منابع و ماخذ مقاله پیشرفت تحصیلی

که بتوانند بر موانع و چالش‌های زندگی غلبه پیدا کنند و رشد سالم و پیامدهای مثبت دست پیدا کنند (ماستن و کاست وورث،‌ 1998؛ شانک و زیمرمن، 1994؛ ورنر،‌ 1989).
تحقیق کالیفرنیا ( به نقل از ریس، کول، والز و لتیل 2004) نیز به بررسی ارتباط میان سبک‌های انگیزشی و باورهای فاعلیت نقش واسطه ای و سازگاری درمدرسه در میان نمونه ای متشکل از 786 نفر از دانش آموزان پایه هشتم پرداخته‌است. نتایج تحقیق نشان داده که باورهای تلاش و فاعلیت نقش واسطه ای را در ارتباط میان سبکهای انگیزشی (درونی،‌ بیرونی – فرافکنانه ) بجز سبک انگیزشی بیرونی و سازگاری مثبت در مدرسه ایفا می کند.
نتایج تحقیقات نیز بیانگر آن است که میان منبع کنترل درونی با تاب‌آوری تحصیلی رابطه وجود دارد. برای مثال کانل ، اسپنسر ، و ابر ، (1994) نشان دادند که در دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستانی کنترل درونی با پیامدهای پیشرفت تحصیلی بالاتری همراه می باشد.
کارل استروم (2004) نیز در تحقیق خود به بررسی عوامل حفاظتی درونی همچون خودکارآمدی‌ تحصیلی، خود استقلالی،‌ انگیزه تحصیلی و عوامل اجتماعی همچون ادراک از قابلیت دردسترس بودن حمایت‌های خانوادگی با مهارت‌های عاطفی و تحصیلی در حضور عوامل خطرزای محیطی (در معرض وجود خطر بحران‌های اجتماعی قرار داشتن) پرداخته است.
تحلیل واریانس‌های یک طرفه به منظور آزمون روابط میان گروههای دانش آموزان در کارکردهای تحصیلی (شامل GPA،‌ توجه،‌ تعداد واحد گذرانده شده) و مهارت‌های عاطفی (به عنوان مثال استرس و اضطراب تحصیلی) صورت پذیرفته است. نتایج تحقیقات، پنج گروه از دانش آموزان را بر پایه سازگاری فردی و اجتماعی و عوامل حفاظتی و عوامل خطرزای محیطی شناسایی نموده است. این پنج گروه عبارت بودند از،‌ مهارت بالا،‌ مهارت متوسط،‌ تاب‌آوری متوسط،‌ تاب‌آوری بالا و مهارت پایین. همسو با فرضیه تحقیق،‌ گروه مهارت بالا کارکردهای عاطفی و تحصیلی بالاتری نسبت به گروه مهارت پایین و تاب‌آوری متوسط نشان داده، اما تفاوت معناداری میان گروه مهارت بالات و مهارت متوسط در کارکردهای عاطفی و تحصیلی دیده نشده است. همچنین گروه تاب‌آوری متوسط و مهارت متوسط تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند. همچنین گروه مهارتی پایین با مهارت متوسط و تاب‌آوری متوسط تفاوت معناداری نشان نمی داد.

پگی (2005) در پایان نامه دکتری خود در یک برنامه مداخله ای – آموزشی به هدف بررسی نقش خود پنداره بر تاب‌آوری تحصیلی، به بررسی تأثیر مداخلات مشاوره‌ گروهی رفتاری – شناختی بر روی خود – پنداره بر روی نوجوانان دختر اسپانیایی در معرض خطر و شرایط نامطلوب پرداخته است. شرکت کنندگان درگروه آزمایشی بطور نظامداری تحت آموزش و یادگیری مهارت‌های خود بیانگری،‌ تصمیم گیری،‌ ارتباطی،‌ تنظیم هدف و برنامه ریزی و حل مسئله قرار گرفتند. تحلیل واریانس اندازه گیریهای مکرر تفاوت معناداری را میان گروه کنترل و گروه آزمایشی نشان نداده است.
