منابع پایان نامه ارشد با موضوع رقابت در بازار محصول و سیاست های تقسیم سود

منابع پایان نامه ارشد با موضوع رقابت در بازار محصول و سیاست های تقسیم سود


Widget not in any sidebars

2-4-3-2- قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک
در این نوع قرارداد سعی می شود که عملکرد وکارایی افراد مورد توجه قرار گیرد و عاملانی پاداش وکارمزد بیشتری دریافت کنند که عملکرد بهتری از خود نشان می دهند. در واقع این قرارداد، نوعی قرارداد برمبنای خروجی بوده و قرارداد از نوع«محرک»نیز شناخته شده است. علت نام گذاری این قرارداد به این نام این است که با انعقاد آن، عامل احساس می کند براساس نتیجه کار خود پاداش یا کارمزد خواهد گرفت. در نتیجه، تلاش خواهد کرد کارایی بهتری را از خود نشان دهد. از آنجایی که در این نوع قرارداد، عامل احساس می کند براساس کارکرد مزد خواهد گرفت، در نتیجه سعی می کند کمتر کارگریز باشد. یعنی مصداق «مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد»، حاصل می شود.
از آنجا که این قراردادها باعث ایجاد انگیزه و تحرک در عامل می شود به این نام نیز شناخته شده است. مهم ترین مزیت قرارداد بر مبنای نتیجه ، رفع مشکل کارگریزی است. به گونه کلی عاملانی که اعتقاد بالایی به دریافت مزد براساس نتیجه عمل دارند معمولاً این نوع قرارداد را بر نوع دیگر ترجیح می دهند(جری و همکاران،2011).
جری و همکاران (2011) اعتقاد دارد که قرارداد بر مبنای نتیجه به سبب داشتن ویژگی هایی همچون عدم کارگریزی عامل، از قرارداد بر مبنای رفتار بهتر می باشد. اما مشکل اصلی در قرارداد بر مبنای رفتار، در واقع همان مشکل خطر اخلاقی است. زمانی که عامل احساس کند مبلغ مشخصی را در آینده دریافت خواهد کرد احتمالاً سعی می کند تا حد امکان، در صورت یافتن فرصت، از انجام کار شانه خالی کند. به عبارت دیگر، مشکل کارگریزی در این نوع قرارداد در مقایسه با قرارداد از نوع نتیجه یا محرک بیشتر می باشد(همان ماخذ)
بطور کلی با نگاه به مطالب مربوط به نمایندگی می توان به این نکته پی برد که برای مثال، بیزلی(1996) در پژوهش تجربی دریافت که حضور اعضای مستقل و غیر موظف مدیریت که در عین حال از خوشبینی و اعتماد بنفس بالایی برخوردارند، احتمال تقلب در ارائه صورتهای مالی و همچنین مشکلات نمایندگی را کاهش داده است(همان ماخذ).
2-5- پیشینه تحقیق
2-5-1- پیشینه خارجی تحقیق
آلایانیس و موزامدار(2004) در پژوهش خود، اقدام به بررسی همزمان حساسیت جریانات نقدی وجه نقد و حساسیت جریان نقدی– سرمایه گذاری بر محدودیت مالی کردند. آنها نشان دادند که شرکت های با محدودیت مالی نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی ، از حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری بیشتری برخوردار هستند. اما حساسیت جریانات نقدی وجه نقد در شرکت های با محدودیت مالی و در شرکت های بدون محدودیت مالی معنادار نمی باشد.
ژیانگ(2005) شواهدی را در خصوص شرکت‌های که به مدیریت جریان نقدی جهت دست یابی به جریان‌های نقدی مثبت، تحقق پیش‌بینی‌ها و رسیدن به سود سهم و اهداف نقدی اقدام می کنند، ارائه نموده است. در خصوص جریان‌های نقدی عملیاتی وی دریافت که اجزای غیرعادی جریان‌های نقدی، پایداری کمتری دارند. این امر با این موضوع، که مدیریت جریان‌های نقدی عملیاتی اطلاعات مالی ناپایدارتر و با کیفیت پایین‌تر ایجاد می‌نمایند، مطابقت دارد. او شواهدی را ارئه نموده است که شرکت‌هایی که حداقل‌های درآمدی را محقق می سازند، هزینه بدهی پایین‌تری دارند. ضمناً با استناد به این که سود بر اساس هزینه بدهی ارزش گذاری می شود، نشان داد سود گزارش شده در شرکت‌هایی که ریسک عدم بازپرداخت بالایی دارند، بیشترین تاثیر بر هزینه بدهی دارد.
