منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکت های پذیرفته شده و سرمایه گذاری مستقیم

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکت های پذیرفته شده و سرمایه گذاری مستقیم


Widget not in any sidebars

1388
بررسی رابطه بین جریانات نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
رابطه بین جریانات نقدآزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم است
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
سرفصل مطالب
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری تحقیق
فرضیه های تحقیق
مراحل عمومی آزمون فرض آماری
ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق
قلمرو تحقیق
روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها
متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها
روش های آماری و تجزیه و تحلیل دادهها
3-1- مقدمه
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه روش و شیوه ای را آغاز کند تا او را دقیق تر و سریعتر در دستیابی به پاسخ پرسش های مورد نظر یاری کند
در فصل حاضر روش شناسی تحقیق توسط پژوهشگر تشریح می شود. به این ترتیب که ابتدا روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و فنون جمع آوری داده ارائه می گردد.سپس فرضیات پژوهشی تحقیق، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق و بعد از آن، به تشریح نحوه محاسبه متغیر های مستقل و وابسته تحقیق پرداخته می شود. در ادامه مدل های رگرسیونی مورد نیاز جهت آزمون فرضیات تحقیق ارائه شده و سرانجام آزمون های آماری استفاده شده در تحقیق، جهت بررسی فرضیات مطرح شده، ارائه می گردد.
3-2- روش تحقیق
پژوهش های حسابداری عموما در گروه تحقیقات اثبات گرایی قرار می گیرد زیرا پژوهشگران حسابداری معمولا با این پیش فرض که مفاهیم و واقعیات به صورت عینی در دنیای خارجی وجود دارند و با انواع روش های آماری، مشاهده و… قابل اندازه گیری هستند، اقدام به انجام تحقیق خویش می نمایند.آنان آگاهانه یا نا آگاهانه معتقد به استقلال آزمون کننده و آزمودنی از یکدیگر می باشند . البته این شیوه غالبا در پژوهش های حسابداری به صورت روز افزون مورد انتقاد واقع شده اند(ناظمی اردکانی،1388).اما صرف نظر از آسیب شناسی تحقیقات مزبور، پژوهش حاضر در طبقه رویکرد های اثبات گرایی قرار می گیرد.
این تحقیق از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. همچنین از آنجا که این نوشتار به توصیف آنچه که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصیه خاص) و با توجه به آن که قضاوت های ارزشی در این تحقیق کم رنگ است، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود. به علاوه با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیات آن استفاده خواهد شد در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقه بندی می گردد.
3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق
در پژوهش، واژه جامعه به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری به آنها صورت می گیرد . ماهیت پژوهش تعیین کننده جامعه آماری است. بنابراین تعریف: «جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آن تعمیم دهیم» (دلاور، 1378). جامعه تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
3-3-1- روش نمونه گیری

مدیر سایت