منابع پایان نامه ارشد درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی

Businessman drawing a uptrend chart on screen
[do_widget id=kl-erq-2]

معلمان رشته علوم انسانی دارای سبک واگرا و انطباق یابنده می‌باشند.
معلمان رشته ریاضی فیزیک دارای سبک همگرا می‌باشند.
معلمان رشته تجربی دارای سبک جذب کننده می‌باشند.
بین سبک یادگیری دانش آموزان سه رشته مذکور تفاوت معنی داری دیده شد.
دانش آموزان رشته علوم انسانی دارای سبک واگرا و انطباق یابنده می‌باشند.
دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک دارای سبک همگرا می‌باشند.
دانش آموزان رشته تجربی دارای سبک جذب کننده می‌باشند.
بین سبک یادگیری معلمان و دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.
-خنک جان (1381) در مطالعه‌ای با عنوان “بررسی سبک‌های شناختی یادگیری دانش آموزان مراکز تیزهوشان و عادی دختر و پسر با توجه به پشرفت تحصیلی” به نتایج زیر رسیدند:
دانش آموزان مراکز تیزهوشان سبک یادگیری همگرا
دانش آموزان مراکز عادی سبک یادگیری همگرا و جذب کننده پراکنده
دختران تیز هوش و عادی، دارای سبک یادگیری همگرا
پسران تیزهوش و عادی برخی دارای سبک یادگیری همگرا و برخی جذب کننده
سبک یادگیری دختران تیزهوش همگرا
سبک یادگیری پسران تیزهوش جذب کننده
دختران مراکز عادی دارای سبک یادگیری همگرا
پسران مراکز عادی دارای سبک همگرا و برخی جذب کننده
-همایونی و عبدالهی (1382) در مطالعه‌ای با عنوان “بررسی رابطه بین سبک‌های یادگیری و سبک‌های شناختی و نقش آن در موفقیت تحصیلی دانش آموزان” به این نتیجه رسیدند :
شناسایی و آگاهی از سبک‌های یادگیری می‌تواند در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش مهمی داشته باشد.
-سرچمی و حسینی (1383) در مطالعه‌ای با عنوان “بررسی سبک‌های یادگیری بر روی دانشجویان پرستاری دانشگاه قزوین” به این نتیجه رسیدند که بین جنس و سبک‌های یادگیری رابطه معنادارای وجود ندارد.
-شمس اسفند آباد و امامی پور (1383) عنوان تحقیق “مطالعه سبک‌های یادگیری در دانشجویان رشته علوم انسانی، علوم پایه و معماری و رابطه بین سبک‌های یادگیری، پیشرفت تحصیلی و جنسیت” نتایج این تحقیق به شرح زیر می‌باشد:
بین سبک‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
سبک‌های یادگیری متوالی –شهودی پیش بینی‌های بهتری برای پیشرفت تحصیلی دارند.
بین سبک‌های متوالی –شهودی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت دارد.