منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، عرضه کننده، عرضه و تقاضا

colorful arrows circle concepr recycle icon

1987

31

نمودار :2-2 توسعه مجتمع های ساحلی و گردشگری از نظر باتلر

ماخذ:طرح جامع توسعه طبیعت گردی کویرها و بیابان های کشور 6890

-11-2 عوامل موثر در توسعه گردشگری

رونق گردشگری در گرو فراهم آمدن شرایط مناسب در قطبهای جغرافیایی و مراکز سکونتی است: مقصد ) عرضه کننده امکانات گردشگری ( و مبدأ ) عرضه کننده تقاضا کنندگان گردشگری(. به منظور فراهم آمدن شرایط مناسب تحقیق موارد زیر است :

الف ( در قطب عرضه کننده گردشگری ) مقصدها(

 وجود جاگبه های گردشگری شامم جاگبههای طبیعی، آثار تاریخی و انسان ساوت

 وجود عنا ر ودماتی برای گردشگران شامم هتلها و مراکز اقامتی مختلف آژانس های ودماتی گردشگری و کلیه موسسات و مراکز ارائه کننده به گردشگران

31

 تبلیغات مناسب و معرفی شایسته امکانات و جاگبههای گردشگری

 سیاستگذاری مناسب و سیستم اداری کارآمد.

ب( در قطب عرضه کننده متقاضیان گردشگری ) مبدأ گردشگر (

 باز رفتن سطح درآمد و پس انداز مردم و فراهم شدن تسهیالت مالی جهت گردشگری

 باز رفتن سطح آگاهی مردم و ارتقاء فرهنگ گردش و سیاحت

 وجود سیستم حمم و نقم مناسب در مبدأ

 وجود مراکز ارائه کننده ودمات گردشگری ) آژانس های گردشگری ( ) دهستانی، .)92:1989

-12-2 عناصر و اجزای تشکیل دهنده گردشگری

گردشگری مانند هر موضوع چند بعدی دیگر، یک سیستم می باشد. به تبع این وصیصه و اینکه

هر سیستم از اجرایی تشکیم می شود، گردشگری نیز عنا ر و اجزایی دارد که با ترکیب یکدیگر،

یک کلیت را بوجود می آورند. درک درست هر سیستم به شناوت اجزای سیستم و کلیت آن، هردو، نیازمند است . اینسکیپ))Inskeep، دانش اجزایی تشکیم دهنده توسعه گردشگری و ارتباطات بین آنها را، اساش درک برنامه ریزی گردشگری می داند.و نظام گردشگری را متشکم از این عنا رمی داند:

• جاگبهها و فعالیت های توریستی

• مراکز اقامتی

• تسهیالت و ودمات توریستی دیگر

• تسهیالت و ودمات حمم و نقم

• تاسیسات زیر بنایی دیگر

• عنا ر موسساتی )به نقم از دهستانی ،99:1989 و 1331 ، .) Inskeep :93

در منبعی دیگر آمده است، ترکیبی از فعالیت ها، ودمات و نایع نعت جهانگردی را تشکیم می دهند و ارکان ا لی آن عبارتند از :

32

 منابع طبیعی

 عوامم زیر بنایی

 تجهیزات و حمم و نقم

 منابع فرهنگی و روحیه مهمان نوازی . ) الوانی و دهدشتی، ) 27 : 1974

در یک منبع دیگر ساوتار گردشگری را به مفهوم اقتصادی عرضه و تقاضا تعریف نموده است . تقاضا را معادل بازار های داولی و بین المللی توریسم و ساکنین محلی می دانند که از جاگبهها، امکانات و ودمات توریستی استفاده می نمایند. طبق )جدول شماره)1-2 عوامم عرضه جاگبهها، فعالیت ها و اسکان توریستی و دیگر امکانات و ودمات توریستی را در بر دارد. جاگبهها شامم جاگبه های فرهنگی و طبیعی و انواع طرح های واص – از قبیم پارک های موضوعی، باغ وحش ها، باغهای گیاه شناسی، و فعالیتهای مرتبط با این جاگبهها است. اسکان شامم هتم ها، متم ها، مهمانپذیر ها و سایر اماکنی است که گردشگرها شب را در آن به سر می برند. اقسام دیگر امکانات و ودمات گردشگری شامم؛ ودمات سیاحتی و مسافرتی، رستوران داری، مراکز ورید، ودمات بانکی و ارزی و ودمات و امکانات بهداشتی و پستی است. این عوامم عرضه را، محصول گردشگری می ووانند. ) رنجبریان، زاهدی، )18 :1973

