منبع تحقیق با موضوع اعتبار و پایایی ابزار سنجش و پایگاه اقتصادی اجتماعی

۳d render of textile color swatch lying on wooden desk. Living coral. Color of the year 2019.

فرضیه اصلی:
Widget not in any sidebars

پیامدهای اجتماعی اینترنت از طریق مداخله‌ی ساختار و ویژگی‌های خانوادهی کاربران بروز پیدا می کند.
فرضیه فرعی :
کاربرد اینترنت در کاربرانی که الگویفراغت در خانوادهی آنها فرد محور است موجب کاهش روابط اجتماعی آنان می شود.
کاربرد اینترنت در کاربرانی که الگویفراغت در خانوادهی آنها فرد محور است، موجب کاهش پایبندی به ارزشهای خانوادگی آنان می‌شود.
کاربرد اینترنت در کاربرانی که نظامقدرت درخانواده آنان غیردموکراتیک است موجب کاهش روابط اجتماعی آنان میشود.
کاربرد اینترنت در کاربرانی که نظامقدرت درخانواده آنان غیردموکراتیک است، موجب کاهش پایبندی آنان به ارزشهای خانوادگی می شود.
کاربرد اینترنت در کاربرانی که خانواده آنان دارای سرمایه فرهنگی کمی است، موجب کاهش روابط اجتماعی آنان می شود.
کاربرد اینترنت در کاربرانی که خانواده آنان دارای سرمایه فرهنگی پایینی است، موجب کاهش پایبندی آنان به ارزش های خانوادگی میشود.
کاربرد اینترنت در کاربرانی که خانواده آنان دارای پایگاه اقتصادیاجتماعی پایینی است، موجب کاهش روابطاجتماعی آنان میشود.
کاربرد اینترنت در کاربرانی که خانواده آنان دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی پایینی است، موجب کاهش پایبندی به ارزشهای خانوادگی میشود.

شکل 2-1) مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم
روششناسی

مقدمه
روش تحقیق یکی از اساسی‌ترین مقوله‌هایی است که در هر پژوهش مورد توجّه است و به معنای استفاده از راه و روش و ابزاری است که محقق سعی میکند تا به جواب برسد. روش تحقیق را منطق تحقیق نیز میگویند؛ یعنی همچنان که منطق قوانینی را برای درست فکرکردن به دست میدهد، روش تحقیق نیز قواعدی را برای درست تحقیق کردن عرضه میکند. در این فصل ابتدا مفاهیم اصلی بهکار رفته در تحقیق از جنبه نظری و عملیاتی تعریف میشوند، سپس جامعه آماری، حجم نمونه، شیوه نمونهگیری، واحد نمونه، واحد تحلیل، اعتبار و پایایی ابزار سنجش، روش تحقیق و ابزار گردآوری دادهها و روش تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار می‌گیرند.
3-1- روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل دادهها
روش عبارت از مجموعه شیوهها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و برکناری از خطا به کار میرود. روش خطمشی معقول و منظم برای دستیابی به هدفی معین است (ساروخانی 1380: 106). روش انجام این پژوهش کمی و پیمایشی است. این پژوهش از نوع مقطعی است و با تکنیک پرسشنامه انجام شده است. در واقع دادههای مورد نیاز به وسیلهی پرسشنامه و مصاحبه با تمام خانوارهای نمونه که دارای دسترسی به اینترنت در خانه بوده و ساکن در خانوار هستند گردآوری شده است. در نهایت، دادهها با استفاده از نرمافزار spss و Amos پردازش و تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها در دو سطح توصیف و تحلیل ارائه شدهاند. در سطح توصیف، به تحلیل یک متغیّره پرداخته و در سطح تبیین، از تحلیل همبستگی پیرسون، رگرسیون استفاده می‌شود.