منابع پایان نامه ارشد درمورد مفهوم سازی انتزاعی و دانش آموزان دختر


Widget not in any sidebars

تجربه عینی با سبک یادگیری فعال رابطه مثبت و معنی داری دارد، ولی با سبک‌های یادگیری متفکر، نظریه پرداز و عمل گرا رابطه منفی و معنی داری دارد.
مفهوم سازی انتزاعی بر خلاف تجربه عینی با سبک یادگیری فعال رابطه منفی و معنی داری دارد ولی با بقیه رابطه مثبت و منفی داری دارد.
با تغییر سن سبک‌های یادگیری و ترجیحات یادگیری تغییر می‌کند.
-غزنوی (1389) در مطالعه‌ای تحت عنوان تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر پشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان خاش به این نتیجه دست یافت:
استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در افزایش انگیزه تحصیلی ، ارتقای مهارت پرسش گری، تقویت روحیه پژوهشی، افزایش نمرات درسی دانش آموزان دختر و پسر در حد زیادی تاثیرگذار بوده است. (نیاز آذری و حسینی، 1391)
-زمانی و همکاران (1389) در مطالعه‌ای با عنوان “بررسی نقاط قوت و ضعف ، فرصت‌ها و تهدیدهای فرا روی مدارس هوشمند” به این نتایج رسیدند:
مدارس هوشمند ایران توانسته‌اند در شیوه‌های سنتی آموزش تغییر ایجاد کنند، و از رویکرد معلم محوری به دانش آموز محوری و تاکید بر پژوهش و نوآوری داشته باشند.
نبود تفاوت بین برنامه درسی مدارس هوشمند با مدارس عادی از نظر کتاب‌های درسی، زمان و چیدمان کلاس از نقاط ضعف این مدارس است.
دانش آموزان مدارس هوشمند نسبت به مدارس سنتی نگرش مثبت تری دارند.
-زمانی و همکاران (1390) در مطالعه‌ای با عنوان “اثر بخشی و پایداری تاثیر استفاده از چند رسانه‌ای‌ها بر خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی سال اول دبیرستان” به این نتیجه رسیدند :
استفاده از چند رسانه‌ای‌ها در پایداری عملکرد تحصیلی و یادگیری خود تنظیم نقش مثبتی دارد.
-ضامنی و همکاران (1390) در مطالعه‌ای با عنوان تاثیر استفاده از نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی ” به نتایج زیر رسیدند:
رایانه و چند رسانه‌ای‌های جدید قادرند محیط یادگیری را دگرگون و آن را جذاب و سبب جذب دانش‌آموزان و فراگیران به فرآیند یادگیری شوند. محرک‌های تقویت کننده ای به روند آموزش و یادگیری تزریق کنند و به تثبیت آموخته‌ها و پایداری مواد درسی کمک و منجر به بهبود کیفیت آموزش شوند باعث افزایش انگیزه فراگیران و در نتیجه تلاش و کوشش آنان برای یادگیری بیشتر و کسب نمرات بهتر و تقویت نگرش مثبت در دانش آموزان نسبت به خود و توانایی‌هایشان شده و در نهایت پیشرفت تحصیلی را سبب گردند.
-نیاز آذری و حسینی (1391) در مطالعه‌ای تحت عنوان” تاثیر فن آوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس زبان انگلیسی و ریاضی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر بابل”به نتایج زیر رسیدند :
به کارگیری فن آوری اطلاعات در آموزش موجب افزایش یادگیری دانش آموزان دوره راهنمایی در درس ریاضی می‌گردد.
به کارگیری فن آوری اطلاعات در آموزش موجب افزایش یادگیری دانش آموزان دوره راهنمایی در درس زبان انگلیسی می‌گردد.
-قلی زاده و احقر (1391) در مطالعه‌ای تحت عنوان “بررسی نقش سبک‌های یادگیری در تبیین خودکارآمدی دانش آموزان دوره متوسطه ” به این نتایج دست یافتند:
سبک‌های یادگیری بر خودکار آمدی دانش آموزان تاثیر دارد.
دانش آموزان در یادگیری از سبک خاصی پیروی نمی‌کنند و سبک‌های متفاوتی دارند.
میزان خود کار آمدی دانش آموزانی که از سبک یادگیری واگرا استفاده می‌کنند به طور معناداری بیشتر از سبک‌های یادگیری همگرا، جذب کننده و انطباق یابنده است.
-فاطمه جان قلی (1391) در مطالعه‌ای با عنوان “تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر سبک‌های یادگیری در مدارس راهنمایی قم” به این نتیجه رسیدند:
استفاده از فن آوری اطلاعات بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان موثر است.
بین سبک های یادگیری چهارگانه پسران و دختران در قبل از استفاده و بعد از استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات تفاوت وجود دارد.
بین سبک‌های یادگیری دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی تفاوت وجود دارد.

Author: مدیر سایت