33

جدول :6-2 خدمات گردشگری

عوامم تقاضا
عوامم عرضه

• بازارهای بین اللملی توریسم
• جاگبه ها و فعالیت ها

• بازار های داولی گردشگری
• اسکان

• استفاده ساکنین محلی از جاگبه ها
• سایر امکانات و ودمات گردشگری

، امکانات و ودمات گردشگری
• حمم و نقم

• دیگر زیر ساوت ها

• عنا ر سازمانی

مأوذ: ) رنجبریان ، زاهدی ، )18 :1973

گان در سال 1338 ساوتار گردشگری را به مفهوم اقتصادی عرضه و تقاضا تعریف نموده است. وی تقاضا را معادل جمعیت می داند و معتقد است که عرضه شامم چهار جزء حمم و نقم، جاگبه ها، ودمات و اطالعات، تبلیغات، می داند. )به نقم از دهستانی ،99 : 1989 و 1338، .)Gunn

نمودار9-2 عنا ر تشکیم دهنده گردشگری را نشان می دهد. در این طرح محیط اقتصادی – اجتماعی و طبیعی در کانون همه عنا ر و فعالیت های گردشگری قرار می گیرد و عنا ر کالبدی مختلف اعم از طبیعی و انسان ساوت و توسعه آنها مشروط به فراهم بودن محیط کانونی است. از طرف دیگر استفاده کنندگان آنها که همان عنصر تقاضای ” گان ” می باشد، هر دو گروه گردشگری و بومیان هستند.

34

نمودار :8-2 عناصر تشکیل دهنده گردشگری

مأخذ: به نقل از دهستانی ،84 : 6888 و 6998 ، Gunn

– تأسیسات اقامتی

مراکز اقامتی بخش مهمی از نعت جهانگردی را شامم می شود. اقامت گاهها در سفر از ادوار قدیم تا به
امروز، تداعی کننده محلی برای اقامت و استراحت مسافر بوده است. مهمان یا جهانگرد در هر جای دنیا که باشد، نیاز به محلی برای استراحت و وواب دارد که این امر، اهمیت اقامت گاه ها و کیفیت آنها را در این نعت به ما نشان می دهد. هر چند کیفیت اقامت گاه ها با توجه به سالیق جهانگردان طراحی می شود، اما اقامت گاه ها در هر اندازه و کیفیتی باشند؛ چه در هتمهای لوکس چند ستاره، چه در نقطه ای دور افتاده و با یک تختخواب معمولی، وظیفه ا لی شان همان تأمین مکان اقامت برای مهمانان است.

اقامتگاه های مسافرتی را می توان به انواع مختلفی تقسیم کرد که هر کدام توجه به نیاز های مختلف ساوته شده اند. هتم ها را شاید بتوان معروف ترین نوع اقامت گاه های جهان نامید. در عصر حاضر، هر سال بر تعداد هتم ها در جهان افزوده می شود و این افزایش، نشان دهنده ی تقاضا ی

35

بازی جهانگردان نعت جهانگردی است. وود هتم ها نیز با توجه به ارائه ودمات و سایر مسائم فنی به انواع مختلف از جمله : هتم های سنتی، هتم آپارتمان، هتم فرودگاه، هتم وودروهای شخصی، هتم بازرگانی تقسیم می شود. ) قرولو، ) 64 : 1986

از دیگر تاسیسات اقامتی توریستی می توان به: متم، مهمانسرا، مسافروانه یا مهمانپذیر، پانسیون،

هتم آپارتمان،اردوگاه جهانگردی، کمپینگ، مجتمع توریستی، ویال یا آپارتمان شخصی؛ اشاره کرد. – نیاز های حمم و نقلی و اهمیت آن

سیستم حمم و نقم، در قلب نعت جهانگردی قرار دارد. سیستم حمم و نقم، وطن یا مبداء

جهانگرد را با مقصد او پیوند می زند. کارآیی، راحت بودن و میزان سالمت و امنیت این سیستم، تعیین کننده نوع تجربه و کیفیتی است که از سفر به دست می آید. بعضی از وقت ها هزینه حمم و نقم، بزرگترین بخش هزینه یک سفر را تشکیم می دهد. بین پیشرفت سیستم حمم و نقم و رشد نعت جهانگردی یک رابطه مستقیم وجود دارد. با افزایش تقاضا برای مسافرت، ظرفیت و سیله
های مختلف حمم و نقم عاملی حیاتی در افزایش یا کاهش نعت جهانگردی به حساب می آید. در

طول تاریخ و در زمان های مختلف، با پیشرفت تکنولوژی شیوه های مختلفی از حمم و نقم یا مسافرت وجود داشته است ) قرولو ؛ .) 136 :1986

به جرأت می توان ادعا کرد که بین پیشرفت نعت جهانگردی و حمم و نقم، رابطه ای تنگاتنگ

و کامالٌ مستقیم وجود دارد. که نقصان یکی باعث افت دیگری نیز می شود.

