منابع و ماخذ پایان نامه قانون مجازات اسلامی و نظام کیفری اسلام


Widget not in any sidebars

((در لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ))
2-تعریف تفخیذ
((فخذ)) به معنی ران است وتفخیذ اصطلاحی است برای عمل دو مردی که با قراردادن آلت خود ،در بین ران یکدیگر دفع شهوت می کنند.
(محمودی ، حقوق جزائی اسلام ، 1359، ص 54)
در تعریف دیگر:
تفخیذ ،عبارت است از قرار دادن آلت مرد در بین رانها وکفل مرد دیگری است بدون اینکه دخول انجام شود.
3-2-2 : شرایط تحقق لواط
یکی از اساسی ترین شرایط لازم برای احراز مسئولیت کیفری ومجرم شناختن مرتکب جرم لواط در نظام کیفری اسلام مانند نظامات جزایی این است که وقوع جرم اعم از لواط وسایر جرایم برای مجرم شناختن مرتکب جرم گرچه لازم است اما کافی نیست ، بلکه ثبوت هر جرمی منوط به این است عمل مجرمانه ی انجام یافته مثل لواط وغیره ناشی از عمل ارادی انسانی عاقل ،بالغ ، ومرید وممیز باشد واحراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم لواط ضروری است.
بنابراین بررسی وارزیابی خصوصیات وتواناییهای خاص مرتکب لواط از قبیل احراز بلوغ ، عقل واختیار وعلم به حرمت عمل شنیع لواط ، از ناحیه ی مرتکب جرم برای اعمال کیفر حد ضروری است.
در حد لواط در صورت ایقاب (دخول)، حد قتل واجب شده و در صورت عدم ایقاب (عدم دخول)، حد جلد یا تازیانه تعیین شده است؛ به شرط اینکه فاعل که اقرار می کند و یا علیه او شهادت داده می شود، دارای سه شرط، آزاد، بالغ و عاقل باشد. در مورد لواط کننده (فاعل)، کشته می شود و فرقی نمی کند که محصن (همسردار) باشد یا نباشد و نحوه کشتن وی به چند شیوه است که امام برای انجام یکی از آنها مخیر است: الف- یا او را به وسیله شمشیر می کشند. ب- یا با آتش می سوزانند. ج- یا او را سنگسار می کنند. د- یا دیوار را روی او خراب می کنند. ه- یا او را ازمکان بلند پرتاب می کنند به گونه ای که اگر امثال او را از آن مکان بلند پرتاب کنند، کشته می شود.
البته جواز جمع کردن میان یکى از اینها و سوزاندن نیز بیان شده است و در صورت عدم دخول، نظر مشهور فقهاء به ثبوت جلد (100 تازیانه) حکم نموده اند.
این حد برای مفعول (کسی که با او لواط شده) نیز هست به شرط اینکه بالغ، عاقل و مختار باشد.( شهید ثانی و شهیداول، الروضه البهیه و شرح لمعه ، باب حدود فصل دوم) البته نظر برخی از علما در خصوص نحوه کشتن فاعل و مفعول آن است که برای آن نحو خاصی وارد نشده است و امام مختار است.( علامه حلی ، تبصره المتعلّمین فی احکام الدین، 1411 ، فصل هشتم، ص735)
قانون مجازات اسلامی در مورد شرایط تحقق لواط بیان می دارد که :
ماده ۱۱۰
حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است‌.
ماده ۱۱۱
لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
ماده ۱۱۲
هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده ۱۱۳
هر گاه نابالغی نابالغ دیگری را وطی کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شوند مگر آن که یکی از آن‌ها اکراه شده باشد.
3-2-3:مستندات فقهی حرمت لواط
3-2-3-1 :آیات
هم جنس بازى (لواط) عمل زشت و ناپسندى است که بر خلاف طبیعت و غریزه انسانى است و پیامبران الهى با این عادت زشت برخورد کرده‏اند. قرآن کریم در چند مورد، داستان قوم لوط را بیان کرده و در ضمن آن این عمل را سرزنش نموده و ممنوع اعلام مى‏دارد:
اول: أَ تَأْتُونَ الذُّکْرانَ مِنَ الْعالَمِینَ وَ تَذَرُونَ ما خَلَقَ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِنْ أَزْواجِکُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ «آیا در میان جهانیان شما به سراغ جنس ذکور مى‏روید و هم جنس بازى مى‏کنید آیا این زشت و ننگین نیست؟ و همسرانى را که پروردگارتان براى شما آفریده است رها مى‏کنید؟ حقا شما قوم تجاوزگرى هستید.»( سوره شعراء،آیه ۱۶۵- ۱۶۶)

Author: مدیر سایت