مایکل و ست فالن (2005)، در تحقیق خود تحت عنوان بررسی رابطه بین ساختار بهینه سرمایه و هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» به این نتیجه رسیده است که بدهی، و تعهدات برای هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ، به منزله پوشش و محافظی میباشند مشابه با اثر سپر مالیاتی خود.
-جی کوب (2005)، تحقیقی در خصوص سیاست پرداخت سود سهام، انعطافپذیری مالی و هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد را به وسیله توزیع وجوه نقد در دسترس محدود میسازد.
چانگ و همکاران (2005)، آنها اطلاعات 22576 شرکت آمریکایی در طی سالهای 1984 الی1996 جهت بررسی رابطه بین مدیریت سود و جریان نقد آزاد در شرکت های با رشد کم را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که مدیران با جریان نقد آزاد زیاد و رشد کم، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده می کنند تا سودهای کم و زیان حاصل از سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی را از بین ببرند.
کاناگارتنام و همکاران(2007)، به بررسی حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی پرداخت .وی به این نتیجه رسید که اختلاف قیمت پیشنهادی با استقلال هیئت مدیره، فعالیت هیئت مدیره و درصد سهام وثیقه مدیران ارتباط منفی داشته و عمق بازار با ساختار هیأت مدیره، فعالیت هیئت مدیره و درصد سهام وثیقه نزد مدیران دارای ارتب
اط مثبت با اهمیت است.
گیلی(2007) به بررسی وضعیت جریان نقدی مدیریت شده، در شرایط مختلف عملکردی پرداخت. مشخص شد در مواردی که شرکت از نظر مالی در پرداخت بدهی های خود ناتوان است و هزینه‌های مالی بالاتری دارد، مدیریت جریان‌های نقدی نیز در آن شرکت، بیشتر مشاهده می‌شود.
چیدامبران و همکاران(2008)، به آزمون ارتباط میان تغییرات حاکمیت و خصوصیات شرکتها و اثر تغییرات حاکمیت بر عملکرد آینده شرکت پرداختند. آنها دریافتند تغییرات حاکمیت به سمت سطوح میانگین حاکمیت صنعت رانده میشود و به تغییرات در خصوصیات قابل مشاهده شرکت مربوط میشوند. همچنین آنها نتیجه گرفتند تغییرات مثبت و منفی حاکمیت از لحاظ آماری باعث تغییرات موثری در عملکرد میشود، به علاوه تغییرات مشاهده شده در حاکمیت با این نظریه سازگار است که شرکتها در تعامل با رعایت ساختارهای حاکمیت خود هستند.
لیزیا اوجیون (2008 )، در تحقیق خود در خصوص عکسالعمل بازار درباره ارائه اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام گفته اند با تمرکز بر هزینههای نمایندگی جریان وجوه آزاد در کشور چین به ارزیابی و بررسی اثرات پذیرهنویسی 48 اوراق قرضۀ تبدیل و 439 پذیره نویسی سهام در شرکتهای بورسی چین پرداخته است. وی در این تحقیق مشاهده کرده است ، شرکتهایی که از وجوه نقد توزیع شده کمتر و فرصتهای رشد بیشتری برخوردارند، نسبت به شرکتهایی که از وجوه نقد توزیع نشده بیشتر و فرصتهای رشد کمتری برخوردارند، قیمت سهام آنها بیشتر است.