سرمایه گذاری در نعت حمم و نقم هر کشور، جز زیر ساوت ها و زیر بناهای توسعه آن کشور

محسوب می گردد که در واقع نخستین گامی است که بهبود
نعت جهانگردی و اوضاع حمم و نقم
برداشته می شود. حمم و نقم از دیرباز که توسط حیوانات
ورت می گرفته، تا زمان اوتراع اتومبیم

و جت های کنونی، همواره بر نعت جهانگردی تاثیر گذار بوده است. بسیاری از جهانگردان لذت سفر را در نوع وسیله ی حمم و نقم جستجو می کنند و راحتی آن را سفر می پندارند ) قرولو ، .) 65 : 1986

36

Inskeep دو جنبه مهم تسهیالت و ودمات حمم و نقم را که جهت توسعه گردشگری نیازمند برنامه ریزی دقیق هستند، دسترسی نواحی ا لی بازار به کشور یا مناطق و سیستم حمم و نقم داوم منطقه گردشگری که ارتباط دهنده نقاط به نواحی دارای جاگبهها هستند، می داند. در این زمینه وی شیوه حمم و نقم را نیز فراموش نمی کند و یاد آور می شود که دروازه ها و تنوع و تعداد آنها در جذب گردشگران نقش اساسی دارند.

فرودگاهها، پایانههای مسافربری، ایستگاه های قطار و بنادر دریایی مهمترین دروازههای حمم و نقلی هستند که کیفیت و کارایی آنها می تواند نقش موثری در جذب گردشگران به یک سرزمین یا منطقه گردشگری داشته باشند. در ارتباط با سیستم های حمم و نقم عالوه بر کیفیت و گنجایش و موارد مذکور در فوق، مقصد گردشگری وواهد بود )به نقم از دهستانی، 1989:93و 1331: 182، .) Inskeep

-13-2 اثرات و پیامد های گردشگری

یکی از حوزههای ا لی مورد عالقه برای جغرافی دان ها وهم چنین دیگر محققان گردشگری،اثرات گردشگری و تفریحات بر جامعه مقصد است)به نقم از رضوانی ،83: 1987 و 225 .) Hall and Page 2222 : پیامدهای گردشگری اغلب در یک چارچوب نظریه ای شامم اثرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی- فرهنگی بررسی می شود، این اثرات جدا از یکدیگر نیستند. اثرات اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی در یک حوزه تعاملی با « اثرات اجتماعی » عمم می کند ) رضوانی، .) 83 : 1987 پیرش ) ) 1383 عنوان می دارد که تحقیق در باره گردشگری، بیانگر آن است که این نعت در نهایت به یک سلسله تأثیرات ) تحوزت ( اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، کالبدی و حتی محیطی در هر کشور می آنجامد) به نقم از کارگر، 119 : 1986 و 1383، .) Perace ماتیسون و وال به اثراتی اشاره می کنند که از تعامم با یکدیگر به وجود می آید و در واقع حا م مناسبات پدیدههای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با یکدیگر است. از دیدگاه باتلر ) 1382( تغییرات اجتماعی حا م از گردشگری، متاثر از دو دسته عوامم مرتبط با گردشگران و ناحیه مقصد است :

37

الف (عوامم مرتبط با گردشگران شامم :

 تعداد بازدید کنندگان

 طول مدت اقامت بازدید کنندگان

 ویژگی های قومی بازدید کنندگان

 ویژگی های اقتصادی بازدید کنندگان

 فعالیت های بازدید کنندگان

ب (عوامم مرتبط با ناحیه مقصد شامم :

* وضعیت اقتصادی ناحیه

* میزان مشارکت اجتماعی در گردشگری

* ویژگی های فضایی توسعه گردشگری

* میزان پایداری فرهنگ محلی

* سایر ویژگی ها ) به نقم از
رضوانی ، 32 :1987 و 2225 :197 – 193 ، H ، ) Embacher

-6-68-2 اثرات و پیامد های اقتصادی

هدف از توسعه گردشگری، چه در سطح بین الملی و چه در سطح ملی، امکان توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی مقصد است . به همین دلیم، اکثر کشورهای جهان به اهمیت گردشگری در اقتصاد جهانی از نظر نقش آن در درآمد و اشتغال توجه کرده اند.

با توجه به جذابیت پیامدهای اقتصادی توسعه گردشگری ، مطالعات اولیه در دهه 1362، بیشتر بر اثرات مثبت اقتصادی این پدیده متمرکز بود، اما در دهه 1372 پیامدهای اقتصادی توسعه گردشگری با نگرش وسیع تری به وسیله محققان ارزیابی شد. در این دوره، بیشتر رویکرد منفی به توسعه گردشگری حاکم شد، به طوری که محققان اغلب بر آثار منفی آن تاکید می کردند. در دهه های

1382 و 1332 بر اساش انتقاد های احبنظرانی مانند چین، تأثیرات مثبت و منفی به طور متوازن مد نظر قرار گرفت ) کاظمی ، .) 38 : 1985

38

گر چه به طور کلی اثرات مثبت اقتصادی گردشگری مورد تأیید است، ولی بسیاری از پژوهشگران معتقدند که گردشگری به طور معمول هزینه های اقتصادی جامعه میزبان نظیر افزایش قیمت کاز و ودمات، افزایش کاگب قیمت زمین، افزایش هزینه های زندگی، برگشت کم سرمایه، فصلی بودن فر ت های شغلی، جابه جایی در اشتغال افراد بومی و منسوخ شدن بروی فعالیت های مرسوم مانند کشاورزی و