغ ،1993؛ به نقل از سیچیتی و روگوش،‌ 1997) مورد توجه محققان قرار گرفته است. بررسی تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که اگرچه تاب‌آوری تحصیلی در تحقیقات متعددی به عنوان جنبه ای از سازگاری بیرونی مورد بررسی قرار گرفته است ( گارمزی و راتر،1983؛ لوتار،1991؛ ماستن، بست ، و گارمزی،1999؛ ماستن، 2004؛ ماستن، هوبارد ، گست ، تلگن ، گارمزی، رامیرز ، 1999)، اما تحقیقات معدودی کارکردهای درونی نوجوانان و جوانان را از قبیل تاب‌آوری هیجانی مورد بررسی قرار داده اند (ورنر و اسمیت ، 1982، 1992). تحقیقات معدودی نیز دو حوزه را همزمان مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند(روسر و اکسلز ، فریدمن ، 8199؛ وینسنت، 2007). از این رو به نظر می رسد بدلیل اهمیت حوزه پیشرفت تحصیلی و حوزه‌ بهزیستی روانی به عنوان شاخص‌های سازگاری رشدی موفقیّت‌‌آمیز، در نظر گرفتن همزمان دو حوزه تاب‌آوری تحصیلی و تاب‌آوری هیجانی برای دستیابی به یافته‌های نظری و عملی سازه تاب‌آوری و شناسایی پیش‌آیندها، فرآیندها، و پیامدهای آنها اساسی می‌باشد.
در خصوص عوامل پیشایندی و یا حفاظتی مؤثر در شکل‌گیری و تکوین تاب‌آوری باید خاطرنشان ساخت که بخشی از این عوامل حفاظتی می‌توانند نقش ساختاری داشته و برخی دیگر نیز به عنوان عوامل فرآیندی مطرح می‌‌گردند. بررسی مطالعات مربوط به تاب‌آوری همچنین گویای آن است که تحقیقاتی که تا کنون در حوزه تاب‌آوری صورت پذیرفته است، با نگاهی ساختاری، عمدتاً‍، به بررسی عوامل حفاظتی متعدد فردی و خانوادگی و اجتماعی مؤثر در پیامدهای تاب‌آوری در یک سطح تحلیل پرداخته اند و تمایز میان عوامل حفاظتی ساختاری و فرآیندی کمتر مورد توجه بوده‌است.
در خصوص فرآیند‌های مؤثر در کارکردهای تاب‌آوری باید خاطر نشان ساخت که فرآیندهایی که منجر به تاب‌آوری می‌شوند، باید متناسب با حوزه مورد بررسی انتخاب گردند. از آنجا که در پژوهش حاضر دو حوزه تاب‌آوری تحصیلی و هیجانی مطرح می‌باشند، فرآیندهای متناظر با این دو حوزه، تنظیم هیجان و مقابله‌ می‌باشند.کارکردهای متعدد روانی،‌ شناختی، فیزیولوژیکی، و رفتاری به موفقیت افراد در تنظیم هیجانات وابسته است (گراس و تامپسون ،‌ 2006). کارکردهای مؤثر تنظیم هیجانات تأثیر ارزیابی‌ها و واکنشهای ذهنی افرادرا در برخورد با حوادث استرس‌زاتعدیل می کنند و منجر به واکنشهای شناختی، انگیزشی، و رفتاری مناسب و مورد نیاز در چنین شرایطی می شوند (کرامر ، 1991؛ لازاروس، 1980، 1991؛ پانول‌هاس ، فریندهندلر و هیز ، 1995؛ به نقل از گراس و تامپسون، 2007). بنابراین یکی از عوامل بسیار مهمی که می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در تاب‌آوری داشته باشد؛ تنظیم هیجانات و بکارگیری راهبرد‌های مقابله‌ای است.
همانگونه که ذکر شد علاوه بر فرآیندهای درگیر در تاب‌آوری، عوامل حفاظتی ساختاری مؤثر بر تاب‌آوری در سه سطح فردی، خانوادگی، و اجتماعی مورد تأکید نظریه‌پردازان بوده است. از جمله عوامل حفاظتی فردی مؤثر و مورد تأکید تحقیقات در دو حوزه‌ی نظری و پژوهشی بر الگوهای مقابله‌ای و تنظیمی، باورهای انگیزشی می‌باشد. در واقع، یکی از عواملی که می‌تواند فرآیندهای تاب‌آوری را تسهیل نماید و نقش بنیادی و مهمی را در انواع کارکردهای خود تنظیمی، درگیری و مشارکت آموزشی، کیفیت مقابله، و دیگر شاخص‌های تاب‌آوری داشته‌باشد، باورهای انگیزشی و اسنادهای علّی می‌باشد (آلپورت و دوویک ، 2002؛ آلپورت ودوویک 2005؛ استیپک ، 2002؛ اسکینر،2000؛ به نقل از مارتین و مارش ، 2003)‌. به همین لحاظ در پژوهش حاضر چنین باورهایی به عنوان عامل فردی مدّ نظر قرار گرفتند.

