منبع تحقیق با موضوع الگوی فراغت کاربران و استفاده از اینترنت

۳D illustration planet earth connected to a computer close up

Widget not in any sidebars
برای آزمون این فرضیه ابتدا میزان تاثیر کاربرد اینترنت بر روابط اجتماعی درون خانواده را صرف نظر از الگوی فراغت کاربران بررسی میکنیم. نتایج این آزمون در جدول (4-13) نمایش داده شده است. بررسی نتایج نشان میدهد که تاثیر اینترنت بر روابط اجتماعی درون خانواده معنیدار بوده است. این تاثیر به صورت معکوس بوده و با افزایش هر انحراف استاندارد در استفاده از اینترنت میزان روابط اجتماعی به میزان 030/0 انحراف استاندارد کاهش مییابد.
جدول 4-13) نتایج مدل رگرسیونی: بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در کل جمعیت نمونه
مدل ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده ضرایب رگرسیونی استاندارد شده T
حضور نسبی متغیر مستقل در مدل سطح معنیداری
b خطای استاندارد B
1 (عدد ثابت) 116.577 7.516
15.511 .000
میزان استفاده از اینترنت -.117 .237 -.030 -.495 .021
مطابق فرضیه طراحی شده (فرضیه اول تحقیق)، تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی درون خانواده تابع الگوی فراغت آنها میباشد. بنابراین در این مرحله بایستی افراد را به دو دسته دارای الگوی فراغت فرد محور و جمعمحور تقسیم کنیم و بنابراین؛ همانگونه که در ابتدای این بخش نیز به آن اشاره شد، افراد دارای الگوی فراغت بینابین از تحلیل خارج خواهند شد.
در جدول (4-14)، افراد بر اساس دو نوع الگوی فراغت دسته بندی شدهاند و اطلاعات آنها در متغیرهای مورد استفاده در تحلیل فرضیات به نمایش درآمده است. میانگین نمره همه افراد نمونه در متغیر الگوی فراغت برابر با 2/29 بوده است که بر این اساس افراد دارای نمره انحراف معیار از تحلیل کنار گذاشته شدهاند تا افرادی که بیشترین تفاوت را از حیث الگوی اوقات فراغت دارند در تحلیل باقی بمانند. دادهها نشان میدهد که میانگین نمره افراد دارای الگوی فراغت فردمحور در هر سه متغیر اشاره شده کمتر از افراد دارای الگوی فراغت جمعمحور میباشد.
جدول 4-14) دستهبندی افراد برحسب الگوی اوقات فراغت
میانگین ارزشهای خانوادگی میانگین روابط اجتماعی میانگین کاربرد اینترنت فراوانی نسبی فراوانی مطلق الگوی فراغت
7/37 3/102 7/30 1/45 105 فرد محور
3/48 5/121 31 9/54 128 جمع محور
– – – 0/100 233 کل
حال برای اینکه آشکار شود آیا تفاوتهای مشاهده شده بین میانگین کاربرد اینترنت و میانگین روابط اجتماعی، ناشی از رابطه متفاوت دو متغیر در الگوی دارای فراغت جمعمحور و فردمحور است یا خیر، به طور جداگانه تاثیر استفاده از اینترنت را بر روابط اجتماعی آنها آزمون میکنیم.
ابتدا آزمون رگرسیون برای بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد فردمحور و سپس در بین افراد جمعمحور اجرا شده است. یافتههای مربوطه در جداول (4-15) و (4-16) گزارش شدهاند.
جدول 4-15) نتایج آزمون رگرسیون: بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی در بین افراد دارای الگوی فراغت فردمحور
مدل ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده ضرایب رگرسیونی استاندارد شده T
حضور نسبی متغیر مستقل در مدل سطح معنیداری
b خطای استاندارد B
1 (عدد ثابت) 156.579 14.205