منابع پایان نامه ارشد درباره ترمینولوژی حقوق و کارشناسی ارشد

گرجی،ابوالقاسم،مقالات حقوقی،ج1 (مقاله:تعهدات ناشی از قرارداد در حقوق اسلامی)،
محقق حلّی، ابی القاسم، نجم الدین، جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید، 1376 هـ ش، مختصر النافع فی فقه الامامیه، ج 2، دارالکتب العربی، مصر.
Widget not in any sidebars

محقق داماد،دکتر سید مصطفی،نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی،چاپ اول،مرکز نشر علوم اسلامی،1388
محمدی،عباس،عقود و معاملات از منظر فقه،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه دامغان،1385
مکی بن محمد (شهیداول)،محمد،القواعد و الفوائد،ترجمه سید مهدی صانعی،ج1
نراقی،احمد،عوائدالایام،ص38-حلی،حسن بن یوسف(علامه حلی)،تذکره الفقها،ج1،ص554-طوسی،ابی جعفرمحمد(شیخ طوسی)،المبسوط،ج2
نقیبی، سید ابوالقاسم، عقد بیمه از دیدگاه حقوق و تعهدات، فصلنامه رهنمون، نشریه مدرسه عالی شهید مطهری، شماره‌های 2 و 3، پاییز و زمستان 1371
یوسف موسی،محمد،الفقه الاسلامی مدخل لدراسته،ص360-عرفانی،توفیق،قرارداد بیمه در حقوق اسلام وایران
Abstract
Clarifying the role of risk and income risk in Islamic Banking and Finance Islamic banking is one of the most important topics. In this paper, a martyr of the early discovery of this question, we examined whether the risk can be a source of income eligibility? In this study, two hypotheses “legitimate income risk and hazard” and “risk-taking direct relationship between the amount of income” is considered from the perspective of Islamic Jurisprudence. be extracted. The superstructure also indicate a positive relationship between risk and risk changes with changes in revenues from the perspective of Islamic Jurisprudence. Income derived legitimacy and positive relationship between risk and income risk in Islamic Jurisprudence, as a result of the discovery of martyr topped with passing arguments to match the reference signified their commitment to the fundamental principles of the Islamic financial system. This rule can be of many Islamic financial system affected the legitimacy of the rule Dhd.bayd noted that the positive relationship between income risk and income risk is not without limitations. Scope of the axiom, by the provisions gambling is limited. Accordingly, the legality of income risk and risk allocation to risk and business risk and involves risks and hazards not gamble.
Key words: contract, risk, hazard, legitimacy.
عمید، حسن، 1382، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و سوم،ص651
انصاری، مسعود، طاهری، محمد مهدی، 1384، دانشنامه حقوق خصوصی، انتشارات محراب فکر، چاپ اول،ص338
رحمانی،رضا، 1380، تفسیر قراردادها از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی، انتشارات سمت، ج 1،ص64
رسائی نیا، حقوق مدنی اشخاص، اموال، مالکیت، آوای نور،1379،ص36
همان،ص37
شایگان، سید علی، 1375، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول،ص94
صدری افشار، غلامحسین، 1375، فرهنگ فارسی امروز، چاپ دوم،ص50
– ناصر، کاتوزیان ، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار،1385، صفحات 6و 7 .
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1363، ترمینولوژی حقوق، بنیاد راستاد، صفحه 100
– کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، پیشین، صفحه 19

Author: مدیر سایت