نیل (1993) در مطالعه خود به بررسی نیمرخ تاب‌آوری تحصیلی ویژگیهای تاب‌آوری بر پایه مهارت‌های اجتماعی،‌ مشکلات رفتاری،‌ مهارت‌های تحصیلی و منبع کنترل ادراک شده در دانش آموزان در معرض خطر یعنی در شرایط اقتصادی – اجتماعی پایین،‌ چند ملیتی،‌ سیاهپوست پرداخته است. 52 دانش آموز در این تحقیق شرکت نمودند. نمره بالای 80% درمهارت‌های اجتماعی،‌ مهارت‌های تحصیلی 72% و مشکلات رفتاری کم، به عنوان ویژگیهای گروه تاب‌آور انتخاب شده‌است. در این پژوهش متغیرهای متمایز کننده شامل منبع کنترل ادراک شده و حمایت‌های محیطی قوی بوده است. این تحقیق پیشنهاد می کند که متغیرهای افتراقی هر سه حوزه خود،‌ دیگران،‌ و محیط را شامل می شود.
تیلور (2007) در رساله دکتری خود به بررسی عوامل حفاظتی زیر بنایی در افراد تاب‌آور در میان دانش آموزان سیاهپوست آمریکایی – آفریقایی تبار که پیشرفت مؤثری را نشان داده بودند پرداخت است. داده‌های این مطالعه کیفی شامل دو سری مصاحبه عمیق نیمه ساختار برای هر کدام از شش شرکت کننده دانش آموزان مدرسه آمریکایی – آفریقایی،‌ همچنین یک مصاحبه عمیق با والدین آنها و یک مصاحبه عمیق نیز با سرپرست کودکان بوده‌است. نتایج تحقیق نشان می دهد که پیشرفت مؤثر در میان چنین جمعیتی منوط به سه عامل اساسی بوده است. این سه عامل شامل دریافت حمایت از بزرگسالان مراقب،‌ انگیزه برای پیشرفت و بهبود،‌ و تغیر در رفتارهای تحصیلی بوده است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین ارتباطات کلامی میان والدین و فرزندان بر سطوح خود – ارزشی و خوش بینی درباره آینده تأثیر می گذارد. منبع کنترل نیز به عنوان عامل مهمی در تاب‌آوری تحصیلی و رشد پیامدهای مثبت دیده شده است. نتایج همچنین بیان می کند که دانش آموزان با منبع کنترل درونی می توانند گستره ای از منابع بیرونی متنوع تاب‌آوری را به خدمت گیرند تا عملکرد خود را بهبود ببخشند.
گوردن روز (2001) در تحقیق خود به بررسی خود – پنداره و الگوهای انگیزشی بر روی تاب‌آوری تحصیلی پرداخته است. در این تحقیق دانش آموزان بصورت زیر دسته بندی شدند: تاب‌آور: دانش آموزان با محیط‌های پر استرس و فقیر با نمره پیشرفت تحصیلی بالا (75/2 GPA) 2) و غیر تاب‌آور: دانش آموزانی با محیط‌های پر استرس و فقیر و نمره پیشرفت تحصیلی پایین (75/2 GPA) و 3) گروههای ممتاز موفق: محیط‌های کم استرس،‌ شرایط اقتصادی – اجتماعی بالا و نمره پیشرفت تحصیلی بالا (75/2 GPA) و 4) گروههای ممتاز ناموفق : محیط‌های کم استرس،‌ شرایط اقتصادی – اجتماعی بالا و……. پایین (75/2 GPA). اهداف،‌ خود پنداره تحصیلی ،‌ و باورهای حمایت اجتماعی بوسیله پرسشنامه‌های خود گزارشی در دانش آموزان دبیرستانی مورد سنجش قرار گرفته بود. نتایج نشان می دهد که زیر مقیاس‌های باورهای شناختی،‌ باورهای اجتماعی،‌ باورهای اعتماد شخصی بطور معناداری در میان گروههای تاب‌آور و موفق بالاتر بوده است.