اگر چه تحقیقات زیادی درخصوص کارکردهای روان شناختی مقابله‌ای در برخورد با شرایط استرس‌زاصورت گرفته است (کانر – اسمیت، کامپاز،‌ سالتزمن،‌ تامپسون، و وودوورث ،‌ 2000)، اما به اعتقاد کانر-اسمیت و همکاران (2000) درک بهتر فرآیندهای مقابله‌ای در کودکان و نوجوانان نیاز به بررسی فرایندهای اجتماعی شدن و توجه و بررسی عمیقتر بافت‌های اجتماعی دارد. نظریه‌های مختلفی از جمله نظریه تحول سیستمی، آسیب شناسی روانی رشدی بخوبی دیدگاه تبادلات بوم شناختی برونفن برنر بر ارتباط و تعامل میان عوامل تأثیرگذار بر رشد کودکان و نوجوانان تاکید دارند. همه نظریات فوق فرض می کنند که از بدو تولد، تعامل میان پیش‌آمادگی‌های ژنتیکی و عوامل محیطی با یکدیگر، منجر به شکل گیری الگوهای رفتاری می شوند (سامروف ، 2000). تعامل فاکتورهای متعدد فردی و محیطی از قبیل خانواده، معلمین، همسالان، و دیگر نیروهای تأثیرگذار اجتماعی می توانند به عنوان عوامل تسهیل کننده و یا بازدارنده در سیر تحول یا حتی تغییر دهنده الگوهای رفتاری قبلی مطرح گردند. (سامپسون و لوب ، 1993). در واقع تاب‌آوری به عنوان سازگاری موفقیت آمیز در برخورد با بحران و استرس (ماستن، 1994)، ناشی از فرایندهای تعاملی کارکردهای سطوح مختلف می باشند (سامروف، 2000). یکی از سیستم‌های تأثیرگذار بر فرآیندهای تنظیم عواطف و هیجانات، خانواده می‌باشد. علیرغم چندین دهه تحقیق برروی اهمیت بافت اجتماعی، بویژه خانواده، تاکنون تحقیقات بسیار کمی در زمینه تأثیر روابط اجتماعی در رشد عواطف وکارکردهای تنظیمی کودکان صورت گرفته است. در واقع اگر چه اکثر روان شناسان معتقدند که خانواده تأثیر مهمی را بر رشد عواطف کودکان و نوجوانان دارد (دارلینگ و استین برگ ، 1993)؛ اما چگونگی این تأثیرگذاری کمتر روشن شده است. یکی از عوامل و فرآیندهای مهم و زیر بنایی، سبک‌های دلبستگی افراد می‌باشد. تحقیقات نشان داده اند که سبک دلبستگی افراد تمام سطوح کارکردی افراد در برخورد با حوادث سخت متأثر می‌سازد (دایپرلینک ، لسکالا ، تولاس ، و انگدال ، 2001). بنابراین در پژوهش حاضر سبک‌های دلبستگی به عنوان عامل خانوادگی مدّ نظر قرار گرفت.
علاوه بر خانواده، عوامل و نهادهای اجتماعی دیگری همچون محیط‌های آموزشی نقش مهمی در رشد عواطف وکارکردهای تنظیمی کودکان و نوجوانان ایفا می‌نمایند. اگر چه در این زمینه به لحاظ نظری، نظریات متعددی وجود دارد (به عنوان مثال: اکسلز، ویگیلفید، و شیفیلد، 1998)، اما میزان و نحوه و گستره ای که چنین ارتباطات اجتماعی می‌توانندپاسخهای مقابله‌ای را در دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی و در برخورد با تجربیات استرس‌زامتأثر سازند، اندک بوده و به نظر حوزه‌ای پر ابهام را فراروی محققان قرار داده است.
نظریه نیازهای روان‌شناختی دسی وریان (1985، 2000، 2002) یکی از مهمترین نظریه‌های انگیزشی است که در مطالعات مربوط به مقابله در محیط‌های آموزشی نقش دارد. از این رو به نظر می‌رسد چنین عاملی می‌تواند به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار اجتماعی بر الگوهای مقابله‌ای در برخورد با شرایط استرس‌زا لحاظ شود.
در کنار تحقیقاتی که نقش عوامل فردی، مدرسه ای و یا خانوادگی را بر راهبردهای تنظیم مورد کنکاش قرار می‌دهند، پژوهش‌های دیگری نیز در حوزه فرآیندهای تنظیمی به بررسی نقش راهبردهای تنظیم هیجانات و مقابله در عملکردهای تحصیلی، شناختی، رفتاری و پیامدهای بهزیستی روانی پرداخته اند و نتایج با ارزشی را در تأکید نقش توانایی‌های مقابله‌ای و تنظیم هیجانات در چنین شاخص‌های سازگارانه بدست آورده اند.
بنابراین بررسی دقیق مدل‌ها و نظریات موجود در تاب‌آوری، همچنین پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که ما در حوزه تاب‌آوری با فقدان مدل‌هایی علّی و تبیینی مواجه هستیم. مدل‌هایی که در آنه

Author: مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *