منابع و ماخذ مقاله و

دانلود پایان نامه

میگفتم با توجه به اینکه روحیهی من اینجوریه میتونم به عنوان یه مرد زندگی کنم ولی تو ایران قبول نمیکنن که من تغییر جنسیت بدم. الان هرجا که برم پزشکی قانونی یا هر جای دیگه میگن تو جسمت سالمه نمیشه تغیر جنسیت بدی».
بررسی و تحلیل تم و مقایسهی دو گروه مبتنی بر سیطرهی جنسیت (315 و 325)
هر دو گروه از تبدیلخواهان در سالهای پیش از عمل واجد تجربهی از دست دادن شریک جنسی– عاطفی خود بودهاند. اماتفاوت تجربهی دو گروه یاد شده در نوع جدایی است: تبدیل خواهان MtF این مسئله را به صورت «رها شدن» و به خصوص ضربه خوردن از روابط عاطفی توصیف می کنند در حالی که تبدیل خواهان FtM سخن از «از دست دادن » معشوقه به میان میآورند. تفاوت این دو در نوع از دست دادن رابطه، معطوف است به قضاوت بعدی و آثار ماندگار منفی آن؛ گروه اول خود را رها شده و تنها در دنیای عاطفیِ سراسر «ضربه» باز می یابند، حال آنکه گروه دوم با وجود دردناک بودن «از دست دادن» مخاطب عاطفی خود فاقد چنین حسی هستند.
نقطهی مشترک تجربهی هر دو گروه در الزامات محدودکنندهی تحمیلی از سوی جسم است. بدن دخترانه برای پسرسرشت و بدن پسرانه برای دخترسرشت.
کد 316: حسرت رابطهی عاطفی مبتنی بر احساسات، ‌به مثابهی یک جایگزین برای روابط مبتنی بودن بر «ابژه- بودن» جنسی
مشارکتکنندهی شمارهی 1:
«دوست دارم فردی تو زندگیم بیاد که نگاه جنسی به من نداشته باشه نگاه عاطفی به من داشته باشه. چون این من بودم که همیشه عاشق بودم هیچکس عاشق من نبوده. کسی باشه که منرو دوست داشته باشه. یه کسی که به خاطر من وارد فروشگاه شده و واسم یه کارت پستال بخره. همین برای من کافیه. این قضیه برای من خیلی دردناک شده».
مشارکتکنندهی شمارهی 6:
«واقعیتش رو که بخوای من هیچوقت نیاز جنسی محض نداشتم. نیازهای عاطفی من بود که منرو به سمت سکس با یه مرد میکشوند».
مشارکتکنندهی شمارهی 6:
«اینکه ما هم مثل دخترهای دیگه دوست داریم ازدواج کنیم یا حداقل اینکه یه دوست پسری داشته باشیم که همیشه کنارمون باشه. فقط به فکر یکی دوشب سکس نباشه ولی واقعا هیچوقت نمیتونیم همچین کسی رو تو زندگی پیدا کنیم».
کد 326: تجربهی روابط عاطفی نسبتا پایدار و تداوم احساسات عاشقانهی تبدیلخواه در طول زمان
مشارکتکنندهی شمارهی 9:
«به این دوستم که تا الان هم باهاش هستم، که 6 سال هم از دوستیمون میگذره یه کم نزدیک شدم و باهاش صحبت کردم. بعد از یک ماه هم که از دوستیمون گذشت براش توضیح دادم که به جسم من نگاه نکن. من درونم پسره کاملا. اون هم دوست داشت چون خانوادش یهجوری هستند که داشتن دوست پسر رو کاملا منع میکنن. کاملا یه چیز غیرقابل قبول میدونند و از اونهایی هستند که اگه بفهمند، طرف دوستپسر داره بگن برو دیگه نمیخوایم ببینیمت».
مشارکتکنندهی شمارهی 12:
«18 سالم که بود، من یه کلاسهایی میرفتم که یه دورهی دوماهه گذاشته بودند تو دماوند که آموزش کار روی بلور بود. واسه همین من باید تو خوابگاه میموندم. دیگه خوابگاه که رفته بودم فکر کنید که پر دختر. منم لای این همه دختر. منم نمیتونستم واقعا خودمرو کنترل کنم. حس داشتم به دختر کاملا. اونجا با یه خانمی آشنا شدم که هنوز هم تو زندگی من هست. البته الان ازدواج کرده. بچهدار هم شده ولی من همیشه تو زندگیش بودم».
بررسی و تحلیل تم و مقایسهی دو گروه مبتنی بر سیطرهی جنسیت (316 و 326)
فرانک لوییس(2002)، در مقالهای تحت عنوان «شرح روابط پایدار در میان FtMها و MtFها: یک تفاوت چشمگیر»، به بررسی این امر میپردازد که چرا FtMها به نظر میرسد که نسبت به MtFها در برقراری روابط پایدار موفقترند. درانجام اینکار، درک این موضوع حائز اهمیت است که زن بودن و مرد بودن در یک بافت اجتماعی به چه معناست. نتیجهای که این مقاله بهدست میدهد حاوی این مطلب است که FtMها توانایی بیشتری را برای بهدست آوردن و نگهداشتن شرکای جنسی ثابت دارند. مصاحبه بر روی هر دو گروه تبدیلخواهان جنسی آشکار میکند که توانایی نگهداشتن شریک جنسی ثابت مرتبط است با جامعهپذیری جنسیتی. اجتماعی شدن بهعنوان یک دختر و سپس بهعنوان یک زن، اهمیت پیوندهای عاطفی در روابط جنسی مانند پیوند و مراقبت را بالا میبرد. درمقابل، اجتماعی شدن بهعنوان یک پسر و سپس بهعنوان یک مرد، اهمیت بیشتر را برروی نقش شخصیت فیزیکی مرد و شریک جنسیاش در بهدست آورد و نگهداشتن رابطه جنسی قرار میدهد.

پژوهشگر نیز به همین موضوع بسنده میکند و دلیل این امر را در جامعهپذیری متفاوت این دو گروه از تبدیلخواهان میداند و علاوه بر این با توجه به نتایج بهدست آمده در طول پژوهش این نکته را هم مورد توجه قرار میدهد که نگاهی که بر تبدیلخواهان MtF وجود دارد، همواره نگاهی جنسی است و اینان در جامعهی ما همواره به صورت ابژهی جنسی بودهاند. به همین خاطر میتوان درک کرد که چرا هیچکدام از این شش مشارکتکننده تجربهی داشتن یک رابطهی نسبتا پایدار (حتی چند ماه) را در زندگی خود تجربه نکردهاند. اما در مقابل تبدیلخواهان FtM از رابطههای چندسالهای که قرار است به ازدواج ختم شود، سخن به میان میآورند. در صورتیکه اینان حتی از لحاظ جنسی توانایی ارضای شریک جنسی خود را ندارند.
کد 327: تجربهی رابطهی عاطفی مبتنی بر اصالت ذهن مردانه در برابر کاستیهای جسم دخترانه
مشارکتکنندهی شمارهی 7:
«یه سال من ترم تابستونی مهمان بودم تو دانشگاه پیشوا که اونجا با یه خانمی آشنا شدم. خیلی بهش حس داشتم. دلم میخواست همهجوره تامینش کنم. حس اینو داشتم که زنمه و باید همهجوره تامینش کنم. از همه لحاظ هواشرو داشتم،‌ مالی و روحی و همه چی خلاصه. همیشه به من میگفت که تو یه تکیهگاه محکم برای من هستی. البته نه من میدونستم که مشکلم چیه و نه اون. همیشه بهم میگفت که من همش فکر میکنم تو پسری. از زمانی که با تو آشنا شدم یه لحظه هم احساس نکردم که تو دختری».
مشارکتکنندهی شمارهی 10:
«یه بارم سر کلاس بودیم اول دبیرستان یه دختری بود تو کلاس ما که ازون خیلی مذهبیها بود. یه بار بچهها داشتند اینو تو کلاس مسخره میکردند که یهو من از راه رسیدم، دیدم این خیلی ناراحته. گفتم چی شده. بچهها هم که فکر میکردند من باهاشون همخوانی دارم گفتند که چی بهش گفتند. منم عصبانی شدم و گفتم که جرات داره که با این همچین حرفی رو بزنه. کلی دعوا کردم باهاشون وبهشون فحش دادم. اونم خیلی خوشش اومد. زنگ تفریح اومد به من گفت که اصلا به این پوششت و رفتارات و دوستایی که داری نمیاد که همچین اعتقاداتی داشته باشی. بهش گفتم که مگه اعتقادات به ظاهر بستگی داره با هم دوست شدیم. اومد دردل کرد. گفت تا حالا عاشق شدی گفتم نه. گفت آره بهتم نمیخوره که عاشق شی. هر چی بیشتر صمیمی میشدیم، میگفت آره بخدا تو هیچیت دختر نیست. منم سن بلوغم بود. از رفتارام کامل متوجه میشد. دیگه ما خیلی صمیمی شده بودیم».
بررسی و تحلیل تم و مقایسهی دو گروه مبتنی بر سیطرهی جنسیت (327)
این تم فرعی – که معادلی برای آن در تجربهی تبدیلخواهان MtF گزارش نشده- مبین افتراقی است که میان تجربهی دو گروه از تبدیلخواهان به چشم میخورد: الزامات محدودکنندهی جسم مردانه بر ذهنیت زنانهی تبدیلخواهان MtF، در تجربیات عاطفی، سایه افکنده است. این مسئله نمودهای سرشت دخترانهی آنان را با اختلال مواجه میسازد. اما در سوی دیگر،‌ تبدل خواهان FtM با وجود تجربهی سنگینی کاستیهای جسم زنانه،‌ بهگونهای برای ذهن مردانهی خود قائل به اصالت هستند که، برساخت مردانگی در آنان میتواند در قالب روابط عاطفی نمود یابد. در اینجا نیز انفعال ذهنیت زنانهی تبدیلخواهان MtF و فاعلیت ذهنیت مردانهی تبدیلخواهان FtM، تجلی دارد.

مطلب مرتبط :   مقاله درباره سازگاری اجتماعی

4-5 تم اصلی چهارم: واکنش خانواده در برابر تبدیلخواهی جنسی
لحظهای که برای نخستین بار پدر و مادری نوزاد خود را در آغوش میگیرند هیچ تصوری از حوادثی که بری او در آینده ممکن است رقم بخورد،‌ ندارند. گاهی اوقات فرزندان به معنای تمام کلمه خانواده را غافلگیر میکنند؛ ‌تبدیلخواهی اینگونه است. خانوادهی فرد تبدیلخواه با آنکه از کودکی تفاوت فرزند خود را با دیگران میبیند اما به هیج وجه تصور نمیکند که روزی فرزند به او بگوید که میخواهد جنسیت خود را تغییر دهد! باید توجه داشت که تغییر جنسیت تنها ناظر بر تغییر در ظاهر شخص نیست بلکه در وهلهی نخست معانی و مفهومی را که در ذهن خانواده شکل گرفته است را به چالش میکشد. مثال زیر میتواند شگفتزدگی والدین در موقعیتی دیگر را به تصویر بکشد:‌ استنلی کریمر (1967) در فیلم «حدس بزن چه کسی برای شام میآید»، لحظهای را به تصویر می کشد که دختری سفیدپوست و پسری سیاهپوست در جامعهی ایلات متحده و سالهای بردهداری تصمیم میگیرند با هم ازدواج کنند. لحظهای که خانوادهی این دو جوان با رنگ پوست طرف مقابل مواجه می شوند، ‌نوعی شگفتزدگی در بازی بازیگران(خصوصا والدین پسر سیاهپوست) مشهود است!‌ جنس این شگفتزدگی نظیر لحظهای است که فرزندی برای نخستین بار به والدین خود میگوید می خواهد جنسیت خود را تغییر دهد. در این لحظه نخستین واکنشها همواره مخالفت است اما از این مرحله به بعد، ‌واکنشهای متفاوتی در تداوم خواست تبدیلخواهی فرزند، از سوی مشارکتکنندگان در تحقیق گزارش شده است.
تفاوت در واکنشها ناشی از متغیرهای زیادی است،؛ ‌شرایط فرهنگی، مذهبی، اقتدار خانواده و … . اما نقطهی مشترک والدین تبدیلخواهان جنسی در خطر قرارگرفتن آبرو و حیثیت اجتماعی آنان و نیز دشواری پذیرش تغییر در مفهوم ذهنی نسبت به فرزند خود است. برای یک مادر و پدر آسان نیست که پسر/ دختر خود را که بیست و چند سال به صورت پسر/ دختر دیدهاند،‌ از یک زمان به بعد در قالب دختر/ پسر ببینند! به همین دلیل در این تم به صورتبندی واکنشهای والدین پرداخته شده است.
نکتهی حائز اهمیت این است که مطالعهی واکنشهای والدین و مقایسهی تطبیقی بین دو گروه از تبدیلخواهان جنسی میتواند مبین سیطرهی جنسیت تجربه شده در دو گروه یادشده باشد. به بیان دیگر ورای واکنش والدین می توان کلیشهها و تبعیضهای جنسیتی را با ظرافت مشاهده کرد و مورد مطالعه قرار داد.
جدول شمارهی 4-4 تم اصلی چهارم: واکنش خانواده در برابر تبدیلخواهی جنسی
تمهای فرعی FtM
تمهای فرعی MtF
420
تهدید به طرد از سویِ خانواده
410
تجربهی طرد شدن اجتماعی و مالی توسط خانواده و احساس تنهایی

421
تصور خانواده نسبت به رفتارهای تبدیلخواهانه: «بزرگ میشه، درست میشه»
411
تجربهی بیتفاوتی اعضای خانواده نسبت به رفتارهای تبدیلخواهانهی فرد
422
ممانعت از تغییر جنسیت به دلیل نگرانی از «آبروریزی» و ادراک رفتارهای تبدیلخواهانه در قالب رفتارهای غیرمعمول و «همجنسگرایانه»
412
تبدیلخواه جنسی به مثابهی عامل شرم و بیآبرویی خانواده در محیط اجتماعی
423
 اتاق خواب به مثابهی سلول: تجربهی حبس در خانه
413
تجربهی حبس در خانه و قرنطینه
424
 تجربهی قرارگیری در معرض ضرب و شتم از سویِ اعضای خانواده و اعمال مقاومت فیزیکیِ تبدیلخواه
414
تجربهی ضرب و شتم توسط اعضای خانواده
1-425
 مقاومت خانواده و تلاش برای تغییر نگرش تبدیلخواه و انصراف از تبدیلخواهی و یا ماندن در وضعیت کنونی، با توسل به «نفرین و سوگ» و هماهنگی با مشاور (روانشناس)
415
ابراز نارضایتی و تلاش برای تغییر تگرش تبدیلخواه و انصراف ازتبدیلخواهی یا ماندن در وضعیت کنونی، با توسل به «نفرین و سوگ»
2-425
نمود انکار توسط اعضای خانواده در قالب واکنش به عدم رعایت «حجاب» : «ناموس از دست رفته»
426
مواجهی منطقی، توجیه شدن نسبت به تبدیلخواه بودنِ فرزند و همراهی و مساعدت با وی
416
مواجهی منطقی، توجیه شدن نسبت به تبدیلخواه بودنِ فرزند و همراهی و مساعدت با وی
1-427
انکار توسط اعضای خانواده: فهم تبدیلخواهی در قالب توهمزدن،‌جو زدگی، و عوامل بیرونی و تبعیِ زندگی فردِ تبدیلخواه
417
تجربهی شکایت خانواده از فرد بابت تبدیلخواهی
2-427
انکار توسط اعضای خانواده: تلاش برای «دختر-سازی» در قالب اجبار به آرایش، پیرایش، و پوشاندن لباس دخترانه، و صدا کردن فرد تبدیلخواه با اسم دخترانه
428
 تهدید به قتل و بیرون راندن از خانه توسط پدر علیه اعمال «اراده»ی فرد تبدیلخواه به تغییر جنسیت
418
تهدیدهای والدین و بیرون کردن وی از خانه به دلیل بروز رفتارهای تبدیلخواهانه
429
تجربهی تحقیر و سرزنش توسط خواهر
419
تجربهی تحقیر و سرزنش توسط اعضای خانواده
کد 410: تجربهی طرد شدن اجتماعی و مالی توسط خانواده و احساس تنهایی
مشارکتکننده ی شمارهی 6:
