منابع و ماخذ مقاله کودکان و نوجوان

ا 90/0 برای عاطفه مثبت و ا84/0 تا 87/0 برای عاطفه منفی گزارش کرده اند. طراحان در بررسی اعتبار خارجی، همبستگی این مقیاس را با سازه هائی از قبیل اضطراب حالت (اسپیل برگر وسایرین، 1970)، افسردگی بک (بک و سایرین، 1961)، و پریشانی روانشناختی (فهرست علائم هاپکینز) (دروگاتیس و سایرین، 1974) که معیاری از پریشانی و بدکارکردی کلی است؛ مورد بررسی قرار داده اند که همگی آن ها با عواطف مثبت به شکل معنادار و منفی و با عواطف منفی به شکل مثبت رابطه داشته اند. برای فرم فارسی این مقیاس، سهرابی (1380) ضریب آلفای کرونباخ 85/0 را گزارش کرده که حاکی از ثبات درونی مقیاس است. مظفری نیز ضرائب آلفا را برای عاطفه مثبت 83/0 و برای عاطفه منفی برابر 82/0 گزارش نموده است. ضریب بازآزمائی در فاصله 6 هفته برای عاطفه مثبت 65/0 و برای عاطفه منفی برابر 68/0 حاصل شده است. ضرائب همبستگی درونی مؤلفه ها و کل مقیاس شواهدی دال بر روائی سازه ای آن فراهم می آورند که حاکی از ثبات درونی مقیاس می باشد که از 74/0 تا 96/0 متغیر و تمامی آن ها معنا دار است. ضرائب آلفای مقیاس ها و همچنین همبستگی درونی PANAS به طور واضحی نشان می دهد که دستورالعمل زمانی به کار گرفته شده بدون تأثیر می باشد. در زمان ضریب بازآزمائی این مقیاس با گذشت زمان افزایش نشان داده است. بالاترین ضریب بازآزمائی برای دستورالعمل “به طور کلی” برای عاطفه مثبت 68/0 و برای عاطفه منفی 71/0 حاصل شده است.
در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و برای سنجش روایی از تحلیل عوامل استفاده شد. شاخص KMO برابر 83/0 و مقدار مجذور خی‌دو در آزمون کرویت بارتلت برابر 08/3 است که در سطح 0001/0 P< معنا دار بوده و نشان دهنده کفایت نمونه‌گیری و ماتریس همبستگی گویه‌های مقیاس بود. نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفه‌های اصلی بیانگر وجود 2 عامل کلی در مقیاس بود. عوامل‌ موجود بر اساس ارزش ویژه‌ای که داشته در مجموع 37/32 درصد از واریانس کل مقیاس را پیش‌بینی می‌کردند. گویه‌های 1 و 2 بدلیل قرار گرفتن در عامل دیگر حذف گردیدند و در مجموع 18 گویه مناسب شناخته شد. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس‌های عواطف منفی و مثبت به ترتیب برابر با 74/0 و 57/0بدست آمده است. نتایج تحلیل عاملی در جدول 3-8 آمده است.
جدول 3- 9- نتایج تحلیل عاملی مقیاس عواطف
گویه‌ها عواطف منفی عواطف مثبت
4
6
7
8
11
13
15
18
20

3
5
9
10
12
14
16
17
19 63/0
45/0
64/0
49/0
43/0
44/0
65/0
58/0
65/0

27/0
61/0
63/0
34/0
51/0
40/0
57/0
52/0
68/0
مقدار ارزش ویژه 63/3 98/2
درصد واریانس 15/18 56/14
واریانس کل
37/32

3-2-7-2- پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان
پرسشنامه افسردگی کودکان (CDI ، کواکس و بک ، 1977) شامل 27 گویه است که احساسات ، افکار، رفتارها و علایم بدنی افسردگی را ارزیابی می کند. این پرسشنامه برای کودکان 7 تا 17 ساله طرح ریزی شده است که شامل پنج زیر مقیاس، خلق منفی، مشکلات بین فردی، بی کفایتی ، عدم لذت و عزت نفس منفی است . در این پرسشنامه هر گویه به صورت 0 ، 1 یا2 نمره گذاری می گردد. بنابراین نمره کل در این پرسشنامه از 0 تا 54 در نوسان است . این پرسشنامه دارای ثبات درونی مناسبی است . با استفاده از ضریب آلفا دامنه ای از 71/0 تا 94/0 (سیلور ، فینچ ، اسپیرتو و بینت ، 1984) برای این پرسشنامه گزارش شده است. استوارو رضویه (1382) روایی واگرایی این پرسشنامه را ازطریق همبستگی آن با مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان SAS-A 35/0 گزارش و پایایی این پرسشنامه نیز به روش باز ازمایی با فواصل زمانی دو هفته ای 91/0 گزارش کرده اند. به علاوه استوار و تقوی (1385) روایی و پایایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده اند .