انوار ابومصلح (2009) در کنفرانس بینالمللی آکادمیهای متحد، موضوع هزینه نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیار خرید سهام مدیر را بررسی و مطرح کرده است. وی در این تحقیق نقش حق اختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط میباشد و حق اختیارهای خرید سهام منافع مدیران و سهامداران را همسو میسازد که این خود بیانگر نظارت بهتر بر مدیریت میباشد.
لیژانگ (2009)، در تحقیقی که با عنوان، نقش تبادلی دیون و پاداشهای انگیزشی در کنترل مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد انجام داده است، به ارزیابی نقش حاکمیت شرکتی ساختار سرمایه و پاداشهای انگیزشی مدیرانه در کنترل مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد میپردازد. وی به این نتیجه رسیده است که دیون و حق اختیار سهام هیأت مدیره نقش مؤثری در کاهش مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد دارند.
ری دیک و ویتد(2009)، به بررسی رابطه بین حساسیت جریان وجه نقد و وجوه نقد آزاد شرکت پرداختهاند. آن ها دریافتند که شرکت های دارای جریانات نقدی منفی، نسبت به شرکت های دارای جریان وجه نقد مثبت، حساسیت جریانات نقدی متفاوتی دارند. که این تفاوت همان حساسیت جریانات نقدی نامتقارن است. همچنین آن ها به این نتیجه رسیدند که شرکت های دارای محدودیت مالی، حساسیت جریانات نقدی نامتقارن بیشتری، نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی دارند.
امان و همکاران(2010)، به “بررسی حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت ” پرداختند . در این مقاله آنها به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، سطوح شرکت و ارزش شرکت براساس دادههایی 6636 شرکت در 22 کشور توسعه یافته در دوره زمانی 2007 – 2003 پرداختند. نتایج نشان میدهد که یک ارتباط مثبت معناداری بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکتها وجود دارد.
مرهادی (2010) وی به بررسی تئوری علامت دهی در سیاست تقسیم سود، تاثیر جریان های وجه نقد آزاد بر قیمت سهام، تاثیر ساختار مالکیت به قیمت سهام، و تاثیر مالکیت به سیاست تقسیم سود و بررسی تاثیر عمر شرکت بر سیاست های تقسیم سود پرداخت. نمونه نهایی شامل 10 سال مشاهده، متشکل از شرکت های تخصیص دهنده سود و عضو بورس اوراق بهادار جاکارتا طی سالهای 1995 الی 2005 است. نتایج بیانگر تاثیرگذاری نظریه علامت دهی در نوسان قیمت سهام است. به علاوه از تئوری نمایندگی، مبنی بر تاثیرگذاری جریان های وجه نقد آزاد بر قیمت سهام، حمایت شد. نتایج بیانگر وجود تاثیر مراحل چرخه عمر شرکت بر سیاست های تقسیم سود است.
گیرود و مولر(2011) در تحقیقی به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر عملکرد شرکت‌ها پرداختند. نتایج نشان داد که حاکمیت شرکتی ضعیف در صنایع غیررقابتی، منجر به بازده سرمایه کمتر، بهره وری کمتر و ارزش بازار پایین تر می‌شود. همچنین نتایج حاکی از این است که حاکمیت شرکتی ضعیف، بطور بالقوه باعث کاهش بازدهی نیروی کار و افزایش هزینه‌های محصول می‌شود. اما این تاثیر در صنایع رقابتی و در شرکت‌هایی که توانایی رقابت در بازار محصول را دارند؛ کمتر است.
یوتامی و ایناگا (2011) آن ها با نمونه گیری از شرکت های
اندونزی، طی دوره 1994 تا 2007 به بررسی موارد زیر پرداختند:
1- چگونه شرکت های با جریان نقد آزاد بالا، هزینه نمایندگی ناشی از جریان نقد آزاد را کنترل می کنند. 2- بررسی تاثیر هزینه نمایندگی بر سود سهام و اهرم شرکت. 3- بررسی تفاوت هزینه نمایندگی بین شرکت هایی که به سهامدارانشان سود سهام پرداخت می کنند و شرکت هایی که به طور منظم سود سهام پرداخت نمی کنند.

مدیر سایت