منابع پایان نامه ارشد درباره در فقه اسلامی و قواعد عمومی

الشربینی،محمدالخطیب،مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج
Widget not in any sidebars

شهابی،علی اکبر،تحولات حقوق خصوصی،مقاله وقف یا صدقات جاریه،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چاپ دوم،تهران،1371ه.ش،ص86-امامی،حسن،حقوق مدنی،ج1
شهید ثانی، 1418 هـ ق، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ج 13.
شهیدی تبریزی،میرفتاح،هدایه الطالب الی اسرار المکاسب،ج2
شهیدی، دکتر مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ سوم، انتشارات مجد، تهران، 1382.
شهیدی، مهدی؛ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، سال 1383، چاپ چهارم
شیخ بهائی، بهاء الدین محمد عاملی: جامع عباسی، کانون انتشارات عابدی، تهران، تصحیح صدر الدین محلاتی، بی تا.
صدوق، شیخ ابی جعفر محمد بن علی بن حسن بابویه القمی، 1410 هـ ق، من لایحضره الفقیه، دارالکتب الاسلامیه تهران، ج.
صفایی، حسین؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها9، تهران، نشر میزان، سال 1382، چاپ 2، ج 2
طوسی ،شیخ الطایفه ابی جعفرمحمدبن الحسن، 1365، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه تهران، ج9.
العاملی الجبعی،زین الدین ( شهید ثانی )،الروضه البیهه فی شرح اللمه الدمشقیه،به کوشش دکتر اسدالله لطفی
عبدالرزاق احمد السنهوری، 1998 ،النظریه العامه التزامات،النظریه العقد،الجز الاول،الطبعه اثانیه،المنشورات الحلبی الحقوقیه،بیروت-لبنان
عبده بروجردی،محمد،کلیات حقوق اسلامی،ص 103-سنگلجی،محمدفقه،چاپ پیروز،شماره 10،بی تا،
علامه حلّی، 1418 هـ. ق، 1376 هـ. ش، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، مکتب الاعلام الاسلامی چاپ اول. بی جا ، ج 9.
عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید (جیبی)، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال 1384
فخر المحققین، ابی طالب محمد بن الحسن بن یوسف المطهر الحلّی، 1389 هـ ش، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج 3، چاپ اول، ، مطبعه علمیه، قم.
قنواتی،جلیل،حدود قراردادها در فقه اسلامی،چاپ اول،مرکز نشر علوم اسلامی،1388.
کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج2،ص174 و از همین نویسنده :وصیت در حقوق مدنی ایران،نشر کانون وکلای دادگستری باهمکاری نشر یلدا، چاپ دوم، تهران،1369
کاتوزیان، ناصر ، مشارکت ها – صلح ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ سوم ، تهران ، 1373
کریمی، آیت، بیمه اموال و مسؤولیت، ج اول، انتشارات دانشکده علوم اقتصادی تهران، چ دوم، 
کریمی، آیت، مبانی علمی و نظری بیمه‌های اموال، بیمه مرکزی ایران، تهران، 1379.

Author: مدیر سایت