منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، بخش های اقتصادی، توسعه اقتصادی

Color Direction.

و منطقی در زمینه شناسایی و بهره برداری از توانهای گردشگری

ورت نگرفته است.

توانهای گردشگری دراین شهرستان متغیری است که با توجه به مالکها و شاوصهایی از قبیم جاگبههای طبیعی و انسانی از قبیم آثار و ابنیه و یادمانهای تاریخی و سایر بناها و مراکز مذهبی و زیارتی مورد بررسی قرار می گیرد. مجاورت این شهرستان با تهران و کرج باعث شده است که در

7

حاشیه قرار بگیرد و توجه کافی به منابع و پتانسیمهای آن ورت نگیرد، بنابراین ضرورت انجام تحقیقات علمی و کاربردی ضروری می نماید. با بررسی و شناسایی این قابلیتهای بالفعم و بالقوه و در ورت برنامه ریزی حیح وسرمایه گذاری مناسب میتوان این قابلیتها و توانها را بالفعم نمود و گامی در جهت توسعه پایدار این منطقه از کشور برداشت.

– 5 –1 اهداف تحقیق:

مهمترین هدف توسعه توریسم داولی و وارجی، توسعه اقتصادی،اجتماعی نواحی مقصد است، زیرا مهمترین تاثیر توریسم در اقتصاد محلی و منطقه ای این نواحی ایجاد درآمد و اشتغال و ایجاد انگیزه ماندگاری دراین مناطق می باشد. به طورکلی می توان گفت اهداف موردنظر دراین پژوهش موارد زیر می باشند:

– شناسایی و معرفی توانهای بالقوه و بالفعم گردشگری شهریار.

– ارایه راهکارهایی جهت حفظ و نگهداری پتانسیمها و توانمندی های گردشگری شهریار. – بررسی نقش توانمندیهای محیطی شهریار درایجاد و توسعه گردشگری شهریار.

– ارایه راهکارهایی جهت از قوه به فعم درآوردن توانهای طبیعی و انسانی شهرستان شهریار.

-6 -5-6 پرسشها

– 1 آیا توانمندیهای محیطی میتواند در توسعه گردشگری منطقه شهریار موثر باشد؟ -2 -5-1 فرضیات

– 1 توانمندیهای بالقوه و بالفعم محیطی میتواند در توسعه گردشگری منطقه شهریار تأثیر زیادی داشته باشد.

– 8 – 5 – 6 چهارچوب نظری تحقیق:

بررسی نظریات مرتبط با توریسم و توسعه پایدار، نظریات گردشگری پایدار و تاثیرآن در توسعه محلی.

8

-4- 5 –6 مدل تحقیق:

در این پژوهش ابتدا به بیان مساله تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام آن، گکر اهداف و فرضیات مورد نظر برای پژوهش پرداوته شده سپس به چهارچوب نظری موضوع بیان شده است. پس از بیان این کلیات در فصول ابتدایی، به معرفی ابعاد گوناگون طبیعی و انسانی منطقه و توانمندی های گردشگری آن، بررسی نقش این توانمندی ها در ایجاد توسعه گردشگری در منطقه، بیان محدودیتها، موانع، نقاط قوت و ضعف گردشگری در منطقه گکر گردیده و درادامه به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت و نتیجه گیری از مباحث پژوهش پرداوته شده است.
-5-5-6 روش تحقیق

این پژوهش به ورت تو یفی- تحلیلی است .

– 1-5– 6 روش گردآوری اطالعات:

در این پژوهش برای گردآوری اطالعات عالوه بر و گردآوری اطالعات به
ورت اسنادی،کتابخانه-
ای و مراجعه به سازمان های مرتبط مختلف از روشهای زیراستفاده شده است:
– 1 مطالعه و بررسی کتابخانه ای -2 بازدید میدانی- 9 آمارنامههای استانی
و گزارشات مرتبط -4
استفاده از اسناد و مدارک -5 اینترنت.

-7-5 –6 محدوده تحقیق:

تحقیق حاضر در محدوده مکانی شهرستان شهریار انجام می گیرد که بین 52 درجه و 22 دقیقه و 92 ثانیه تا 51 درجه و 19 دقیقه و 12 ثانیه طول شرقی و 95درجه و 92دقیقه و 52 ثانیه تا 95 درجه و 45 دقیقه و 15 ثانیه عرض شمالی و در جنوب غربی استان تهران واقع شده است. همچنین این پژوهش در محدوده زمانی بین سالهای 1932 تا 1931 انجام شده است.
-8-5 –6 محدودیتهای تحقیق:

مهمترین محدودیت پژوهش حاضر را می توان فقدان آمار و اطالعات پایه ای ززم برای پیشبرد پژوهش دانست، عالوه بر آن تغییرات ایجاد شده در آمار موجود به دلیم تقسیمات کشوری جدید در

9

شهرستان شهریار یعنی تقسیم آن به سه شهرستان شهریار، قدش و مالرد و فقدان پتانسیمهای چشمگیر طبیعی و تاریخی در مقایسه با سایر مناطق رقیب و همجوار از دیگر محدودیت ها بود.

