منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکت پذیرفته شده در بورس و بورس اوراق بهادار

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکت پذیرفته شده در بورس و بورس اوراق بهادار


Widget not in any sidebars

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….92
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..94
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
پیوست پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 98
فهرست جداول
2-1- خلاصه پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-1- خلاصه جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-2- متغیر های تحقیق در یک نگاه کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-3-علامت اختصاری و نام متغیرهای انتخابی در تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..66
4-1-آمار توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-2- نتایج بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش………………………………………………………………………………………………………..75
4-3- ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………76
4-4- آزمون ریشه واحد با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته…………………………………………………………………………………………….77
4-5- نتایج برآورد مدل فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………………………………………………..78
4-6- نتایج برآورد مدل فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………..80
4-7- نتایج برآورد مدل فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………….81
4-8- نتایج برآورد آزمون تفاوت برای فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………………………..83
4-9- خلاصه نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………..
چکیده
یکی از فرضیه های اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت (کارگزاران) و سهامداران (کارگمار) تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند.باتوجه به این فرضیه مدیران به دنبال این هستند که با استفاده از نفوذ نمایندگی منافع خودرا بیشینه کنند. هدف این پ‍ژوهش بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی برحساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی است. جامه آماری 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391-1387 می باشد.روش پ‍وهش از نوع همبستگی می باشد. نتیجه یافته های پ‍وهش بیانگر آنست که سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند بیشتر می باشد.
وا‍‍‍‍‍‍‍زه های کلیدی:سرمایه گذاران نهادی،حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری،تاکید بر هزینه نمایندگی
فصل اول
کلیات پژوهش

مدیر سایت