منابع و ماخذ پایان نامه ویژگی های جمعیت شناختی و تنظیم شناختی هیجان

دانلود پایان نامه

3-3 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………82
3-4 ابزارهای جمع آوری اطّلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………82
3-4-1 پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………………………………………….82
3-4-2 مقیاس شخصیّت مرزی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
3-4-3 فرم تجدیدنظر شده سایکوپاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..83
3-4-4 پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان………………………………………………………………………………………………………………………………84
3-5 روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدّمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87
4-2 یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………87
4-3 یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
4-4 تحلیل سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
5-2 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
5-3 محدودیّت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..105
5-4 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………105
منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….106
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………108
فهرست شکل ها و جداول
شکل 1-1 (مدل علّی-ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی )……………..16
شکل 2-1 (مدل فرآیند تنظیم هیجانی)…………………………………………………………………………………………………………………………………….45
مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درمورد طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و گرایش به سوء مصرف مواد