منابع پایان نامه ارشد با موضوع دوربین واتسون و ریشه واحد

منابع پایان نامه ارشد با موضوع دوربین واتسون و ریشه واحد


Widget not in any sidebars

به منظور بررسی اینکه در پژوهش از روش های آماری پارامتریک و یا از روش های آماری ناپارامتریک استفاده می شود از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف به شرح زیر استفاده می شود.
در این آماره،(ضریب چولگی) و (ضریب کشیدگی) می باشند.
نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 بیشتر باشد فرض H1رد و فرض H0پذیرفته می شود ، به معنی اینکه داده ها نرمال هستند و اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 کمتر باشد، فرض H0رد و فرض H1پذیرفته می شود. یعنی داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی نمایند بر همین اساس از ln برای نرمال شدن داده ها استفاده می شود.
3-10-2-2 : آزمونD-W (دوربین واتسون)
فرمول:
به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین– واتسون استفاده می شود که آماره آن به کمک فرمول زیر محاسبه می شود.
et = میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی t و et-1= میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی قبل t. اگر همبستگی بین خطاها را با ρ نشان دهیم در این صورت آماره DW به کمک رابطه زیر محاسبه می شود.
نحوه داوری:
نحوه داوری بدین شکل است که اگر این آماره در بازه 5/1 تا 5/2 قرار گیرد فرض H1رد و فرض H0 پذیرفته می شود. به معنی اینکه داده ها دارای مشکل خود همبستگی نیستند. اگر این آماره در بازه 5/1 تا 5/2 قرار نگیرد، فرض H0رد و فرض H1پذیرفته می شود. یعنی داده ها دارای مشکل خود همبستگی هستند.
3-10-2-3 : آزمون ریشه واحد (آزمون مانایی)
فرمول:
یکی از سودمندترین آزمون ها در زمینه مانایی (سکون) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته است. که فرمول آن به این شرح است که فرض کنید سری y t بر اساس ساده ترین شکل خود، یک مدل خود رگرسیونی از درجه اول است.
چنانچه  باشد، سری ماناست. در این آزمون فرض صفر دلیل بر نامانایی است و حالت مطلوب زمانی اتفاق می افتد که فرض صفر رد شود.
نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 کمتر باشد فرض H0رد و فرض H1پذیرفته می شود. به معنی اینکه داده ها مانا هستند و اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 بیشتر باشد فرض H0تائید و فرض H1رد می شود. یعنی داده ها مانا نیستند.
3-10-2-4 : آزمون برازش مدل
فرمول:
برای اینکه مشخص شدن برای برازش مدل را از چه روشی(داده های تلفیقی یا پانلی) استفاده می شود باید آزمون F لیمر یا چاو را اعمال کنیم که فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:
که در آن: RRSS: مجموع مجذورات پسماند های مفید، K : تعداد متغیر های توضیحی، URSS: مجموع مجذورات پسماند های غیرمفید وN: تعداد مقطع ها
نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 بیشتر باشد فرض H0تائید و فرض H1رد می شود. به معنی اینکه داده های تلفیقی (Poold) نسبت به روش داده های پانلی (Panel) ارجحیت داشته و اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 کمتر باشد، فرض H0رد و فرض H1تائید می شود. به معنی اینکه داده های پانلی (Panel) نسبت به داده های تلفیقی (Poold) ارجحیت دارد.
3-10-2-5 : آزمون هاسمن
فرمول:

مدیر سایت