منبع تحقیق با موضوع نظام قدرت درون خانواده و استفاده از کتابخانه


Widget not in any sidebars

3-7-3-3-2- نظام اقتدارگرایانه: پدر یا مادر به حرف فرزندان گوش میدهند، اما خودشان تصمیم می گیرند.
3-7-3-3-3- نظام دموکراتیک: به فرزند فرصت کافی برای تصمیمگیری داده می شود، ولی تائید تصمیم با اولیا است.
جدول3-7) عملیاتی کردن متغیر مستقل نظام قدرت درون خانواده
ردیف گویه
1 در خانواده ما تصمیماتی که گرفته می شود بدون در نظر گرفتن رای فرزندان است.
2 روی هم رفته در خانواده ما والدین حرف آخر را می زند؟
3 در خانواده ما فقط مردها حق استفاده از اتومبیل را دارند.
4 گاهی اوقات مخالفت با تصمیماتی که در امور خانواده گرفته می شود بی فایده است.
5 به طور کلی کمتر به نظریات من در امور زندگی توجه می شود.
6 در خانواده ما برای گرفتن تصمیمات مهم به حرف های فرزندان توجه می شود اما در نهایت والدین هستند که به تنهایی تصمیم می گیرند که چه باید کرد.
7 در خانواده ما فرزندان برای بیرون رفتن (مهمانی، ورزش کردن و …) نیازمند اجازه گرفتن از والدین هستند.
8 در خانواده ما همه باید درآمد شخصی خود را تحویل پدر خانواده دهند و او برای هزینه کردنش تصمیم می گیرد.
9 در گرفتن تصمیمات مهم زندگی(خرید مسکن یا اتومبیل)، نظرات فرزندان اهمیت ندارد؟
3-6-3-3- سرمایه فرهنگی
سرمایه فرهنگی را می‌توان توانایی تصرف و استفاده از کالاهای فرهنگی تعریف کرد. ﻣﻔﻬﻮﻡ سرمایهﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺭﺩﻳﻮ، ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ها و ﻋﺎﺩﺕﻫﺎ ﻭ ﻃﺒﻊﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﺎﻣﻞ: ﺩﺍﻧﺶ، ﺯﺑﺎﻥ، ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﺫﻭﻕ ﻭ ﺳﺒﮏﺯﻧﺪﮔﻲ، ﺩلاﻟﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ. در نظریه سرمایه فرهنگی ابعاد و عناصر فرهنگی می تواند به عنوان منابع تسهیلکننده برای دسترسی به موقعیتهای جدید، امتیازات و پاداشهای کمیاب و ارزشمند تلقی شود. سرمایهفرهنگی را می توان شامل دارائیها، فعالیتها و اطلاعات فرهنگی، سطوح تحصیلی، تعاملات فرهنگی در عرصه اجتماعی دانست. شاخصهای مورد استفاده برای سنجش سرمایه فرهنگی در این پژوهش عبارتند از: مدارک تحصیلی (که در تقسیمبندی بوردیو از انواع سرمایهفرهنگی، شکل خاصی از سرمایه فرهنگی نهادینه شده محسوب میشود)، دارایی های فرهنگی که در قالب اشیای مادی و کالاهای متعلق به فرهنگ متعالی مثل نوشتهها، نقاشیها، مجسمهها، ابزارها و کارهای هنری، آلاتموسیقی، کتاب، امکانات لازم برای مطالعه عینیت مییابد، استفاده از کالاهای فرهنگی خاص مانند تماشای برنامههایی خاص از تلویزیون، استفاده از موسیقی خاص، عادت های مطالعه که شامل نوع و میزان کتاب خواندن، استفاده از کتابخانه، خواندن روزنامه و مجلات، اشتراک روزنامه و مجلات، فعالیت های فرهنگی آشکار مانند رفتن به موزه ها، تئاتر، سینما و مشارکت در هنرهای زیبا، پیگیری حوادث هنری، مسافرتهای فرهنگی گروهی، شرکت در کلاس های فرهنگی و هنری را شامل می شود.
جدول3-8) عملیاتی کردن متغیر مستقل سرمایه فرهنگی
ریف گویه
1 آیا شما در منزل کتابخانه شخصی دارید؟
2 آیا در خانواده شما به دلیل علاقه به مطالعه از یک مکان خاص برای مطالعه استفاده می شود؟
3 آیا مشترک روزنامه و مجلات هستید؟
4 آیا حداقل یک کتاب در ماه می خوانید؟
5 آیا به نوع خاصی از موسیقی علاقه مند هستید؟ (کلاسیک، پاپ، راک و ….)

Author: مدیر سایت