منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکت های پذیرفته شده و دسترسی به اطلاعات

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکت های پذیرفته شده و دسترسی به اطلاعات

:H1 حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند متفاوت است نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند.
3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق
Widget not in any sidebars

یکی از مهمترین الزامات و ضروریات تحقیق دستیابی به اطلاعات قابل اطمینان و صحیح می باشد. زیرا این اطلاعات هستند که مبنای تحقیق ها و قضاوت های آتی قرار می گیرند. به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات مالی شرکت ها در کشور و در پی آن دسترسی به اطلاعاتی صحیح و دقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان منبع تأمین شواهد اطلاعات انتخاب شده اند(شهبندیان، 1387).
این تحقیق براساس روش کتابخانه ای می باشد . همچنین در این پژوهش اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی، مبانی نظری، پیشینه و سوابق تحقیقات انجام شده قبلی درباره موضوع تحقیق از منابع کتابخانه ای و از طریق مطالعه کتب و نشریات مقالات ، پایان نامه ها اعم از منابع داخلی و خارجی جمع آوری شده است.اطلاعات و داده های مورد نیاز برای بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق از صورت های مالی و گزارش های ارائه شده شرکت ها به بورس اوراق بهادار و همچنین نرم افزار تدبیر پرداز و لوح فشرده اطلاعات مالی شرکت ها استخراج شده است.
3-7- قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق به سه دسته زیر تقسیم بندی شده است:
3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی می باشد.
3-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق
قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال 1387 تا سال 1391 در نظر گرفته شده است.
3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق
اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.
3-8- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده هایی که برای انجام تحقیق مورد نیاز است، انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیرها، اهمیت خاصی دارد. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آن ها، از نرم افزار های Excel و Eviews (نسخه 7) استفاده شده است.
3-9- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها
با توجه به اینکه در این تحقیق اثر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی را مورد بررسی قرار می دهیم. حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری به عنوان متغیر وابسته و سرمایه گذاران نهادی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده. به علاوه هزینه نمایندگی در این تحقیق به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. همچنین در این تحقیق بر اساس تحقیقات انجام شده در ایران متغیرهای اندازه شرکت، نسبت گردش دارایی ها و انحراف سود پیش بینی و واقعی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است (نجاح و همکاران،2012).
Investment-Cash Flow Sensitivity i,t = β 0+ β1 ISi,t + β2 SAi,t + β3 EOi,t + β4 SIZEi,t + ε it
Investment-Cash Flow Sensitivity i,t= حساسیت جریانات نقدی- سرمایه گذاری در سالt و در شرکتi
IS i,t= شاخص سرمایه گذاران نهادی در سالt و در شرکتi
SA i,t= نسبت گردش دارایی ها در سالt و در شرکتi
EOi,t= انحراف سود پیش بینی و واقعی در سالt و در شرکتi
SIZEi,t= اندازه شرکت در سالt و در شرکتi
ε= خطای اندازه گیری در مدل
3-2-متغیرهای تحقیق در یک نگاه کلی

مدیر سایت