11

فصل دوم مفاهیم و تعاریف

11

مقدمه

نظرات مطرح شده در هر رشته مهمترین و گرانبهاترین گنجینه آن می باشند. در مورد توریسم و موضوعات مختلف آن نیز نظریات مطرح شده، مهمترین ابزار و چراغ راه محققین این رشته اند.این نظرات ممکن است متفاوت و حتی متناقض باشد ولی اگر بپذیریم که تضادها و اوتالف نظرها وشت اول تکامم در هر مبحث علمی هستند، آنها را می پذیریم و به آن ارج می نهیم. در این تحقیق نیز سعی گردیده است یه تناسب موضوع، از نظرات مختلف مطرح شده در این رشته استفاده گردد. در راستای این رسالت فصم دوم تحقیق به بررسی و ارائه ی تعاریف مطرح به وصوص از دیدگاه جغرافیا اوتصاص دارد.

دیدگاههای مختلف درباره گردشگری می تواند ما را به ابعاد مفاهیم گردشگری و تحلیم ماهیت آن آگاهسازد. این دیدگاه ها که عمدتاٌ در سه بعد بررسی می شود، می تواند پوشش دهنده روند گردشگری در فضا های جغرافیایی باشد . سه بعد ا لی گردشگری عبارتند از:
سرمایه، مدیریت، فناوری و دو رکن فرعی عوامم طبیعی و مجموعه میراث فرهنگی است ) پاپلی یزدی ، .) 64 : 1986

– 1 – 2 پیشینۀ گردشگری

توریسم پدیده ای است کهن که از زمانهای گذشته در جوامع انسانی وجود داشته و به تدریج در طی مراحم تاریخی مختلف، به موضع فنی، اقتصادی و اجتماعی وود رسیده است. مسافرتهای کوتاه مدت، با این مقیاش گسترده پدیده ای نسبتاً جدید است. پیش از این، در دوره های قبم، افراد معدودی از اوقات فراغت وود لذت می بردند. مردم عادی وقت آزاد وود را به امور مذهبی اوتصاص می دادند، که به همین علت، روزهای تعطیم، روزهای مقدش هم تلقی می شدند. بیشتر مسافرین هم زائران مکانهای مذهبی بودند. با پیدایش مناطقی که چشمه های آب معدنی داشتند، مردم

برای معالجه و درمان بیماریها به آن نقاط مسافرت می کردند )داش ویم، .)16:1973

12

مسافرت برای استراحت و تفریح از اوایم قرن شانزدهم شروع شده و مردم برای بازدید از شهرهای بزرگ و معروف دنیا اقدام به مسافرت نموده اند. در قرن هفدهم هجوم مسافران به فرانسه، به جایی زسید که موجب شد شخصی به نام سن موریس )Saint Moris( در سال 1672 نشریه ای به نام راهنمای سفر به فرانسه منتشر نماید. این نشریه برای راهنمایی مسافرانی نوشته شده بود که برای بازدید و ستایش زیبایهای فرانسه و آمووتن زبان و آشنایی با نحوۀ زندگی مردم به این کشور می آمدند. در آن زمان جوانان و اشراف زادگان فرانسه نیز برای تکمیم تحصیالت و کسب تجربه های ززم اقدام به مسافرت می نمودند و آنها را توریست می وواندند. …از قرن نوزدهم به بعد تحوزت و دگرگونیهای وسیعی ورت گرفت. راه آهن انقالب بزرگی در امر سفر به وجود آورد و می توان پیدایش آن را نقطۀ عطفی در تاریخ مسافرت محسوب داشت. چرا که از یک سو سفر را از انحصار تقریبی طبقۀ ثروتمند وارج نمود و از سوی دیگر نارسایی وسایم حمم و نقم و نارسایی های راهها کاسته شد و جابجا شدن سریع و راحت و مطمئن را فراهم ساوت )رضوانی، 1974، .)92

به دنبال دگرگونیها و تحوزتی که در ساوتار اجتماعی و اقتصادی اروپا در طی قرون 18 و 13 میالدی منبعث از انقالب کشاورزی و نعتی روی داد، به تدریج یک نوع مسافرت تفریحی برای استفاده از سواحم دریاها و سرگرمی و استراحت، جای مسافرتهای سنتی- آموزشی اشراف را گرفت و افرادی که بدین منظور به ویژه به فرانسه مسافرت می کردند، توریست نامیده می شدند. اینگونه

مسافرتها را ا طالحاً مسافرت بزرگ،

)Great tour( می نامیدند. عمومیت یافتن جهانگردی یا به عبارت دیگر آزادی جهانگردی ابتدا در دهۀ دوم قرن بیستم بین کارمندان و سپس بعد از جنگ جهانی دوم در بین کارگران رواج یافت. به دنبال آن تأسیسات جهانگردی نیز در مناطق دارای جاگبه جهانگردی توسعه پیدا کردند. بعد از ترمیم ورابیهای اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم، جهانگردی به عنوان یک پدیدۀ مهم اقتصادی در بین کشورهای نعتی توسعه یافته نقش مهمی ایفا کرد )رضوانی، 1974، .)92 به تدریج مقا د مسافرتی جدیدی به وجود آمد و در نتیجه امروزه جهانگردی به یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی جهان تبدیم شده است. بنابر آمار بانک جهانی، در سال 2222 از جریان گردشگری مبلغی حدود 475

