[do_widget id=kl-erq-2]

1-5-3 تهیه محلول های پایه و نگهداری آنها ………………………………………………………………………………………………………………………36
2-5-3 تهیه محلول های پایه تنظیم کننده های رشد …………………………………………………………………………………………………………37
3-5-3 نحوه آماده کردن محیط کشت …………………………………………………………………………………………………………………………………37
6-3 گندزدایی و سترون سازی وسایل ………………………………………………………………………………………………………………………………….40
7-3 آزمایش اول: گندزدایی سطحی بذر ………………………………………………………………………………………………………………………………40
8-3 آزمایش دوم: جوانه زنی بذر در محیط کشت ……………………………………………………………………………………………………………….41
9-3 زیر کشت کردن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
10-3 آزمایش سوم: پرآوری شاخساره از ریزنمونه جوانه های جانبی و انتهایی ………………………………………………………………….42
11-3 آزمایش چهارم: القاء تولید کالوس ………………………………………………………………………………………………………………………………42
12-3 آزمایش پنجم: آزمایش اندام زائی از کالوس ……………………………………………………………………………………………………………….44
13-3 آزمایش ششم: اندام زائی مستقیم ………………………………………………………………………………………………………………………………45
14-3 آزمایش هفتم: ریشه زایی شاخساره های تشکیل شده از کشت غیرمستقیم و کشت مستقیم ………………………………..45
15-3 آزمایش هشتم: سازگاری و انتقال به خاک …………………………………………………………………………………………………………………46
1-15-3 تهیه بستر کشت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
2-15-3 سازگاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
3-15-3 انتقال به گلخانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
16-3 تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
فصل چهارم: نتایج
1-4 اثر نوع تیمار گندزدایی بر درصد آلودگی بذرهای کشت شده در شرایط کشت درون شیشه ای محیط کشت…………..49
1-1-4 درصد آلودگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
2-4 بررسی اثر نوع محیط کشت و شرایط روشنایی بر درصد جوانه زنی بذرهای نخود شیرین………………………………………….50
1-2-4 اثر محیط کشت بر درصد جوانه زنی بذرهای نخود شیرین ……………………………………………………………………………………..51
2-2-4 اثر روشنایی بر درصد جوانه زنی بذرهای نخود شیرین ……………………………………………………………………………………………52
3-2-4 برهمکنش اثر محیط کشت و شرایط روشنایی بر درصد جوانه زنی بذرهای نخود شیرین …………………………………….52
3-4 بررسی اثر نوع محیط کشت و نوع ریزنمونه بر پرآوری شاخساره …………………………………………………………………………………53
1-3-4 تعداد شاخساره ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54