منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکت های پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکت های پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

2- حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند بیشتر است نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند.
Widget not in any sidebars

1-6- قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق به سه دسته زیر تقسیم بندی شده است:
1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی می باشد.
1-6-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق
قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال 1387 تا سال 1391 در نظر گرفته شده است.
1-6-3- قلمرو مکانی تحقیق
اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.
1-7- تعریف مفاهیم و متغیر های تحقیق
حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری:
تعریف مفهومی: اشاره به درصد تغییر در مخارج سرمایه ای شرکت ها در قبال تغییرات در جریانات نقدی است (نقی نژاد،1387).
تعریف عملیاتی: از ضریب رگرسیون جریان وجه نقدی بدست می آید که در سمت راست رگرسیون و نسبت مخارج سرمایه ای به خالص دارایی های ثابت اول دوره در سمت چپ رگرسیون قرار دارد.
برای اندازه گیری مسائل نمایندگی از سه شاخص جریان وجه نقد آزاد، نسبت گردش دارایی ها و نسبت
هزینه های عملیاتی به فروش استفاده می شود که شاخص مورد استفاده در این تحقیق به شرح زیر می باشد:
جریان وجه نقد آزاد:
تعریف مفهومی: وجه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها، در اختیار دارد (غلام زاده لداری،1388).
تعریف عملیاتی: وجوه نقد آزاد تعاریف متعددی دارد. در این تحقیق از مدل لن و پولسن(1989) جهت تعریف این وجوه استفاده شده است. وجوهی که از سود عملیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک و پس از کسر وجوه پرداختی بابت سود سهام، هزینه تامین مالی و مالیات به عنوان وجوه مازاد باقی می ماند، تحت عنوان جریان نقد آزاد تعریف می شوند. همچنین این وجوه را می توان تحت عنوان سود عملیاتی انباشته شده، سود عملیاتی تقسیم نشده و یا جریان نقد آزاد عملیاتی تعریف نمود که به صورت ذیل محاسبه میشود (رضوانی راز، 1383):
وجوه نقد آزاد = سودعملیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک – هزینه تامین مالی – مالیات
سرمایه گذاران نهادی:
تعریف عملیاتی: در این تحقیق بانکها شرکتها و هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5 درصد سهام منتشره شده شرکت را در دست داشته باشد به عنوان سهامدار نهادی در نظر گرفته شده اند. بر همین اساس در این تحقیق جمع درصد مالکیت این اشخاص به عنوان سهامداران نهادی در نظر گرفته می شود.
1-8- ساختار کلی تحقیق
تحقیق حاضر در پنج فصل ارائه خواهد شد:
در فصل اول ما به بیان مساله، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، اهداف علمی و کاربردی تحقیق و به صورت خلاصه به بیان چارچوب نظری و تعاریف واژهها و اصطلاحات تخصصی بکار رفته در تحقیق پرداختیم.

مدیر سایت