منابع پایان نامه ارشد درباره آزادی قراردادها و تأمین اجتماعی


Widget not in any sidebars

3-از دیدگاه خطرپذیری می توان گفت هرگاه تعلیق به نحوی باشد که احتمال عدم تحقق عقد و در نتیجه حصول ضرر به متعاملین یا یکی از آنها یقینی و یا اطمینان آوار باشد،بطوریکه انعقاد آن از دیدعقلا و عرف سفیهانه باشد،آن معامله با استناد به بطلان معاملات سفهی باطل است.در حقیقت این نوع معامله دارای خطر زیادی بوده که توسط افراد معمولی صادر نمی شود که در این صورت شامل تعریف معامله سفهی می شود.اما اگر تعلیق به نحوی باشد که امکان تحقق «معلق به» عقلائی بوده و در حقیقت حصول ضرر احتمالی باشد، در این صورت معامله صحیح و بلااشکال است،زیرا چنین احتمالی نمی تواند مخل تحقق عقد گردد.
4-در موارد زیر خطرپذیری در معاملات براساس قاعده لاضرر باطل می باشد:
1-معامله کننده با قصد و غرض خاصی و با علم به حصول ضرر اقدام به معامله نموده و اموال خود را در معرض ضرر و زیان قرار دهد.
2-معامله پرخطر و غیرمتعارف بوده و شخص بدون رعایت احتیاطات لازم و با وجود احتمال زیاد ضرر و زیان به اموال خود با هدف و قصد خاصی مبادرت به انجام معامله می کند.
اما در غیر از موارد سه گانه فوق دلیلی برای بطلان معاملات پرخطر و مخاطره آمیز در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و بااستناد به قاعده تسلیط، اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد تجویزکننده خطرپذیری می توان برصحت آنها حکم نمود.
فهرست منابع
ابن رشد، محمدابن احمد، مقدمات ابن رشد، ج 2، بی جا، مکتبه المثنی، بغداد،بی جا.
ابن عابدین،محمدامین،ردالمختار علی الدر المختار (حاشیه ابن عابدین)،نسخه خطی،بی نا،بی تا،ج4،ص 109
ابن قدامه المقدسی، المغنی، ریاض، ج7، دارالعالم الکتب، بی تا.
ابوالفتوح،احمد،کتاب المعاملات فی الشریعه الاسلامیه و القوانین المصریه،ج2
آقایی،بهمن،فرهنگ حقوقی بهمن،انگلیسی فارسی،چاپ دوم،کتابخانه گنج دانش،1382
انصاری،شیخ مرتضی،المکاسب،ص186-همچنین ر.ک: غروی اصفهانی،محمدحسین،تعلیقه علی المکاسب
جعفری لنگرودی، محمد جعفر.(1369).حقوق تعهدات، تهران:انتشارات دانشگاه تهران، ج:1
دایره تحقیق و بررسی، تعریف خطر و انواع راه‌های مقابله با آن، ماهنامه صنعت حمل و نقل، ش. 60، سال 1366.
راغب اصفهانی، حسین‌ابن‌محمد، 1412 قمری، المفردات فی قریب القرآن، چاپ بیروت، دارالعلم، الدارالشامیه، ، چاپ اول، تحقیق صفوان عدنان داوودی .
رشتی گیلانی،میرزاحبیب الله،کتاب الاجاره، ص293-آل کاشف الغطاء، محمدحسینف تحریر المجله،ج2
الزحیلی،وهبه،الفقه الاسلامی و ادلته،ج4،ص 437-یوسف موسی،محمد،الفقه الاسلامی مدخل لدراسته
زنجانی، حبیب‌ا…، جدول‌های مرگ و میر ایران، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوم، ش 1، 1377.
ژولیو دولاموراندیر، حقوق مدنى، پاریس، دالوز، ۱۹۵۷ ج ۲
السنهوری،عبدالرزاق،الوسیط،ج7،ص1089-عرفانی،توفیق،قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران
الشافعی القریشی، ابوعبدالله محمدبن ادریس، الامّ، ج 6، بی جا،دارالوفا،بی تا.

Author: مدیر سایت