«اونروزی که پدرم با من اومد انستیتو واسه رضایت دادن حتی منرو نگاهم نمیکرد و فقط یه جمله بهم گفت که دیگه تو زندگی از من هیچ انتظاری نداشته باش. خیلی جملهی سنگینی بود. اون لحظه با تمام وجود تنهاییرو احساس کردم. از یه طرف خوشحال بودم که بالاخره بعد از دو سال کلنجار رفتم با خانواده بالاخره تونستم رضایت بگیرم واسه من یجور موفقیت بود ولی از طرف دیگه میدونستم که پا تو راهی گذاشتم که همش تنهاییه».
مشارکتکننده ی شمارهی 5:
«(خانوادم) گفتند که روزی میبینیمت که آدم شده باشی و دست ازین کارهات برداری وگرنه تو برای ما مُردی. ما فکر میکنیم که مُردی. اینجوری خیالمون هم راحتتره. با آبرومون هم بازی نمیشه».
مشارکتکننده ی شمارهی 4:
«خانوادهی من فقط هزینههای روزمرهی زندگی منرو پرداخت میکنه. در واقع خانوادهی من وقتی این رفتارهارو از سمت من دیدند و سعی کردند که منرو منصرف کنند و موفق نشدند یهجورایی منرو به حال خودم رها کردند،‌در واقع طردم کردند و کاری به کارم نداشتند. در حال حاضر خانوادم نه به من گیر میده و نه اینکه حمایتم میکنه».
کد 420: تهدید به طرد از سویِ خانواده
مشارکتکنندهی شمارهی 9:
«مادر دوست دخترم زنگ زد این هفته بهش که مثلا بخوان منرو لو بدن و شرایط منرو تو خونه بغرنج کنند، به بابام گفته بود که آره این رفته سینههاش رو تخلیه کرده شما نمیدونین. اون یکی عمل رو نمیدونن هنوز. بابام هم بهشون گفته بود که این دیگه کارایی که میکنه به من هیچ ربطی نداره من هیچکاری از دستم برنمییاد و اگه شما کاری از دستتون برمیاد انجام بدین. هنوزم بابام میگه که هم خودترو بدبخت کردی، ‌هم اون دخترو هم خانوادهی خودترو هم خانوادهی اونرو».
مشارکتکنندهی شمارهی 8:
«رفتم به مامانم گفتم. مامانمم کلی با داییم دعوا کرد که تو بیخود کردی بهش گفتی حالا این دیگه ولمون نمیکنه. میخواد تغییرجنسیت بده. این نزده میرقصه. اگه بخواد این کارو بکنه من دق میکنم. من طردش میکنم. اسمم رو از شناسنامم درمیارم. بابام شروع کرد که نه اینجوری نیست. الکی جو نده تو هیچیت نیست».
مشارکتکنندهی شمارهی 7:

 

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع و

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«پدر من الانم فقط به فکر خوشگذرونی خودشه. به فکر آبروی خودشه. این کارایی میکنم آبروریزیه. واسش مایهی ننگه. هر کاری من میکنم

پاسخی بگذارید