منابع پایان نامه ارشد با موضوع صندوق های سرمایه گذاری و شرکتهای سرمایه گذاری

منابع پایان نامه ارشد با موضوع صندوق های سرمایه گذاری و شرکتهای سرمایه گذاری


Widget not in any sidebars

INV i,t= بیانگر سرمایه گذاری شرکت i در سال t است، که از نسبت مخارج سرمایه ای (تغییرات دارایی ثابت سال جاری نسبت به سال گذشته) به خالص دارایی های ثابت اول دوره اندازه گیری می شود.
CFLOWi,t = بیانگر جریان نقدی شرکت i در سال t است، که از نسبت جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی بر خالص دارایی های ثابت اول دوره اندازه گیری می شود.
Qi,t= بیانگر فرصت های رشد شرکت i در سال t است، که از ارزش دفتری کل بدهی ها به علاوه ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تقسیم بر ارزش دفتری کل دارایی ها اندازه گیری می شود.
i بیانگر شرکت (بعد مکانی) و t بیانگر سال (بعد زمانی) است.
در این مدل ضریب CFLOWi,tشاخص حساسیت جریانات نقدی- سرمایه گذاری است.
3-9-2- متغیر مستقل
سرمایه گذاران نهادی:
طبق تعریف بند 27 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار سرمایه گذار نهادی عبارت است از:
1– بانک ها 2- هلدینگ ها ، شرکتهای سرمایه گذاری ، صندوق بازنشستگی، شرکت تامین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 3- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5 درصد یا بیش از 5 میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریداری کند 4- سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی 5- شرکت های دولتی6- اعضای هیئت مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارند. در این تحقیق بانکها ، شرکتها و هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5 درصد سهام منتشره شده را در دست داشته باشد به عنوان سهامدار نهادی در نظر گرفته شده اند. بر همین اساس در این تحقیق جمع درصد مالکیت این اشخاص به عنوان سهامداران نهادی در نظر گرفته می شود.
3-9-3- متغیر تعدیل گر
هزینه نمایندگی:
در این تحقیق برای اندازه گیری هزینه نمایندگی از الگویی مطابق با تحقیق دوکاس و همکاران(2000) و مک نایت و ویر(2008) که نوروش و همکاران(1388) از آن استفاده کرده اند، ما نیز از آن استفاده می کنیم. در این مدل ابتدا شاخصQ توبین را برای تمام شرکت های نمونه محاسبه و آن را به دو گروه بالا و پایین میانه تقسیم می کنیم. سپس به شرکت هایی که شاخص Q توبین آنها بالای میانه باشد عدد صفر و به شرکت های گروه دوم عدد یک اختصاص می دهیم.
پس از آن با ضرب دو عامل قدر مطلق جریان وجه نقد آزاد و شاخصQ توبین(صفر و یک)، هزینه نمایندگی شرکت را بدست می آوریم.
در نتیجه بالا بودن این حاصل ضرب نشان دهنده هزینه نمایندگی بالا و پایین بودن آن نشان دهنده هزینه نمایندگی پایین است. در زیر نحوه محاسبه شاخص کیوتوبین و جریان وجه نقد آزاد بر اساس مدل لن و پولسن(1989) ذکر شده است:
= شاخص کیوتوبین
– جریان وجه نقد آزاد:
FCFi,t = ( INCi,t – TAXi,t – INTEPi,t – CSDIVi,t )
FCFi,t = جریان نقد آزاد شرکت i در سال t
INCi,t = سود عملیاتی قبل از استهلاک شرکت i در سال t
TAXi,t= کل مالیات پرداختی شرکت i در سال t
INTEPi,t= هزینه بهره پرداختی شرکت i در سال t
CSDIVi,t= سود سهامداران عادی پرداختی شرکت i در سال t
3-9-4- متغیرهای کنترلی
با توجه به مدل هوانگ و همکاران(2010) و همچنین پژوهش کاشانی پور و همکاران(1389) از متغیرهای زیر به عنوان متغیرهای کنترلی نیز استفاده می شود.

مدیر سایت