13

میلیارد دزر به طور مستقیم وارد چروۀ اقتصادی جهان شده است. البته بروی منابع، درآمد گردشگری را در سال 2222 حدود 621 میلیارد دزر دانسته اند و آن را در سال 2222 حدود 2222 میلیارد دزر براورد کرده اند )پاپلی یزدی و سقایی، 1988، .)9

رونق و تکامم نعت توریسم ناشی از انقالب تکنولوژیک است که تغییرات چشم گیری را در کشورهای نعتی به وجود آورده و موجب دگرگونی در ساوتار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها گردید. عوامم متعددی به طور مستقیم و غیر مستقیم در تکامم جهانگردی نقش داشته است. هر یک از این عوامم دارای عملکرد واص وود هستند و یک رابطۀ نسبی نیز بین آنها برقرار است.

مجموعۀ این عوامم به تکامم نعت توریسم کمک موثری نموده و روند تکاملی آن را سرعت

بخشیده اند. این عوامم عبارتند از :

– پیدایش شهرها و گسترش شهر نشینی؛

– بهبود ساوتار زیربنایی و موتوریزه شدن جابجایی؛

– تدوین قوانین مطلوب کار و افزایش درآمد؛

– ارتقاء سطح فرهنگ و بینش اجتماعی؛

– پیدایش موسسات و آژانسهای توریستی؛

– چاپ و ارائه نشریات، بروشورها و نقشه های تبلیغاتی و دیگر عوامم درمانی؛

– کشف آثار و اماکن باستانی و طبیعی، وجود گروههای اجتماعی ناشناوته )رضوانی، 1974، )98؛

-2-2 مفاهیم کلیدی

-6-2-2 گردشگری و پایداری

امروزه توسعه پایدار در دنیا واژهای شناوته شده به حساب میآید و در سطوح مختلف برنامهریزی مورد استفاده قرار میگیرد. در سال 1387 کمیسیون برانت لند وابسته به سازمان ملم متحد،ا طالح توسعه پایدار را برای اولین بار در جامعه رسمیمطرح ساوت. این کمسیون “رفع نیازهای کنونی بشر بدون تهدید کردن نسمهای آینده جهت برآورده ساوتن آن نیازها” را به عنوان تعریف توسعه پایدار

14

ارائه نمود. در سال 1332، کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملم متحد در ریودوژانیرو توسعه پایدار را یکی از اهداف جهانی گکر نمود. در مدت کوتاهی تعاریف گوناگونی از توسعه پایدار مطرح گردید و مبانی نظری آن تکمیم گردید .(Kraus, 1336: 12-19(

بنابراین در این قسمت به بررسی مفاهیم پایداری و گردشگری پرداوته میشود.

-2-2-2 گردشگری پایدار6

گردشگری پایدار با الهام گرفتن از تعریف توسعه پایدار ع
بارت است از گردشگری که نیازهای نسم حاضر را پاسخ دهد، بدون اینکه از ظرفیتهای مربوط به نسم آینده برای پاسخگویی به نیازهای وود مایه بگذارد. گردشگری پایدار به نحوی برنامهریزی و اجرا میشود که بر محیطزیست، اقتصاد و فرهنگ و جامعه میزبان اثر منفی نگذارد.

باتلر در سال 1339 گردشگری پایدار را گردشگریی تعریف کرده است که بتواند در یک محیط در زمان نامحدود ادامه یابد و از نظر انسانی و فیزیکی به محیط زیست اجتماعی لطمه وارد نیاورد )زاهدی، .)111 :1985

بقای بشر مستلزم رعایت ا ولی است که توجه به آنها موجب پایداری و در مقابم، بیتوجهی به آنان سبب نابودی بشریت وواهد شد. در کنفرانس جهانی توسعه پایدار به مجموعهای از ا ول اشاره شده است که رعایت آنان به پایداری منجر میشود. این ا ول به طور اجمال عبارتند از:

Ç استفاده محتاطانه از منابع طبیعی در محدوده ظرفیت تحمم کره زمین

Ç تغییر شیوههای تصمیمگیری از باز به پائین به شیوههایی برای مشارکت گروههای بیشتری از گینفعان در فرایند تصمیمگیری.

Ç رفع فقر و نابرابریهای جنسیتی و احترام به حقوق بشر

Ç افزایش کیفیت زندگی از طریق اعتالی سطح بهداشت، تأمین مسکن، غذا، ارائه آموزش و مهارت-

های درآمدزا

ا محافظت از تنوع زیستی و سیستمهای پشتیبان حیات برای کلیه موجودات زمین

1‌-Sustainable