منابع پایان نامه ارشد با موضوع روش اثرات ثابت و معنی دار بودن

منابع پایان نامه ارشد با موضوع روش اثرات ثابت و معنی دار بودن

برای تخمین الگو به شیوه داده های تابلویی ، دو روش وجود دارد که عبارتند از روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی. تعیین این که در مورد یک نمونه از داده ها کدام یک از این دو روش باید مورد استفاده قرار بگیرد از طریق آزمون هاسمن صورت می گیرد که فرمول آن به شرح زیر می باشد:
Widget not in any sidebars

به طور ی که معرف تخمین زننده های روش اثرات ثابت نشان دهنده تخمین زننده های روش اثرات تصادفی است.
نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 کمتر باشد ، فرض H0رد و فرض H1تائید می شود. به معنی اینکه روش رگرسیون با اثرات ثابت نسبت به روش رگرسیون با اثرات تصادفی ارجحیت دارد. اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 بیشتر باشد، فرض H0تائید و فرض H1 رد می شود. به معنی اینکه روش رگرسیون با اثرات تصادفی نسبت به روش رگرسیون با اثرات ثابت ارجحیت دارد.
3-10-2-6 : آزمون رگرسیون چند متغیره
فرمول:
برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون چند متغیره از آماره F استفاده شده است. که نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد:
نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 کمتر باشد ، فرض H0تائید و فرض H1رد می شود. به معنی اینکه رگرسیون قدرت تبیین دارد. اما اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 بیشتر باشد. فرض H0رد و فرض H1 تائید می شود. به معنی اینکه آماره F به دست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای () 5% محاسبه شده، مقایسه گردیده وF محاسبه شده بیشتر از F جدول بوده است () و مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر () رد شده است.
3-10-2-7 : آزمون معنادار بودن ضرایب
فرمول:
برای بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهای سمت راست رگرسیون در هر مدل، از آماره t استفاده شده است. که به شرح زیر محاسبه می شود:
نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 کمتر باشد ، فرض H0تائید و فرض H1رد می شود. به معنی اینکه ضریب متغیر مورد نظر معنادار است. اما اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 بیشتر باشد، فرض H0رد و فرض H1 تائید می شود. به معنی اینکه ضریب متغیر مورد نظر معنادار نیست. و قدرمطلق T محاسبه شده از t جدول بزرگتر است ) (، و مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته است.
3-11-خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به روش تحقیق و روش نمونه گیری پرداختیم سپس فرضیه های تحقیق را مطرح نمودیم و آن ها را بیان کردیم.در ادامه متغییر های تحقیق را معرفی نمودیم و سپس آزمون ها را بیان نمودیم.در فصل بعد به تحلیل داده ها خواهیم پرداخت
فصل چهارم
تحلیل داده ها
سرفصل مطالب
مقدمه
آمار توصیفی
آزمون نرمالیته
آزمون برازش مدل
آزمون هاسمن

مدیر سایت