3-2-7-3- مقیاس بهزیستی روانی
مقیاس بهزیستی روانی که در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مقیاسی است که برای سنجش بهزیستی روانی کودکان و نوجوانان در پروژه مطالعات طولی ملی ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفته است. دراین تحقیق 134 مدرسه و متجاوز از 90000 دانش‌آموز در طول سالهای 1994 – 2001 شرکت داشته‌اند (کلی و پیترسون ، 1997). این مقیاس شامل 9 آیتم بوده و در یک مقیاس لیکرت از بندرت =4 تا همیشه = 1 درجه‌بندی شده است. نمره بالاتر در این مقیاس نشانه بهزیستی روانی بالاتر می‌باشد. وینسنت (2007) ضریب آلفای کرونباخ را برای این مقیاس 87/. گزارش کرده است.
در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و برای سنجش روایی از تحلیل عوامل استفاده شد. شاخص KMO برابر 90/0 و مقدار مجذور خی‌دو در آزمون کرویت بارتلت برابر 64/2 است که در سطح 0001/0 P< معنا دار بوده و نشان دهنده کفایت نمونه‌گیری و ماتریس همبستگی گویه‌های مقیاس بود. نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفه‌های اصلی بیانگر وجود 1 عامل کلی در مقیاس بود. عوامل‌ موجود بر اساس ارزش ویژه‌ای که داشته در مجموع 22/47 درصد از واریانس کل مقیاس را پیش‌بینی می‌کردند. ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای برابر با 86/0بدست آمده است. نتایج تحلیل عاملی در جدول 3-9 آمده است.
جدول 3- 10- نتایج تحلیل عاملی مقیاس بهزیستی روانی
گویه ها ضرایب بار عاملی
1
2
3
4
5
6
7
8 65/0
70/0
80/0
72/0
69/0
80/0
64/0
64/0
مقدار ارزش ویژه 25/4
درصد واریانس 22/47

3-3- روش تجزیه و تحلیل اماری

روش‌های اماری مورد استفاده در این پژوهش عبارت خواهند بود از:
امار توصیفی. به منظور بررسی ش
اخص‌های اماری برای هر یک از متغیرهای پژوهش‌
همبستگی. به منظور بررسی رابطه میان متغیرهای پژوهش‌
رگرسیون متوالی همزمان بر اساس مراحل بارون و کنی با استفاده از نرم LISREL
تعیین شاخص‌های برازندگی: شاخص نکویی برازش تعدیل شده (AGFI )، شاخص نکویی برازش ((GFI ، شاخص برازش مقایسه‌ای ( ‍CFI )، شاخص برازش افزاینده (IFI) . استفاده از تحلیل افتراقی به منظور بررسی متغیرهای افتراقی گروه های تاب‌آور و غیر تاب‌آور.

فصل چهارم

نتایج

در این فصل یافته‌های پژوهش در سه بخش ارائه می‌شود. بخش اول شامل اطلاعات توصیفی مربوط به متغیرهای مورد بررسی در مدل می‌باشد. دربخش دوم نتایج حاصل از تحلیل مسیر ارائه می‌گردد. ذکر این نکته ضروری است که در بخش دوم، با توجه به اینکه مدل پیشنهادی این پژوهش یک مدل ترکیبی است، ابتدا خرده(زیر) مدل‌ها و سپس مدل کلی به منظور بررسی مدل پیشنهادی با استفاده از رگرسیون متوالی همزمان و بر اساس مراحل بارون و کنی و با استفاده از نرم LISREL مورد بررسی قرار می‌گیرد. تفاوت این زیر مدل‌ها در متغیر‌های برون‌زاد و متغیرهای درون‌زاد می‌باشد. به این ترتیب هر کدام از زیر مدل‌ها شامل هر یک از متغیرهای برون‌زاد و متغیرهای واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات بوده که در ارتباط با هر کدام از متغیرهای درون‌زاد تاب‌آوری هیجانی و تحصیلی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
با توجه به اینکه این پژوهش با رویکرد متمرکز بر شخص و رویکرد متمرکز بر متغیر صورت گرفته‌است؛ در بخش سوم به منظور بررسی نیمرخ افراد تاب‌آور و غیر تاب‌آور در رویکرد متمرکز بر شخص نتایج تحلیل افتراقی ارائه خواهد گردید.

4-1- یافته‌های توصیفی

در جدول شماره 4-1 میانگین، انحراف معیار، واریانس، حداقل نمره، حداکثر نمره، و تعداد آزمودنی‌های متغیرهای پژوهش آورده شده است.

جدول شماره 4-1- میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیر میانگین انحراف معیار واریانس حداقل نمره حداکثر نمره تعداد
دلبستگی به والدین 32/41 63/8 53/74 12 101 839
دلبستگی به همسالان 83/33 88/6 41/47 11 50 838
توجه و درگیری 76/25 32/6 98/39 0 40 841
ساختار 30/29 62/5 66/31 0 46 841

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خوداستقلالی 34/21 62/5 67/31 0 32 841
راهبرد مقابله‌ای فعال 30/48 25/8 1/68 0 64 841
راهبردکناره‌گیری 11/17 00/5 99/24 0 36 841
راهبرد جستجوی حمایت 61/18 95/4 48/24 0 32 841
راهبرد اجتنابی 35/13 82/2 98/7 0 20 841
تنظیم شناختی مثبت 51/28 26/6 24/39 0 44 841
تنظیم شناختی منفی 67/20 44/5 61/29 0 40 841
بهزیستی روانی 34/26 18/6 16/38 0 57 841
عواطف مثبت 70/27 51/5 37/30 0 99 841
عواطف منفی 25/21 25/6 1/30 0 44 841

افسردگی 34/26 26/8 30/68 0 49 839
تاب‌آوری تحصیلی 92/29 00/7 92/48 6 42 827
رفتارهای سازگار 36/59 22/11 87/125 11 129 841
باورهای شناختی سازگار 39/40 42/5 41/29 19 49 841
باورهای شناختی ناسازگار 28/37 36/11 18/129 10 70 841
رفتارهای ناسازگار 78/17 70/7 26/59 4 49 841

823

به منظور بررسی همبستگی مرتبه صفر متغیرهای مدل، ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهای پژوهش در جدول شماره 4-2- الف و 4-2-ب آمده است.
در مجموع ضرایب حاصل از ماتریس همبستگی نشان می‌دهد که امکان بررسی پیش‌بینی‌های مدل در مورد ارتباطات موجود میان متغیرها وجود دارد. به بیان دیگر وجود ضرایب همبستگی از صفر تا یک میان متغیرهای برون‌زاد و درون‌زاد تحلیل مسیر را امکان‌پذیر می‌سازد.
متغیر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1-دلبستگی به والدین 1

2-دلبستگی به همسالان **15/0 1

3-توجه و درگیری **27/0 **20/0 1

4-ساختار **23/0 **17/0 **41/0 1

5-خوداستقلالی **19/0 **14/0 **32/0 **45/0 1

6-راهبرد مقابله‌ای فعال **26/0 **15/0 **24/0 **17/0 **12/0 1

7-راهبردکناره‌گیری 07/0 02/0 03/0 **18/0- 01/0- **15/0 1

8-راهبرد جستجوی حمایت **31/0 **16/0 **26/0 *05/0- **13/0 **32/0 **22/0 1

9-راهبرد اجتنابی **19/0 07/0 04/0- **09/0- **10/0- **15/0 **13/0 **13/0 1

10-تنظیم شناختی مثبت **20/0 **13/0 **23/0 *07/0 **11/0 **54/0 **24/0 **29/0 **13/0 1

11تنظیم شناختی منفی **28/0- *08/0- 03/0- **14/0- *07/0- 04/0 *08/0 *07/0 **36/0 **19/0 1

12-بهزیستی روانی **38/0 **13/0 **26/0 **22/0 **13/0 **33/0 **12/0 **15/0 **22/0- **23/0 **35/0- 1

13-عواطف مثبت **16/0 *06/0 **17/0 04/0 *08/0 **34/0 **19/0 **20/0 05/0 **32/0 *07/0- **21/0 1

14-عواطف منفی ** 31/0- **14/0- **20/0- **18/0- **14/0- **17/0- 04/0- 06/0- **41/0 *10/0- **43/0 **44/0- 07/0 1

15-افسردگی **34/0- **12/0 **16/0- 01/0- 01/0 **13/0- **32/0- **21/0- **16/0 **19/0- **29/0 **44/0- **14/0- **33/0 1

16تاب‌آوری تحصیلی مارتین **30/0 **12/0 **27/0 **17/0 **15/0 **39/0 **13/0 **19/0 **19/0- **32/0 **23/0- **42/0 **33/0 **43/-0 **24/0- 1

17رفتارهای سازگار **32/0 *07/0 **31/0 **20/0 **19/0 **36/0 03/0 **26/0 04/0- **23/0 *13/0- **25/0 **17/0 **20/0- **12/0- **43/0 1

18-باورهای شناختی سازگار **23/0 **14/0 **31/0 **28/0 **28/0 **36/0 00/0 **19/0 01/0 **24/0 00/0 **19/0 **12/0 **14/0- 02/0 **33/0 **52/0 1

19-باورهای شناختی ناسازگار **15/0- **14/0- **15/0- **20/0- 05/0- **21/0- 04/0 02/0 **24/0 07/0- **31/0 **34/0- **14/0- **42/0 **23/0 **44/0- *08/0 05/0- 1
20رفتارهای ناسازگار **26/0- *08/0- **26/0- **34/0- **20/0- **32/0- **12/0 08/0- *07/0 **10/0- **14/0 **28/0- **12/0- **22/0 04/0 **29/0- **36/0- **33/0- **38/0 1
21- شاخص کلی تاب‌آوری تحصیلی **39/0 **12/0 **37/0 **31/0 **23/0 **47/0 02/0 **27/0 **13/0- **29/0 **21/0- **41/0 **28/0 **37/0- **18/0- **76/0 **81/0 **53/- **38/0- **70/0-
جدول4-2- الف) ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهای مدل با شاخص کلی تاب‌آوری تحصیلی

**p<0.001 *p<0.05
متغیر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1-دلبستگی به والدین 1

2دلبستگی به همسالان **15/0 1

Author: مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *