منبع تحقیق با موضوع نظام روابط اجتماعی درون خانواده و پایگاه اقتصادی اجتماعی

Digital illustration of DNA with scientific background

Widget not in any sidebars

“کاربرد اینترنت در کاربرانی که خانواده آنان دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی پایینی است، موجب کاهش پایبندی به ارزش های خانوادگی می شود.”
در فرضیه پایانی تحقیق تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزشهای خانوادگی مد نظر بوده است. بر اساس ادعای این فرضیه، استفاده از اینترنت در میان افراد دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین باعث کاهش پایبندی آنان به ارزشهای خانوادگی خواهد شد. برای اثبات ادعای فوق، از آزمون رگرسیون بهره گرفته شد. نتایج مربوطه در جدول 4-33 نشان میدهد که که تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزشهای خانوادگی در میان افراد دارای خانواده با پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین از لحاظ آماری معنیدار بوده است. ضریب بتا استاندارد شده نیز بر این ادعا صحه میگذارد که کاربرد اینترنت باعث کاهش پایبندی به ارزشهای خانوادگی میشود. به این صورت که با هر یک انحراف استاندارد افزایش در متغیر مستقیل تحقیق، متغیر وابسته به میزان 214/0 انحراف استاندارد کاهش خواهد داشت. به این ترتیب فرضیه پایانی تحقیق تایید میشود.
جدول 4-33) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزشهای خانوادگی در بین افراد دارای خانواده با پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین
مدل ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده ضرایب رگرسیونی استاندارد شده T
حضور نسبی متغیر مستقل در مدل سطح معنیداری
b خطای استاندارد B
1 (عدد ثابت) 23.506 2.654
8.856 .000
پایبندی به ارزشهای -.214 .064 -.303 3.352 .001
تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزشهای خانوادگی در میان افراد دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی بالا در جدول 4-34 مورد بررسی قرار گرفته است. یافتهها نشان میهد که هرچند افزایش استفاده از اینترنت منجر به افزایش پایبندی به ارزشهای خانوادگی شده است، با این حال تاثیر فوق از لحاظ آماری معنیدار نبوده است.
جدول 4-34) بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر پایبندی به ارزشهای خانوادگی در بین افراد دارای خانواده با پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین
مدل ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده ضرایب رگرسیونی استاندارد شده T
حضور نسبی متغیر مستقل در مدل سطح معنیداری
b خطای استاندارد B
1 (عدد ثابت) 26.491 3.959
6.691 .000
پایبندی به ارزشهای خانوادگی .084 .086 .090 .977 .330
4-3-2- آزمون مدل نظری تحقیق
برای آزمون مدل نظری تحقیق از نرمافزارAmos استفاده شده است. به طور کلی، دو مدل مورد آزمون قرار گرفته است. در آزمون مدل اول، متغیر وابسته نهایی، نظام روابط اجتماعی درون خانواده و در مدل دوم، متغیر وابسته نهایی، پایبندی به ارزش های خانوادگی بوده است. به این منظور ابتدا یک مدل اجرا شد که در آن تاثیر متغیرهای مستقل بر نظام روابط اجتماعی درون خانواده را سنجیدیم، سپس در مدلی دیگر تاثیر متغیرهای مستقل بر پایبندی به ارزش های خانوادگی مورد بررسی قرار گرفت. برای هر مدل، آمارهها و نتایج مربوط به برازش مدل، ضرایب تاثیر هر یک از متغیرها و سطح معنیداری آنها گزارش شده و اثرات مستقیم، غیرمستقیم و اثرات کل هر یک از آنها محاسبه شده است. در نهایت مدل پایانی که در آن مسیرهای غیرمعنادار حذف شدهاند آورده خواهد شد.
4-3-2-1- مدل اول: متغیر وابسته: نظام روابط اجتماعی درون خانواده
مدل اول تحقیق که در آن متغیرهای مستقل بر نظام روابط اجتماعی درون خانواده تاثیر میگذارند در شکل (4-1) به نمایش درآمده که با استفاده از نرمافزار Amos اجرا شده است. در این شکل، ضرایب بتا (ضرایب مسیر رگرسیونی) مشخّص شدهاند.
شکل 1. مدل تحقیق، آزمون شده توسط نرمافزار Amos (متغیر وابسته: نظام روابط اجتماعی درون خانواده)