وینسنت (2007) به بررسی نقش و تأثیر عوامل حفاظتی خانوادگی از قبیل انسجام خانوادگی محیط مدرسه پویا وهمراه با تعامل، ارتباط با معلم، جو کلاس و لذت از برنامه‌های آموزشی بر روی تاب‌آوری تحصیلی وهیجانی پرداخته است.. نتایج تحقیق او نشان می‌دهد که تفاوت معناداری در سطوح مختلف عوامل حفاظتی برای گروه تاب‌آور غیر تاب‌آور هم در حوزه تحصیلی و هم در حوزه هیجانی وجود دارد. یافته‌ها همچنین حاکی ازتفاوت‌های جنسیتی در حوزه تاب‌آوری هیجانی برای دختران در حضور عامل حفاظتی محیط مدرسه می‌باشد. به علاوه تعامل معناداری میان جنسیت وتاب‌آوری وجود دارد.
در تحقیق نوتا ، سورسی ، و زیمرمن (2005) نقش خود تنظیمی شناختی وانگیزشی به عنوان عوامل حفاظتی بر روی تاب‌آوری تحصیلی با تعریف عملیاتی موفقیت تحصیلی و ادامه تحصیل مورد بررسی قرار گرفته است. بکار‌گیری خود تنظیمی شناختی رفتاری پیش بینی کننده قدرتمندی در موفقیت‌های تحصیلی در درسهای مختلف بوده و راهبردهای خود تنظیمی انگیزشی پیش بینی کننده قوی برای ادامه تحصیل می‌باشد.
در تحقیق کیفی دیگری پاورز (2008) به مطالعه تاب‌آوری هیجانی – اجتماعی در میان دختران راهنمایی پرداخته است. نتایج تحقیق او، 4 مفهوم اصلی را برای تاب‌آوری استخراج نموده است، که عبارتند از حفظ رفتارهای نرمال، حفظ عز ت نفس و انگیزش، حفظ معنویت اخلاق و باورها ودرگیری در فرآیندهای فعالانه با پشتکار و ثبات قدم. در سه موضوع اصلی شرکت کنندگان خود را تعریف می کردند : 1) عوامل اساسی که اشاره به هویت وارزشها دارد، 2) ارائه دیدگاه : که مربوط به سبکهای اسناد خوش بینی و بدبینی می‌باشد و 3) تعریف جهان مربوط به موضوعاتی که شرکت کنندگان درباره آن صحبت می کردند ویا می نوشتند. شرایط ناگوار ویا منابع ایجاد کننده هیجان منفی عبارت بودند از : از دست دادن ثبات وپایداری احساس تنهایی، از دست دادن عشق، احساس ترس از گناه واز دست دادن کنترل احساسات. راهبردهای مقابله‌ای نیز شامل دو روش کلی بود: واکنش به هیجان منفی با درونی ساختن آن و دوم معنادهی به هیجان منفی از طریق اعمال کنترل، انفعال، رجوع به خداوند ومذهب، استفاده از موسیقی، خندیدن، کمک از دیگران، و خود را در موضع دیگران قرار دادن.
بسیاری از مطالعات بطور اختصاصی بر تاب آوری تحصیلی پرداخته اند (کلارک ، 1991 ؛ کانل و همکاران، 1994؛ گوردن، 1995، 1996 و واکسمن ،‌هانگ و پاردون ، 1997) در تحقیق خود به بررسی و مطالعه تاب آوری تحصیلی درگروهی از دانش آموزان آفریقایی – آمریکایی و اسپانیایی پرداخته است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که بعضی از عوامل انگیزشی برای گروههای اقلیت نژادی نسبت به گروههای ملی مشابه بوده و بعضی دیگر متفاوت می باشد.
در گروههای اقلیت تاب آوری عمدتا بواسطه فعالیت‌های شناختی، فعالیت‌های فوق برنامه ای نسبت به گروههای غیر تاب آور انگیزه پیدا می کنند و در گروههای اسپانیای گروههای تاب آور با فعالیت شناختی از دیگر گروههای اسپانیایی غیرتاب آور متمایز می شوند اما تعلقات گروهی در این میان نقش ندارند.
فین و راک (1997) در گروه نمونه ای متشکل از 1803 نفر از دانش آموزان در پایه هشتم تا دوازدهم اقلیت با شرایط اقتصادی – اجتماعی پایین به بررسی عوامل شکست در دانش آموزان در شرایط خطر پرداختند. آنها دانش آموزان را بر پایه نمرات تحصیلی بالا، مقطع تحصیلی، ویژگیهای روانی، درگیری و اصرار و پافشاری برروی فعالیت‌های تحصیلی گروهبندی نمودند. گروه تاب آور با پیشرفت تحصیلی بالا و توان ادامه تحصیل، گروه غیر تاب آور با عملکرد ضعیف و گروه سوم با توجه به ردشدن در پایه تحصیلی مشخص می‌شدند. تفاوت بسیار فاحشی در میان گروهها بر اساس اصرار و پافشاری بر روی تکالیف دیده می شد و از این رو محققان این نتیجه را گرفتند که درگیری مهمترین ویژگی تاب آوری تحصیلی می باشد.
در یک تحقیق طولی گسترده و ملی که توسط کاپلا و وینشتین (2001) در دانشگاه کالیفرنیا صورت پذیرفته است؛ علل تاب آوری تحصیلی دانش آموزان در انتقال از دور
ه راهنمایی به دبیرستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که منبع کنترل درونی در دختران و داشتن برنامه ریزی منسجم و مستقل، مهمترین پیش بینی کننده‌های تاب آوری تحصیلی می باشد. تحلیل مسیر نشان می دهد که متغیر برنامه ریزی یک متغیر واسطه ای میان منبع کنترل و تاب آوری تحصیلی می باشد.
مطالعه دیگری توسط پرز ، اپینوزا ، روموس ، کورونادو و کورتز (2009) بر روی 104 نفر از مهاجرین حاشیه نشین به منظور بررسی عوامل حفاظتی در تاب آوری تحصیلی صورت گرفته است. نتایج رگرسیون چندگانه و تحلیل خوشه ای نشان می دهد که علیرغم وجود عوامل تهدید کننده و شرایط نامطلوبی همچون طرد اجتماعی، تحصیلات پایین والدین و مدت زمان طولانی ساعتهای مدرسه، اما عوامل حفاظتی همچون والدین حمایتگر، دوستان، همچنین عضویت فعال در فعالیت‌های مدرسه، باعث موفقیت آکادمیکی کوکان و نوجوانان تاب آور شده است.
در این میان شاید بتوان گفت از مهمترین کارهایی که در زمینه تاب آوری تحصیلی شکل نظری و تجربی صورت گرفته است مربوط به مطالعات مارتین و مارش (2001، 2002، 2003، 2006، 2005) باشد.
مارتین (2001، 2002، 2003) مدل انگیزشی را به عنوان مبنایی برای مفهوم سازی و رفتاری تاب آوری تحصیلی به نام چرخه انگیزشی دانش آموزان (SME) ارائه نموده است که منعکس کننده تفکرات، احساسات و رفتارهای زیر بنایی مشارکت در فعالیت‌های تحصیلی در مدرسه می باشد. این مدل باورهای انگیزشی را به باورهایی که باعث ترغیب انگیزش شده (تقویت کننده ) و عاملهای کاهش انگیزش تقسیم بندی می کند.
مارتین و مارش (2006) عوامل روانی و تحصیلی مرتبط با تاب آوری تحصیلی را با رویکرد اعتبار یابی ساختار درونی سازه ای و برون شبکه ای تاب آوری تحصیلی مورد برررسی قرار داده اند. در این بررسی که بر روی 402 دانش آموز دبیرستانی انجام شده بود، اعتبار درونی مقیاس تاب آوری تحصیلی به شکل یک سازه یک بعدی و ویژگی‌های تحصیلی عاملی و همسانی درونی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی اعتبار برون شبکه ای با استفاده از روشهای اماری همبستگی تحلیل مسیر و تحلیل سازه‌ای نقش 5 عامل مهم در پیشی بینی تاب آوری تحصیلی روشن گردید. این پنج عامل عبارتند از خود – کارآمدی ، کنترل ، برنامه ریزی ، اضطراب پایین و اصرار بر انجام تکالیف. بنابراین مدلی بنام 5C از تاب آوری تحصیلی شکل می گیرد. اطمینان ، (خود – کارآمدی) هماهنگ سازی (برنامه ریزی)، کنترل ، آرامش و تسلط خود (اضطراب پایین) و تعهد (اصرار). تحلیل مسیر همچنین نشان داد که تاب آوری تحصیلی به نوبه خود پیش بینی کننده سه پیامد مهم روانی و تحصیلی ‌می‌باشد: لذت از مدرسه، مشارکت در کلاس و عزت نفس کلی (عمومی) می‌باشد.
مارتین و مارش (2003) در تحقیق خود به بررسی عوامل انگیزشی در مدل چرخه انگیزشی به عنوان پیش بینی کننده‌های مؤثر بر تاب آوری تحصیلی برروی 400 نفر از دانش آموزان دبیرستانی استرالیایی پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که احساس کنترل، اضطراب پایین، و اصرار و پافشاری بر تکلیف پیش بینی کنند تاب آوری تحصیلی می باشد.

تحقیقات متعددی که بر روی عوامل حفاظتی تاب آوری تحصیلی صورت گرفته است را به طور خلاصه می توان در سه حوزه فاکتورهای روانی، فاکتورهای مشارکت و مدرسه و عوامل مربوط به خانواده و همسالان تقسیم‌بندی نمود (کاپلا و وینستین، 2000).
نقش عوامل حفاظتی متعددی در تحقیقات مختلفی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. از جمله عوامل حفاظتی درون فردی و یا روانی شامل خود – کارآمدی، داشتن معنا و هدف، و انگیزش (فین و راک، 1997؛ ماستن و کاست وورث، 1998 ؛ واکسمن و همکاران، 1997). عوامل مشارکت و درگیری در مدرسه شامل ارتباط با معلم، پاسخدهی مؤثر معلمین، بازخورد مؤثر معلمین، توجه، ارزش گذاری مدرسه، فعالیت‌های فوق برنامه، و برنامه‌های چالش برانگیز (الکساندر ، اینتویزل ، دوبر ، 1993؛ آلوا، 1991؛ کاترال ، 1998 ؛ فین وراک، 1997؛ شونرت – ریچل و مک داگلا ، 1996، ماستن و کاست وورث، 1998 ؛ واکسمن و همکاران، 1997). عوامل خانوادگی و همسالان شامل فارکتورهایی همچون حمایت خانوادگی، پیوند مثبت با یک بزرگسال، شبکه غیر رسمی و راحت از دوستان، تعهد همسالان به تحصیل، سبک فرزند پروری و مراقبت‌های والدین و ارتباط با سازمانهای اجتماعی (آلوا، 1991 ؛ کاترلا، 1998 ؛ گونزالزو و پایدلا، 1997 ؛ ماستن و کاست وورث، 1998 ؛ ویمن ، کاون ، وورک ، پارکر ، 2002).,
اما سؤال اساسی اینجاست که از میان انبوه متغیرهای فوق کدام یک از آنها نقش برجسته تری را در ظرفیت و توانایی دانش آموزان برای برخورد مؤثر با شرایط استرس‌زاو موانع آکادمیک و شرایط خطرزا ایفا می کند. به همین منظور و برای دستیابی به این مهم، بورمن و

Author: مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *