منابع و ماخذ پایان نامه استان تهران، توسعه گردشگری، بهره مندی

آثار گردشگری و تفریح بر محیط زیست و تحلیم منابع، حوزه ای است که در آن جغرافی دان های انسانی و طبیعی در مطالعه مسایم مربوط به گردشگری، دارای وجه اشتراک اند، با این حال دلیم دیگر ، اهمیت رف محیط زیست طبیعی برای فعالیت گردشگری و تفریح است ) به نقم از رضوانی ، 38:1987 و 2222:151 ، .) Hall and page

ایجاد آلودگی های وتی و بصری ، آلودگی های آب و هوا ، مشکالت دفع زباله 9 بروز وسارت به آثار باستانی و تاریخی ، مشکالت استفاده از زمین و تخریب سواحم در زمره آثار منفی زیست محیطی گردشگری در نواحی میزبان است )) به نقم از رضوانی ، 38: 1987 و 1331 : 945 ، .) Inskeep

46

انگیزه ا لی گردشگران در نواحی روستایی، جذابیت محیط نواحی میزبان است. موفقیت گردشگری بستگی به یک محیط جذاب دارد ، بنابراین گردشگری می تواند منافعی به شرح زیر برای نواحی داشته باشد:

 ضمن تامین منابع مالی، محرکی برای حفاظت، نگهداری و بهبود محیط طبیعی نیز محسوب می شود.
 حفاظت و بهبود محیط های تاریخی، از جمله وانه های تاریخی ، باغ ها و چمنزار ها

 حفاظت از چشم انداز طبیعی و حیات وحش

 مشارکت بیشتر افراد جامعه در برنامه های حفاظت و نگهداری در نتیجه تماش از راه بازدید گردشگران
 بهبود رفتار و احترام نسبت به محیط زیست طبیعی.

همچنین محیط زیست در نواحی میزبان نسبت به توسعه گردشگری آسیب پذیر و حساش است ، به طور کلی ورود تعداد زیادی بازدید کننده و تأمین جاگبه ها و تسهیالت برای ارضای نیازهای آنها، می تواند در ورت عدم کنترل و یا مدیریت حیح بسیاری از ویژگی های جذب کننده گردشگران به نواحی روستایی را تضعیف و یا تخریب کند، از جمله این آثار عبارت است از:

 آسیب رسیدن به محیط طبیعی و انسان ساوت

 افزایش سطح آلودگی در نواحی میزبان

 از بین رفتن مناظر دلپذیر و زیبا، به علت ساوت وساز های نامناسب و نامأنوش

• آلودگی وتی ناشی از ترافیک، انبوه مردم ، فعالیت های نعتی و معدنی

 کاهش و از بین رفتن جنگم ها و دروتان واز بین رفتن بروی گونه های گیاهی

– مصرف بیش از حد منابع ) رضوانی ، ) 33- 38:1987

47

جدول شماره :4-2اثرات محیط زیستی توسعۀ توریسم

تبعات مثبت
تبعات منفی

– محافظت از منابع طبیعی و پارک های ملی
– آسیب رسانی به اکوسیستم ها
– ترویج حساسیت و آگاهی مردم نسبت به سیستم
-توسعۀ سریع و بی رویۀ تسهیالت رفاهیِ
های اکولوژیکی
اکوتوریستی
– بهبود مدیریت ضایعات
– تغییرات منفی در جایگاه فیزیکی و یکپارچگی
– افزایش آگاهی های محیط زیستی
منطقه
– افزایش گرایش های زیبایی شناوتی
– کندن گیاهان و آسیب رسانی به پوشش نباتی
– بهره مندی از شگفتی های جهان طبیعت
– استفاده از چوب دروتان برای برافرووتن آتش

– افزایش زباله ها در محیط طبیعی

– تنزل وضعیت کیفی جذابیت های طبیعی

– انتقال بیماری ها از انسان به جانوران

– تهدید حیات وحش

– آلودگی هوا، آب، واک

-آلودگی های وتیِ مخم آرامش طبیعت

– تنش محیط زیستی، تغییر رفتار جانوری

– آسیب به واک و واکزیان

) زاهدی، )1985

انگیزه و اهداف توریست ها از مسافرت که ناشی از تنوع اقلیمی است را می توان به دو گروه عمده گیم طبقه بندی نمود)رهنمایی،1978،:)1

-1 توریسم فرهنگی، تاریخی و یادمانی

-2 توریسم طبیعت یا اکو توریسم هر یک از دو گروه فوق را می توان به زیر گروههایی تقسیم بندی نموده و مورد مطالعه قرار داد:

48

در این قسمت از پژوهش می وواهیم تاثیر اقلیم، توریسم طبیعت یا اکو توریسم بر جذب توریسم به طوراجمالی بررسی کنیم) دوقی،)21:1972

-4-68-2 توریسم اقلیمی )کلیما توریسم(:

آب و هوا بعناوان یکی از مهمترین عوامم شکام دهنده توریسم قلمداد می گردد و مراکز تفریحی و توریستی موجود، چه در گذشته و چه در حال حاضر موجودیت و ارزشهای وود را مرهون عوامم متعدد بویژه آب و هوای مناسب و مالیم می دانند.)واک نژاد،)1981

تنوع آب و هوا یکی از مهمترین جاگبه های توریستی است که بخش قابم توجهی از گردشگران را بمنظور استفاده از آب و هوای گرمتر و یا ونکتر از محم اقامت وود، به انجام مسافرت توریستی ترغیب مینماید.

هوای آلودۀ شهرهای جامعه نعتی به ویژه در فصم تابستان جمعیت شهر را به فرار و گریز از شهر وا میدارد و به موازاد استحکام زیربنای اقتصادی وانواده ها، حرکت انسانها در افقهای دورتر و در سینه کوهستانها یا پهنه آبها انجام می گیرد .)فرید،)923:1975

بطور کلی کسی مایم به مسافرت تابستانی به محلی نیست که هوای آن نامساعدتر از هوای محم اقامتش باشد.)دروئو،)1971:689

از این رو مناطق ییالقی و کوهپایه ای و سواحم مکانهای مناسبی برای مسافرت تابستانی بشمار میروند. ر.بالسنت که مناسبات میان توریسم کوهستانی و آب و هوا را مورد مطالعه قرار داده است، اشاراتی به عوامم مساعد آب و هوا در امر توریسم نموده است که در این زمینۀ واص، تنها ارزش کالسیک درجۀ حرارت و یا ریزش باران مورد نظر نبوده، بلکه آنچه از اهمیتی اساسی برووردار است، شدت برودت ) که از ترکیب درجۀ حرارت و سرعت باد بدست می آید( و رطوبت نسبی هوا در ارتباط با درجۀ حرارت است. بر این اساش، بر حسب شدت برودت می توان انواع بیوکلیماتیک غیر نیرو بخش ، آرامش بخش، نیرو بخش، بسیار نیروبخش، منقبض کننده و بسیار
منقبض کننده را از یکدیگر تمیز داد. طول زمان آفتاب و طول زمان ریزش باران، بیش از میزان ریزش در استقرار و جایگیری مناطق ویژه توریستی موثر می افتد)دروئو،)684:1971

49

– توریسم کویر و بیابان:

کویرها و بیابانها علی رغم اینکه در نگاه اول یک منطقه لم یزرع ، وشک و والی از سکنه را در گهن تداعی می نمایند، اما یکی از جاگبه های توریستی به حساب می آیند.

براساش مطالعات دکتر «پرویز کردوانی» کویرشناش مشهور ایرانی، کویرهای ایران به لحاظ ویژگیها و شرایط واص وود مورد توجه گردشگران اروپایی که در کشورهای وود از اقلیمی مدیترانه ای و شبیه مناطق شمالی ایران برووردار هستند، قرار می گیرد و در ورتی که بتوان اقدام به ایجاد امکانات ودمات توریستی و مراکز اقامتی مناسب در مناطق کویری و بیابانی مبادرت نمود، این گونه مناطق نیز می توانند در جذب گردشگران نقش مهمی را ایفا نمایند.) طبیعت گردی،)1932

– توریسم آبهای معدنی و آبهای گرم:

آبهایی که بر اثر شکست و یا لغزش زمین معموزً در کنار کوههای آتشفشانی از اعماق زمین بیرون می جهند، به سبب داشتن اجزاء رادیو اکتیو، گوگرد و امالح معدنی گوناگون، جنبه درمانی داشته و در دورانی که هنوز نعت داروسازی به مانند امروز توسعه نیافته بود، آبهای معدنی، گروههای مرفه طبقات اجتماعی را برای درمان به سوی وود جلب می کرد. رشد وسایم ارتباطی به حرکت موجی تمام طبقات اجتماعی به سوی آبهای گرم معدنی منتهی شد و در کنار آبها مراکز اولیۀ شهرها تکوین یافت )فرید،همان:)928-922 و بروی از آنها امروزه بعنوان یک شهر توریستی معروف در جهان تبدیم شده است.) مطالعات جهانگردی،)1989

گردشگری طبیعی نوعی فعالیت اقتصادی است که میتواند اثرات منفی بشر بر زیستگاه حیات وحش را به حداقم برساند و به حفظ محیط طبیعی کمک کند.

قابلیتهای گردشگری طبیعی عالوه بر استراتژی حفظ حیات وحش ناتوانی آن در جهت فراهم نمودن حفاظت طوزنی مدت از منابع زیست محیطی و در نتیجه مشارکت مستقیم آن در تنزل زیست محیطی است. گردشگری طبیعی در حقیقت بازاری است که مصرفکنندگان وود راترجیحاً برای تفرج با حفظ موجودیتهای زیست محیطی به ف میکشاند ضرورتاً از این موجودیت به طور مستقیم حفاظت نمیکند و احتمال کاهش بازده در آن وجود دارد.) واک نژاد،)1981

51

گردشگری طبیعی سفر است در ارتباط با مناطق به منظور مشاهدات واص، مطالعه، تحسین و لذت بردن از گیاهان و حیات وحش، با وجود فعالیتهای فرهنگی واص هر منطقه یا کشور.

گردشگری در مناطق طبیعی بیشتر برای درک قابلیتهای آن در جهت توسعهی پایدار اکوسیستمها و تأمین محرکهای آن در حفاظت این مناطق به جای بهرهبرداری و استفادههای دیگر از آن کاربرد دارد. متغیرهای واص گردشگری طبیعی. اثرات بشر بر اکوسیستمهای طبیعی را به حداقم میرساند. گردشگری طبیعی شامم بروی قراردادهای سودمند و بیوطر در ارتباط با تعهدات اقتصادی است و میتواند اثرات حاشیه ای و منفی گردشگری پایدار نماید، ادارهکنندگان حیات وحش از این اقدام جلوگیری کنند چون این اثرات حاشیه ای میتواند به طور عمدی و غیرعمدی فلور طبیعی، گونههای بومی و موجودیتهای گوناگون اکولوژی را تحت تأثیر قرار دهد در سطوح عمیق تر، توسعهی گردشگری به طور سازمان داده شده میتواند در حفظ اکوسیستمهای سالم، حفظ موجودیتهای زیست محیطی و حفظ منافع زیست محیطی آن برای بشر مثمر ثمر باشد. )رهنمایی،)1977

بازار گردشگری طبیعی نیز به مالکیت انحصاری و رقابت در مصرف وابسته است. ا الحات سرمایه ای در مورد گردشگری، در مورد گردشگری طبیعی نیز انحصاری هستند که به وسیلهی حقوق گمرکی یا قانون تعیین میشوند و رقابت درمصرف نیز به مکانی برمی گردد که میزان مصرف شخص، کمیت یا کیفیت مکانی را برای دیگران کاهش میدهد. RANDELL(،1337 ،) P 29 این مکانها برای بروی امکانات تفریحی و تفرجی مناسب نیستند، زیرا اشخاص با تسهیالت توریستی ظرفیت برد را برای دیگران کاهش میدهند.)واک نژاد،)1981

51

فصل سوم

ویژگی های جغرافیایی منطقه

52

-1 – 3 ویژگیهای جغرافیایی

-6-6-8 موقعیت جغرافیایی:

شهرستان شهریار با وسعتی حدود912 کیلومتر مربع بین 52 درجه و 22 دقیقه و 92 ثانیه تا 51 درجه و 19 دقیقه و 12 ثانیه طول شرقی و 95درجه و 92دقیقه و 52 ثانیه تا 95 درجه و 45 دقیقه و 15 ثانیه عرض شمالی قرار دارد. شهرستان شهریار از طرف شمال به شهرستان های قدش و کرج،از قسمت شرق به شهر تهران،از جنوب بااسالم شهر و رباط کریم و گلستان، واز قسمت غرب به شهرستان مالرد محدود میشود.

نقشه شماره:1-9 موقعیت شهریار در استان تهران و ایران

53

-6-6-6 -8 زمین شناسی

تشکیالت زمین شناسی شهریار به دو دسته کلی به شرح زیر تقسیم می شوند:

-1 سنگ های آتشفشانی که شامم گدازه های ائوا و لیگوون می باشند. این سنگ ها به واسطه و حیو ژیوکالژ )آندزین( و آنپبول در آن ها تجزیه اکسیدهای آهن، سطح آن ها رنگ قهوه ای تا سیاه براق به وود گرفته اس
ت. این دسته ازسنگ های آتشفشانیعمدتاً در مرکز و جنوب شرقی شهرستان وجود دارد.

-2 تشکیالت رسوبی که بخش عمده ای از اراضی شهرستان را شامم می شوند، تشکیالت آبرفتی هستند که سرچشمه عمده آن تشکیالت کرج )KARAJ FORMATION( می باشد.

و بر روی رسوبات میوسن فوقانی رسوب کرده اند. تشکیالت رسوبی شامم پادگانه های آبرفتی با زیه های بادبزنی شکم، دشت آبرفتی با تشکیالت بادبزنی شکم و کنگولومرای پلیوسن می باشند. این آبرفت ها در بخش های شمالی دانه درشت و تراکم است که به تدریج به سمت جنوب و جنوب شرقی دانه ریزتر شده و مقدار رش آن افزایش می یابد. )اسکندر زاده، )1985

54

نقشه شماره :2-9نقشه زمین شناسی شهرستان شهریار

55

-2-6-8 توپوگرافی

استان تهران در امتداد دامنه های جنوبی بخش مرکزی سلسله جبال البرز قرار گرفته است. این بخش از ارتفاعات البرزعموماً مرتفع ترین قلم را به وود اوتصاص داده است به گونه ای که ارتفاع کوه ها به سمت شرق افزایش می یابد ونهایتاً در قله دماوند و به مرز ارتفاعی 5671 متر می رسد. از قلم دیگر این کوه ها قله پازن گردن و چیگرد می باشد.